Närstående

Stöd för närståendevård

Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar de behövliga tjänster som ges den vårdbehövande samt närståendevårdarens vårdarvode och lediga dagar och tjänster som stöder närståendevården.

Stöd för närståendevård ska sökas genom en ansökan som inkluderar kopia av ett C-läkarutlåtande. På begäran kan man också få ansökan om stöd för närståendevård och kriterierna för beviljande i pappersform. När ansökan har kommit in till dem som ansvarar för stödet för närståendevård, tar man kontakt med vårdaren och den vårdbehövande och kommer överens om ett hembesök för bedömning. Bedömningen består av observationer vid hembesök, intervjuer med den vårdbehövande och närståendevårdaren samt en bedömning av funktionsförmågan.

Ett skriftligt beslut om stöd för nårståendevård fattas efter en bedömning av den sammantagna situationen och beslutet skickas hem till klienten per post. Som bilaga till ett positivt beslut utarbetas ett avtal samt en vård- och serviceplan.

Stöd för närståendevård för personer under 65 år tas om hand av handikappservicen.
Stöd för närståendevård för personer över 65 år tas om hand av seniorservicen.

Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar 2020 (tillfälligt bara på finska)
Ansökan om stöd för närståendevård
Så här kan du skicka dokument till stödet för närstående vård

Övrig information om närståendevård

Klientguide till servicesedlar
Servicesedel, tjänsteproducenter
Avlösarservice
Rapport om avlösarservice inom stödet för närståendevård