Rehabiliteringshemmet Männikkö

Rehabiliteringshemmet Männikkö ligger i Virkby, nära all service i tätorten och har goda trafikförbindelser med Lojo centrum.

Männikkö producerar boendeservice med förstärkt stöd för vuxna rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Enheten erbjuder också dagverksamhet och boendestöd för mentalvårdsklienter med självständigt boende. Hemmet följer principerna om gruppbehandling, som inkluderar gemensamt, jämlikt beslutsfattande, öppenhet och ärlighet, regelbundna gruppmöten, grupparbeten och ansvarsområden.

Personalen och de boende planerar och utvärderar verksamheten tillsammans. Gruppmedlemmarna får korrekt och utvecklande feedback av andra gruppmedlemmar.

För varje boende utarbetas en individuell rehabiliteringsplan som ses över med jämna mellanrum. Man bedömer de boendes funktionsförmåga och utarbetar ett meningsfullt och ändamålsenligt veckoprogram utifrån den. Syftet är att upprätthålla och förbättra de boendes funktionsförmåga.

Beslut om val av boende fattas via de boendetjänster inom mentalvården Lojo stad erbjuder.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Rehabiliteringshemmet Männikkö
Virkbyvägen 4
08700 Lojo

Personalen i Männikkö tfn 044 595 7268
Ansvarig sjukskötare tfn 044 332 5361