Servicehandledning

Servicehandledning för personer under 16 år

Serviceplanering är en process där ledaren för öppenvården och socialarbetaren tillsammans med klienten och de aktörer klienten önskar ska delta går igenom livssituationen för familjer som har barn med utvecklingsstörning och svår funktionsnedsättning samt det stöd de behöver. Verksamheten sker i form av hembesök, nätverksmöten och besök på byrån. Samarbetet med barnens nätverk är viktigt. Ledaren för öppenvården och/eller socialarbetaren deltar vid behov i de nätverksmöten som rådgivningarna, dagvården, skolorna , familjecentret och barnskyddet ordnar och också i elevvårdsverksamheten i Jalavan koulu.

Serviceplanen utarbetas med klienten i fokus och planen presenteras med hjälp en serviceplan enligt handikappservicelagen och ett specialprogram enligt specialomsorgslagen.  Ledaren för öppenvården och socialarbetaren arbetar i par.

I samband med hembesök omfattar öppenvårdsledarens uppgifter också frågor som gäller den första informationen och att stödja föräldrarna och syskonen.  Det är viktigt att föräldrarna får psykosocialt stöd när den första informationen ges. Då ger man information, stöd, tar emot känslor och ingjuter hopp och har siktet inställt på framtiden.  Tidig rehabilitering stöds och tillsammans med familjen görs ett program för tidig rehabilitering upp (Portaat) och hithörande lärandemål. Eftersom den egna familjen är barnets bästa stöd, blir lärandet effektivare då familjemedlemmarna tas med i planeringen, bedömningen och undervisningen och kan förkorta den tid det krävs för att lära in en färdighet.