Administration och feedback

Om du vill byta vårdplats för icke för icke-brådskande vård, fyll i Anmälan om val av vårdplats för icke-brådskande vård.

Feedack

Om du så önskar kan du skicka rosor eller ris till hälsocentraler, tandkliniker, rådgivningar eller skolhälsovård. Feedback är välkommen för utvecklingen av verksamheten. Om feedback kräver förtydligande kommer vi att rikta den till rätt administratör och svara inom 1-3 veckor.

Observera att e-postförbindelsen är okrypterad, av dataskyddsskäl får inte känsliga uppgifter eller personbeteckningar skickas till den här adressen.

palaute.terveyspalvelut(a)lohja.fi

Använbara länkar:

Begäran om insyn i patientregisteruppgifter

Krav på rättelse av personuppgift i patientregister

ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person

patientens ställning och rättigheter

Lag om patientens ställning och rättigheter

Patientombudsman

Lagen om patientens ställning och rättigheter, patientlagen (785/1992) trädde i kraft 1.3.1993. Patienten har rätt till en god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks samt att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minderårig patients ställning.
 
Patientombudsmannen
  • ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • informerar om patientens rättigheter
  • ger råd och vid behov bistår vid framställningen av en anmärkning eller anmälan om patientskada
  • arbetar även i övrigt för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
 
Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården.

Patientombudsmannen är anställd av socialbranschens kompetenscenter Socialkompetens. Servicen är avgiftsfri för klienten. Inom Lojo-området arbetar Riikka Kainulainen och Clarissa Peura som patientombudsman.

Kontaktuppgifter

Telefon:  040 833 5528
måndagar kl 12 – 15, tiisdag till torsdag kl 9 – 12 (inte fredagar och inte dagen innan helger)

E-post:
potilasasiamies(a)sosiaalitaito.fiObservera att e-postförbindelsen är okrypterad, av dataskyddsskäl får inte känsliga uppgifter eller personbeteckningar skickas till den här adressen.

Postningsadress:
Potilasasiamies
Sosiaalitaito
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää