Utredning och erkännande av faderskap

När barnet föds av en mor som när barnet föds inte är gift, måste faderskapet utredas och fastställas separat. I första hand kan faderskapet erkännas redan före barnets födelse på rådgivningsbyrån och samtidigt kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam vårdnad. Om faderskapet är oklart, erkännandet inte har kunnat tas emot på rådgivningsbyrån eller om föräldrarna annars önskar det, görs utredningen och erkännandet av faderskapet hos en barnatillsyningsman efter barnets födelse. För intygande av identitet ska ett identitetsbevis visas upp för barnatillsyningsmannen (pass/personkort/körkort).

Hos barnatillsynsmannen finns möjlighet till en noggrannare utredning av faderskapet genom till exempel rättsgenetiska undersökningar som görs vid ett besök. I och med den nya faderskapslagen kan barnatillsyningsmannen även utreda faderskapet till ett barn som har fötts inom äktenskapet om makarna tillsammans ber om en faderskapsutredning innan det har förflutit sex månader sedan barnet föddes.

I samband med erkännandet av faderskapet kan föräldrarna även underteckna ett avtal om gemensam vårdnad. Barnatillsyningsmannen fastställer avtalet efter att faderskapet har fastställts. I annat fall blir modern ensam barnets vårdnadshavare.