Socialt arbete inom seniorservicen

Den viktigaste uppgiften för det sociala arbetet inom seniorservicen är att göra en övergripande bedömning av de äldres servicebehov och bistå dem i att klara sig hemma. Arbetet ska ske i samarbete med klienten, hemvården, de anhöriga och övriga behövliga parter. Även de som bor på boendeserviceenheter omfattas av seniorservicens socialarbete.  Representanter för det sociala arbetet medverkar i de multiprofessionella arbetsgrupperna i regionen. Syftet är inte bara att utföra klientarbete, utan även utveckla seniorarbetet.

Till socialarbetarens och socialhandledarens uppgifter hör bl.a. följande
* bedömning av servicebehov genom hembesök
* färdtjänst enligt socialvårdslagen
* handledning och rådgivning i frågor som gäller den sociala tryggheten och annan service
* assistans för olika ansökningar

Socialarbetarna och socialhandledaren inom seniorservicen finns till för de äldre i Lojo och klienterna inom hemvården och deras anhöriga. För ett personligt möte ska en mottagningstid bokas.

Kontaktinformation
Pirjo Dufva
Socialarbetare
044 374 0009
pirjo.dufva@lohja.fi

Päivikki Karjalainen
Socialarbetare
044 374  2839
paivikki.karjalainen@lohja.fi

Markku Korkalo
Socialarbetare
044 374 0010
markku.korkalo@lohja.fi

Tarja Ovaskainen
Socialhandledare
044 374 0737
tarja.ovaskainen@lohja.fi

Social- och patientombudsmannen

Socialombudsmannen

Om du är missnöjd med hur du blivit behandlad eller med den service du fått vid socialvården eller om du behöver råd om dina rättigheter i socialvården kan du kontakta socialombudsmannen. Socialombudsmannen ger dig och dina närstående rådgivning i frågor som gäller hur socialvårdslagen tillämpas i praktiken, informerar om klienters rättigheter och verkar också i övrigt för att främja och verkställa klienters rättigheter. Socialombudsmannen hjälper dig vid behov att göra en anmärkning och/eller begäran om omprövning. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen verkar inte för att främja klienters intressen ur ett juridiskt perspektiv utan är opartisk i fråga om genomförande av klientens intressen.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen ger dig och dina närstående rådgivning i frågor som gäller hur lagen om patientens ställning och rättigheter tillämpas i praktiken, informerar om klienters rättigheter och verkar också i övrigt för att främja och verkställa klienters rättigheter. Patientombudsmannen berättar hur du ska handla då du eller en närstående är missnöjd med den vård ni fått eller hur ni blivit behandlade.  Vid behov hjälper patientombudsmannen med att göra en anmärkning eller anmälan om patientskada. Patientombudsmannen är en opartisk aktör som arbetar för patientens rättigheter, men fattar inte beslut och tar inte ställning till hur den vårdgivande enheten eller dess personal handlat. Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria för patienten.

Patientens rättigheter