Social- och hälsovårdsservice

Klientavgifter och avgiftstak

Klientavgifter på hälsovårdscentralen

Hälsovårdscentralens klientavgifter baseras på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).
Här är länken till Finlex.

För faktureringen svarar faktureringstjänsten Lowell Oy, telefon (02 ) 2700 390.
För frågor som gäller fakturans innehåll svarar Lojo stads fakturering för vårdbesök på hälsovårdscentralen.
Vi betjänar mån–tors kl. 12-13, tfn 019 369 2333.
E-post: tkmaksureklamaatiot@lohja.fi

Avgiftstak

För kostnader som uppstår inom den offentliga hälso- och sjukvården finns en lagstadgad övre gräns per kalenderår, dvs. ett avgiftstak. Från och med 1.1.2022 är avgiftstaket 692 euro per år. Avgiftstaket är nationellt, det vill säga i det beaktas även andra avgifter inom offentlig hälso- och sjukvård än avgifter som betalats inom Lojo stads tjänster.

Klienten ska själv kontrollera när avgiftstaket har nåtts. När avgiftstaket har nåtts ger kommunen eller samkommunen klienten ett intyg över att avgiftstaket har nåtts (ett frikort).

När klienten har beviljats ett frikort, är alla de tjänster som räknas in i avgiftstaket i regel avgiftsfria för klienten till utgången av kalenderåret i fråga. Endast för kortvarig sluten vård tas ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,80 €/ vårddag efter att avgiftstaket har nåtts.

Ett frikort till följd av att avgiftstaket har nåtts inom andra tjänster än inom Lojo stads tjänster beviljas av den enhet för hälso- och sjukvård där avgiftstaket har nåtts. Fakturor och kvitton som räknas in under avgiftstaket ska förvaras, gärna enligt besök eller vårdtid. På så sätt är det lättare att följa vid vilken enhet avgiftstaket nås.
Avgifter som tagits ut för tjänster som använts av ett barn under 18 år beaktas tillsammans med de avgifter föräldrarna eller någon annan vårdnadshavare har betalat. När avgiftstaket har nåtts är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har räknats in i avgiftstaket.

Ansökan om frikort (länken aktiveras inom kort)

Länk till hälsocentralavgifter
Länk till rehabiliteringens klientavgifter (aktiveras inom kort)
Länk till klientavgifter inom mun- och tandvården
Länk till Seniorservice