Väntetider till tjänsterna

VÄNTETIDER TILL SOCIALA TJÄNSTER FÖR ÄLDRE I LOJO

Enligt 26 § i äldreomsorgslagen (980/2012) ska kommunen åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Lojo stad ger varje halvår ut de väntetider som gäller hemvården och stödtjänsterna för hemvården, såsom måltidstjänsten, närståendevården och färdtjänsten enligt socialvårdslagen samt boendeservicen dygnet runt och vården på åldringshem. Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet i Lojo underrättas om väntetiderna. Därtill sätts ett meddelande upp på infotavlorna vid Lojo hälsostationer och ett pressmeddelande skickas till lokaltidningarna. Informationen läggs även ut på webbplatsen www.lohja.fi.

Beslut om beviljande av socialservice ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter att en skriftlig eller muntlig ansökan om saken har lämnats in. En bedömning av servicebehovet ska göras senast inom 7 vardagar från att myndigheten kontaktats eller i mycket brådskande fall omedelbart.

Hemvården och stödtjänsterna kan vid behov fås samma dag eller senast inom 7 dagar från beslutet om beviljande.

Beslut om stöd för närståendevård fattas utan dröjsmål när kriterierna uppfylls.

Beslut om färdtjänst enligt socialvårdslagen fattas utan dröjsmål när kriterierna uppfylls.

Den genomsnittliga väntetiden till vanligt serviceboende är cirka 4,4 månader.

Den genomsnittliga väntetiden till serviceboende med heldygnsomsorg är cirka 2,9 månader.

Den genomsnittliga väntetiden till serviceboende med heldygnsomsorg för minnespatienter är mindre än 1 månad.

Den genomsnittliga väntetiden till vård på åldringshem är under 1 månad.

I brådskande fall ska en plats eller tjänst ordnas utan dröjsmål.