Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

Allmänt
Lagen förpliktar kommunerna att anordna arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte för sådana arbetslösa personer som uppfyller villkoren för aktivering och för vilka arbetskraftsförvaltningens normala tjänster inte räcker till för att stärka förutsättningarna att bli sysselsatt.

Arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte bygger på en aktiveringsplan. Aktiveringsplanen är en plan som arbetskraftsförvaltningen och vuxensocialarbetet inom grundtrygghetssektorn och klienten själv tillsammans gör upp för att förbättra klientens möjligheter att bli sysselsatt. Då aktiveringsplanen utarbetas, ska man alltid först reda ut möjligheterna att erbjuda arbete eller sysselsättningsfrämjande åtgärder (normala tjänster inom arbetskraftsförvaltningen). Om sektorn Välfärd bedömer att klienten på grund av begränsad arbets- och funktionsförmåga inte genast kan börja i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, ska aktiveringsplanen innehålla sådana social- och hälsovårdstjänster som förbättrar hans eller hennes förutsättningar att senare delta i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte ersätta arbete som utförs i tjänste- eller anställningsförhållande

På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas arbetarskyddslagen. Enheten där verksamheten sker ansvarar för detta.
På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas inte lagen om företagshälsovård. Klienterna omfattas under arbetsverksamheten av den kommunala hälsovården.

Klienthandledning och verksamhetsenheter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten

Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte är en form av socialservice enligt 17 § i socialvårdslagen, och anordnandet av servicen ska därmed bygga på myndighetsbeslut. Inom Lojo stads grundtrygghetssektor sköts klienthandledningen och beslutsfattandet av socialrådgivarna inom vuxensocialarbetet och socialarbetarna vid servicecentret för arbetskraft.

Lojo stad anordnar arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte i egen regi (Mahis, Ungdomsverkstaden och stadens olika enheter) samt genom att köpa tjänster av aktörer i den tredje sektorn. Lagen förbjuder upphandling av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte från företag.

Arbetsverksamhetens varaktighet och innehåll

Arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte ska anpassas till personens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande så att den är meningsfull och tillräckligt krävande med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden samt förbättrar klientens livskompetens.

Parallellt med arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte kan servicetagaren ges annan psykosocial eller fysisk rehabilitering.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas i perioder på minst tre (3) månader.

Rehabiliterande arbetsverksamhet ordnas för klienten under 1-4 dagar per vecka och minst 4 h och högst 8 h/verksamhetsdag.

Personen kan delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte högst 178 dagar under 12 månader.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ger inte rätt till semester och är inte anställningsförhållande.

Ekonomiska förmåner under arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Alla klienter får arbetsmarknadsstöd från FPA under den rehabiliterande arbetsverksamheten. Dessutom betalar FPA en kostnadsersättning på 9 euro/arbetsverksamhetsdag. Reseersättningarna utbetalas enligt de faktiska resekostnaderna enligt det billigaste färdmedlet via den sociala rehabiliteringen.

Kontaktinformation

Besöksadress: Nummisvägen 12 – 14, C-trappan, 08100 Lojo

Allmänna frågor som gäller anordnandet av servicen

ledande socialarbetare Teija Ristaniemi

tfn. 044 374 8910, e-post: teija.ristaniemi(a)lohja.fi

Frågor som gäller klienthandledning

socialarbetare Piia Lindqvist-Suominen (sektorsövergripande samservice)

tfn. 044 374 0441, e-post: piia.lindqvist-suominen(a)lohja.fi

socialarbetare Sari Eriksson (sektorsövergripande samservice)

tfn. 044 374 0442, e-post: sari.eriksson(a)lohja.fi

socialarbetare Tarja Saarinen

tfn. 044 374 1132, e-post: tarja.a.saarinen(a)lohja.fi

socialrådgivare Anne Nurmi

tfn. 044 374 0050, e-post: anne.m.nurmi(a)lohja.fi

socialhandledare Susanna Tamminen

tfn. 044-374 6328, e-post: susanna.tamminen(a)lohja.fi

Statistik, utbetalning av reseersättning och sysselsättningspenning samt ersättningar från staten

byråsekreterare Tiina Hedberg

tfn. 044 369 1168, e-post: tiina.hedberg(a)lohja.fi