Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Västra Nyland/enheten i Lojo

Sektorsövergripande samservice är en servicehelhet som Nylands TE-byrå, kommunerna i Västra Nyland (Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis) samt FPA erbjuder. Servicen är avsedd till arbetslösa arbetssökande som förutom arbetskraftstjänster har behov av social- och hälsotjänster eller rehabiliteringstjänster för att sysselsättas eller för att främja möjligheterna till sysselsättning.

TE-byrån, kommunen och FPA bedömer behovet av sektorsövergripande samservice då den arbetslösa har

  • fått arbetsmarknadsstöd för arbetslöshet i minst 300 dagar;
  • varit kontinuerligt arbetslös i minst 6 månader (personer under 25 år); eller
  • varit kontinuerligt arbetslös i minst 12 månader (personer som fyllt 25 år).

Servicen går ut på att kartlägga klientens behov för att främja sysselsättningen. Sedan görs upp en gemensam plan på hur man går vidare, medarbetarna vid samservicen hjälper till att genomföra planen. Planen genomförs stegvis och består av tjänster som anpassats efter individuella behov eller av tjänster som ett omfattande nätverk kan erbjuda. Målet är att hitta en lämplig arbetsplats, utbildning eller annan långsiktig lösning på arbetslösheten.

Klientskapet hos den sektorsövergripande samservicen börjar med en period av kartläggning som varar högst tre månader. Under den tiden bedöms klientens behov av service och en sektorsövergripande plan för sysselsättning utarbetas i samarbete med klienten. I planen ingår en överenskommelse om vilka arbetskrafts-, social-, hälso- och/eller rehabiliteringstjänster klienten behöver.

Ett krav är att klienten förbinder sig att utarbeta och genomföra planen samt samtycker till att utbyta information som är nödvändig för sysselsättning med de medverkande aktörerna.

När upphör klientskapet vid den sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservicen?

En person upphör att vara klient vid den sektorsövergripande samservicen om det inte längre finns behov av multiprofessionellt samarbete eller om det multiprofessionella samarbetet inte har kunnat främja rehabiliteringen av klienten för arbete i tillräcklig grad. Varaktigheten är individuellt betingad. Klientskapet vid den sektorsövergripande samservicen upphör bland annat om klienten har påbörjat en yrkesutbildning eller har beviljats en permanent invalidpension.

Personalen för den sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservicen vid enheten i Lojo

Sakkunnig inom TE-tjänster Sirpa Mäki, tfn 029 504 0540

Sakkunnig inom TE-tjänster Nina Suni, tfn 029 504 0767

Socialarbetare Sari Eriksson, tfn 044 374 0442

Socialarbetare Piia Lindqvist-Suominen, tfn 044 374 0441