Hälsokontroller

Körkort

Du kan boka tid för körkortsintyg genom att ringa din egen hälsocentrall eller genom ta elektronisk kontakt tilI hälsocentralen.

I kontrollen ingår t.ex. undersökning av syn och hörsel, mätning av blodtryck och bedömning av allmän hälsa. Ta med till mottagningen körkortet, glasögon och förhandsformuläret ifyllt.

Beroende på kategorin körkort kommer polisen att begära en sk utökad körkortskontrollsutlåtande. I undersökningen för detta ändamål fylls i förväg ett förinformationsformulär för alla åldersgrupper, utöver vilket han / hon fyller i förinformationsdelen av den utökade undersökningen vid mottagande (under överinseende av en läkare eller sjuksköterska). Även minnet kontrolleras

Följande intyg görs inte inom den offentliga hälsovården:

  • Flyg -certifikat
  • Sportdykares läkarintyg
  • Andra intyg relaterade till hobbyer
  • Utbytesstudentbevis (om utbyte inte är en obligatorisk del av studierna)

Hälsointyg

På läkarmottagningen kan hälsotillståndet undersökas och ett intyg skrivas om det, t.ex. för arbete, studier, körkort etc. Hälsointygen är inte brådskande. Intyget är avgiftsbelagt.

Kontroll av kroniska sjukdomar(årlig inspektion)

Vid behandling av långtidspatienter (t.ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, astma, reumatism) är målet en bra vårdbalans, i vilken den egna aktiviteten är viktig. Du kan boka tid för ett uppföljningsbesök genom att ringa din egen hälsocentral eller genom att ta elektronisk kontakt på Centrrums hälsostation. Som förberedelse för mottagningen görs hemmätningar (mätning av blodsocker och blodtryck, PEF-uppföljning hos astmatiker) i enlighet med instruktionerna från hälsocentralen och fyller i egenvårdsblanketten. Innan mottagningsbesöket måste laboratorietester utföras så att svaren finns tillgängliga vid mottagningen. Laboratoriehänvisningen har förskrivits för föregående uppföljningsbesök. Boka tid till laboratoriet. Om remissen inte är klar, ring din egen hälsocentral. Vid mottagningen upprättas en behandlingsplan tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren. I planen dokumenteras när följande kontroll bör vara, vilka är målen för egenvården och hur dessa mål uppnås.