Stöd för boende

Alla har rätt till ett eget hem och få där det stöd de behöver. Alla har också rätt att bestämma med vem de vill dela sitt hem. För att möjliggöra detta ordnar vi boendeträning, tjänster, stödinsatser och olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

Boendeträning

Vi erbjuder boendeträning när man flyttar till det första egna hemmet eller när boendeformen ändras. Vi tar en titt på och tränar vardagssituationer och goda rutiner tillsammans me stödmedarbetaren.

Stött boende och dygnet runt boende

Det är möjligt att få stöd för att bo i en egen bostad eller hyresbostad t.ex. av en yrkesutbildad stödperson. Med hjälp av stödet kan klienten upprätthålla eller utveckla sina färdigheter i boende.

Vi ordnar dygnet runt boende för personer med funktionsnedsättning som upphandlad service av områdets serviceproducenter. Vid vissa enheter finns personal på plats under alla tider på dygnet och vid vissa under andra tider än under nattetid.

Långvarig familjevård

Familjevård handlar om att bo i en privat familj som medlem av familjen. Den erbjuder behovsenlig vård i hemliknande förhållanden samt nära mänskliga relationer.

Serviceboende

Till serviceboende för personer med svår funktionsnedsättning hör bostad
samt nödvändiga tjänster relaterade till boende. Klienten ska ha en fungerande bostad
där han eller hon har en boendes rättigheter och skyldigheter och att han eller hon får tillräckligt med service och stöd för sitt boende.

Ändringsarbeten i bostaden

Vi ersätter en person med svår funktionsnedsättning för skäliga kostnader
sådana ändringsarbeten i en stadigvarande bostad som är nödvändiga på grund av en funktionsnedsättning eller en  sjukdom. Sådana ändringsarbeten kan vara t.ex. att bredda dörrar och bygga ramper.

Socialarbetaren och ergoterapeuten bedömer tillsammans med klienten och en byggexpert nödvändigheten av ändringsarbetena och hur de ska genomföras.
Anvisning för ansökan om ändringsarbeten i bostad

Redskap och anordningar som hör till bostaden

Skäliga kostnader för redskap och anordningar som blir fast installerade i en bostad för person med svår funktionsnedsättning, t.ex. lyft- och larmanordningar kan ersättas.