Underhålls-, vårdnads- och umgängesrättsärenden

Barnets underhåll

Enligt lagen ska båda föräldrarna svara för barnets underhåll efter sin förmåga. När föräldrarna inte bor ihop, är det bra att fastställa underhållsskyldigheten för den förälder som inte bor tillsammans med barnet i ett skriftligt avtal.

Underhållsbidrag

Föräldrarna kan rådgöra om beloppet på underhållsbidraget hos barnatillsyningsmannen . Beloppet bedöms individuellt. Storleken beror på barnets behov och föräldrarnas betalningsförmåga. Underhållsavtalet ska göras skriftligt. Underhållsavtalet som föräldrarna kommer överens om fastställs av barnatillsyningsmannen. Underhållsavtalet utformas så att det gäller tills barnet är myndigt.  I vissa fall är det befogat med ett tidsbundet avtal.

Avtalet mellan föräldrarna eller domstolens beslut kan ändras genom antingen ett nytt avtal eller domstolsbeslut.  Ett nytt avtal förutsätter alltid samtycke av båda parterna.

Justitieministeriet har gett en anvisning (rekommendation) om hur storleken på underhållsbidraget ska beräknas.  Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar storleken på indexhöjningen i december varje år.

Indexhöjning

Underhållsbidragen är bundna till levnadskostnadsindex (lagen 29.8.2008). Enligt ovanstående lag höjs/sänks underhållsbidragen årligen med levnadskostnadsindex.
Underhållsbidragen höjs fr.o.m. 1.1.2020 med 0,77 %.

Underhållsbidraget är fr.o.m. 1.1.2020 167,01 €/mån. per barn.

Underhållsstöd

Om en förälder inte betalar det avtalade underhållsbidraget, tryggas barnets försörjning med ett underhållsstöd som betalas av FPA.  Underhållsstöd söks även om underhållsbidraget är lägre än det fastställda underhållsstödet eller om faderskapet inte är fastställt. FPA beviljar och betalar ut underhållsstödet och sköter indrivningen av underhållsstöd.

Utbildningsbidrag

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter att barnet har fyllt 18 år, om det anses skäligt. Utbildningsbidraget gäller i praktiken gymnasiestudier och yrkesförberedande

utbildning.   Man kan ingå ett skriftligt avtal om utbildningsbidragets belopp och betalningstid. Avtalet kan fastställas av barnatillsyningsmannen.  Barnet är andra avtalspart efter att ha fyllt 18 år.

Barnets vårdnad och boende

Vårdnadshavarens uppgift är att svara för barnets välfärd, uppfostran och balanserade utveckling. Denne har rätt att fatta beslut som gäller barnet, företräda barnet och få uppgifter om barnet.

Båda föräldrarna är vårdnadshavare till barn födda inom äktenskapet.  Om föräldrarna inte är gifta med varandra är modern ensam vårdnadshavare. Föräldrarna kan i samband med erkännandet av faderskapet avtala om gemensam vårdnad.

Om föräldrarna skiljer sig kan de avtala om barnets underhåll, boende och umgängesrätt.

Föräldrarna kommer överens om hos vem barnet ska bo.  Även om barnet skulle bo växelvis varannan vecka hos föräldrarna kan barnet ha endast en adress.  Bostadsbidrag och barnbidrag beviljas enligt adressen.  Beslutet om var barnet bor inverkar även på hur barnets dagvårdsplats och skoldistrikt bestäms.

Vid gemensam vårdnad kommer föräldrarna tillsammans överens om barnets vård, uppfostran, efternamn, pass, bostadsort, medborgarskap, religion, utbildning, hälsovård och skötseln av egendom.  Den förälder som bor tillsammans med barnet kan dock utan hinder av den gemensamma vårdnaden besluta om barnets vardagliga ärenden, dagliga vård och omsorg. Båda vårdnadshavarna kan få uppgifter om barnet av olika myndigheter. Förutsättningen för gemensam vård är inte att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Om föräldrarna inte beslutar sig för gemensam vårdnad blir endera föräldern ensam vårdnadshavare. Då är denna förälder ensam ansvarig för barnets ärenden och beslut som fattas gällande barnet. Oberoende av vårdnadsformen har barnet rätt till underhåll av båda sina föräldrar och rätt att träffa båda.

Barnets föräldrar kan avtala om barnets underhåll och umgängesrätt hos barnatillsyningsmannen eller föra ärendet till en domstol för beslut.  Även uppgifterna, rättigheterna och skyldigheterna mellan vårdnadshavarna kan fördelas med ett domstolsbeslut.  Domstolen kan även besluta att anförtro vårdnaden till en annan person vid sidan av föräldrarna, till exempel till en mor- eller farförälder. Vårdnaden upphör när barnet fyller 18 år eller ingår äktenskap före det.

Umgängesrätt

Barnet har rätt att träffa och hålla kontakt med den förälder hos vilket barnet inte bor.  Föräldrarna kan komma överens om umgängesrätten sinsemellan, ingå ett avtal om saken hos barnatillsyningsmannen eller föra ärendet till tingsrätten för avgörande.

Båda föräldrarna ansvarar för att barnets umgängesrätt uppfylls.  Umgängesavtalet kan utformas för en bestämd tid och justeras vid behov, till exempel då barnet börjar i dagvård eller i skolan.
Om umgänget är förknippat med svårigheter (bostadslöshet, behov av övervakat umgänge osv.) kan hjälp för att ordna umgänget fås av barnatillsyningsmannen.
Avtalet mellan föräldrarna eller domstolens beslut kan ändras genom antingen ett nytt avtal eller domstolsbeslut.  Ett nytt avtal förutsätter alltid samtycke av båda parterna.

Om överenskommelse inte nås

Om föräldrarna inte kan enas om barnets vårdnad, boende och/eller umgängesrätt eller underhållsfrågor kan de söka beslut hos tingsrätten.

Innan ärendet behandlas i tingsrätten som ett tvisteärende har föräldrarna möjlighet till vårdnadstvistsmedling med sakkunnighjälp (den s.k. Follo-modellen). Vid medlingen kan föräldrarna försöka enas i frågorna om barnen med hjälp av en sakkunnig och tingsrättens domare. Tingsrättsdomaren kan fastställa avtalet på samma gång utan separat domstolsförhandling.

Om inte föräldrarna kan enas vid medlingen, går ärendet vidare till tingsrätten för behandling. Före beslutet ber tingsrätten vanligtvis om en utredning av socialmyndigheterna om föräldrarnas och barnens situation. För denna utredning träffar socialarbetarna föräldrarna och barnen tillsammans och separat på byrån och hemma. Socialarbetarna ber vanligtvis om uppgifter från till exempel barnets dagvårdsplats, skola eller andra myndigheter. Syftet är att i utredningen beskriva båda föräldrarnas färdigheter att sörja för barnet, barnets behov och barnets egna åsikter i frågan. Domstolen utnyttjar utredningen som stöd för sitt beslutsfattande.

Om föräldrarna når enighet under utredningsarbetet, förfaller ärendet i rätten och barnatillsyningsmannen kan fastställa avtalet.