Aktuellt

30.4.2021
Ansökan till handikapprådet för perioden 2021-2023
Stadsstyrelsen tillsätter ett handikappråd för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Till handikapprådet väjs åtta (8) företrädare för organisationer utifrån förslag från handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer i Lojo.

Organisationernas skriftliga förslag till råden (inkl. ersättare) ska lämnas in senast 31.5.2021 kl. 16 till adressen: Lojo stadsstyrelse, PB 71, 08101 Lojo eller till kirjaamo@lohja.fi. Mer information förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216.
👉  https://www.lohja.fi/sv/nyheter/ansokan-till-lojo-stads-rad-2021-2023/


Försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning

(uppdaterad 19.3.2021)
Försöksprojektet för personlig budgetering
(HB-projektet) har inletts i Västra Nyland i november 2020. Pilotprojekten för klienterna ska inledas i mars 2021. I försöksprojektet för service som stöder rörligheten medverkar Esbo samt Lojo, Kyrkslätt, Grankulla och grundtrygghetssamkommunen Karviainen som delgenomförare.

Syftet med projektet är att skapa nya, klientorienterade och kostnadseffektiva tjänster, dvs. genom att tillsammans med klienterna skapa pilotprojekt för nya servicemodeller, en så kallad euro- eller kilometerbudget samt användning av leasingbilar för de klienter inom handikappservicen som använder mycket färdtjänst, t.ex. klienter som arbetar eller studerar.

För projektet har beviljats stadsbidrag för tiden 1.9.2020-31.12.2021.

HB-projektet bygger på statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Under projektet med personlig budget arbetar man både på regional och på nationell nivå. De regionala projekten är olika och projektet i Västra Nyland avser de tjänster som stöder rörligheten, dvs. i huvudsak färdtjänsten inom handikappservicen.

I försöksprojektet vill man stärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna för en person med funktionsnedsättning i processen för planering och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd finns tillgängligt på ett flexibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov. I samband med försöket utvärderar man också behovet av ändringar i lagstiftningen. THL:s HB-projektbyrå deltar i att genomföra nationella möten och stöder det regionala arbetet.

Mer information:

HB-projektet Västra Nyland Lojo stads handikappservice
Elisabeth Salmenkari Tiina Taipalus
projektansvarig socialhandledare
tfn. 043 827 3168 tfn 044 369 3641
elisabeth.salmenkari@espoo.fi tiina.taipalus@lohja.fi
Esbo stad/Funktionshinderservice Lojo stad/Handikappservice


Transporter 2019: Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning förnyas

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Lojo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis. Reformen bereds av projektet Transporter 2019. Avsikten är att ta fram gemensamma kriterier och verksamhetssätt för färdtjänsten, som ordnas på grundval av handikappservicelagen och socialvårdslagen.

I projektet deltar Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Esbo stad kommer att ordna färdtjänsten för hela västra Nyland. Varje kommun bestämmer själv inom vilket område klienterna kan använda färdtjänsten.

Målet är att utveckla en modern, klientorienterad verksamhetsmodell för skjutsarna som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna färdtjänsten. I beredningsarbetet deltar anställda vid kommunerna, utvecklarklienter samt äldre- och handikappråd.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet stegvis i slutet av 2019.

Insamling av kunddata

Kunddata börjas samla till Färdcentralen. Varje kommun ansvarar för att samla in information från sina egna kunder. Dessutom ger projektet möjlighet att meddela sina egna uppgifter via Webropol-undersökningen. Om du är bosatt i Lojo, Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Högfors, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå eller Vichtis och din kommun har beviljat dig en transporttjänst enligt lagen om socialtjänst eller funktionshindrade, kan du välja att lämna din egen information genom att svara på frågeformuläret. Informationen används inte för något annat syfte.

Meddela dina uppgifter