Utkomststöd

Från och med 1.1.2017 är det Fpa som beviljar och utbetalar grundläggande utkomststöd. Ändringarna av lagen om utkomststöd godkändes av riksdagen 12.3.2015. Bakgrunden till ändringen är behovet att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser.

Mer information på FPA:s webbplats

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt (Lagen om utkomststöd 1412/97).

Lojo stad ansvarar fortsättningsvis för det kompletterande och förebyggande utkomststödet.