Bidrag ur Pirjo Mattilas fond år 2020 för stöd till hobbyverksamhet för barn och unga i Lojo kan sökas.

Syftet med bidraget är att hjälpa särskilt sådana barn och unga som har svårt att börja eller fortsätta en hobby i ekonomiskt utsatta familjer. Bidraget är avsett för barn och unga under 18 år och deras familjer och andra aktörer som stödjer hobbyverksamheten för barn och unga. Bidrag kan beviljas till exempel för termins-, tim- eller månadsavgifter, resekostnader samt köp av hobbyredskap. Ur fonden beviljas bidrag främst för att stödja aktiviteter för vilka det inte är möjligt att få stöd genom det lagstadgade systemet eller något annat bidrag från kommunen enligt prövning. Det maximala bidraget är 500 euro/barn per år. Ur fonden beviljas bidrag för högst 10 000 euro per år.

Man ansöka om bidrag under hela året. I den fritt formulerade ansökan ska anges utövarens namn, hobby- eller träningsgrupp, information om hur länge man har utövat hobbyn och dess kostnader samt kort, varför man söker bidrag, en plan om hur bidraget ska användas samt information om sökandens ekonomiska ställning med skatteintyg. Ansökan kan lämnas in till nämnden för barn, unga och familjer, adr. PB 71, 08101 Lojo.

Lojo 14.2.2020

Nämnden för barn, unga och familjer

Share This