I Lojo Museums projekt djupdyker vi i sjöarnas betydelse och det tvåspråkiga kulturarvet

Två intressanta nya projekt har startat på Lojo Museum, I samma båt och Goddag – Hej på dej!

Cilla Törnblom-Backman och Suvi Laine

Som ivriga projektkoordinatorer fungerar Suvi Laine och Cilla Törnblom-Backman. Suvi jobbar med projektet ”I samma båt” i vilket hon kartlägger de lokala invånarnas förhållande till de närliggande sjöarna och deras betydelse för den lokala identiteten i Lojo. Utgående från det insamlade materialet produceras en utställning på Lojo Museum år 2025. I Cillas projekt ”Goddag – Hej på dej!” kommer hon att levandegöra Lojos tvåspråkiga historia och levande kulturarv. Projektet utmynnar i ett material för daghem, skolgrupper och skolornas lågklasser på svenska och lättläst finska. Mångsidigheten i museijobbet, interaktionen och museets betydelse som förmedlare av historia och värderingar står i fokus i båda projekten.

Kartläggning av invånarnas förhållande till sina sjöar

I Lojo finns det över hundra sjöar, men hur påverkar vattendragen invånarnas lokala identitet? Hurdant är personernas, samfundens och andra aktörers förhållande till de närliggande sjöarna? I projektet I samma båt söker vi svar bl.a. på dessa frågor. Samtidigt utreds klimatförändringens och förlusten av den biologiska mångfaldens inverkan på insjölandskapet just nu. Meningen är att dokumentera lokalbefolkningens tankar och erfarenheter, samt att inspirera och uppmuntra människor till möten invid vatten.

Under projektets gång samlas material in, förutom genom intervjuer och observationer, även genom att engagera lokala invånare, samfund och företag till exempel under olika evenemang och på sociala medier. Material som samlats in under projektet kommer att användas vid Lojo Museums utställning 2025. Utställningen kommer även att ambulera i byarna och tätorterna i området under år 2026.

Projektet pågår ett år och förverkligas 2.10.2023–30.9.2024. Projektet har beviljats Museiverkets stöd för innovativa projekt.

Goddag – Hej på dej!

Materialet som produceras för daghem och skolor utgår från museets samlingar och föremål. Genom diskussioner och intervjuer med svenskspråkiga Lojobor om finlandssvenska seder och traditioner i regionen kommer specifika temaområden att utkristallisera sig. Genom upplevelser med flera sinnen får barnen sedan bekanta sig med spännande händelser, berättelser och föremål från det förflutna såväl på museet som på den egna enheten. Samtidigt utökas museets samlingar med svenskspråkigt material.

Syftet med projektet är att berätta om hembygdens historia och stärka den lokala identiteten samt lyfta fram Lojos långa tvåspråkiga historia. Projektet kan även fungera som modell på andra tvåspråkiga orter. Innehållet på lättläst finska kan dessutom stöda integration av nyinflyttade.

Delta i projekten – Osallistu hankkeisiin!

Ta kontakt om du har idéer, förslag eller något att berätta.
Cilla Törnblom-Backman, 040 686 7378 eller cilla.tornblom-backman@lohja.fi
Suvi Laine, 040 686 7324 eller suvi.laine@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This