Patientombudsman

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter. Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) reglerar patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Den poängterar patientens rätt till god vård och gott bemötande, intagning för vård samt information och självbestämmande. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och så att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras.

Patientombudsmannen ska

  • ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • bistå patienten när det gäller klagomål och anmärkningar samt i fråga om patientskador
  • informera om patientens rättigheter
  • även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda

Patientombudsmannen är en opartisk person, som har en rådgivande uppgift. Patientombudsmannen har inte beslutanderätt och tar inte ställning till vårdbesluten för patienten eller om det har skett fel i vården. Patientombudsmannen kan agera mellanhand mellan en patient och en anställd i problematiska situationer.

Patientombudsmannen är anställd av socialbranschens kompetenscenter Socialkompetens. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Inom Lojo-området arbetar Jenni Henttonen  och Clarissa Peura som patientombudsman.

Kontaktuppgifter

Telefon: 404 833 5528
måndag kl. 12 – 15, tisdag – torsdag kl. 9 – 12 (inte fredagar och inte dag före helg)

E-post:
potilasasiamies@sosiaalitaito.fi
Märk att e-post inte är en datasäker kanal, och därför kan vi inte rekommendera att du använder den till att skicka känslig information. Patientombudsmannen har också tillgång till nättjänsten Suomi.fi för datasäker kommunikation.

Postadress:
Patientombudsman
Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab
Sibeliusgatan 6 A 2
04400 Träskända

Möten ordnas vid behov i lokaler som patientens hemkommun ställt till förfogande.

Respons på hälsovårdstjänster

Om du vill kan du lämna kommentarer (ris och ros) via en responslåda till hälsostationerna, tandklinikerna, rådgivningsbyråerna eller skolhälsovården i Lojo. Vi tar gärna emot respons för att kunna utveckla verksamheten. Om din respons kräver utredning, hänvisar vi den till rätt utredare och svarar inom 1-3 veckor. Observera att e-postförbindelsen är okrypterad, av dataskyddsskäl får inte känsliga uppgifter eller personbeteckningar skickas till den här adressen.

palaute.terveyspalvelut(a)lohja.fi