Småbarnspedagogik och undervisning

Finlandsmodellen i Lojo

Aktuellt

Vi följer gällande restriktioner och rekommendationer i klubbarna.

Ansökan är fortfarande öppen för vårens klubbar. Innan du lämnar in en ansökan, läs informationen på den här webbplatsen. Länken till en ansökningsblankett finns på skolspecifika sidor. Man får ett bekräftelsemeddelande av serviceproducenten, dvs. den som ordnar klubben, om att man fått en klubbplats. Man kan komma till klubben först efter att man fått bekräftelsemeddelandet!

Klubbar i skolor

Syftet med Finlandsmodellen i Lojo är att erbjuda elever i den grundläggande utbildningen avgiftsfri hobbyverksamhet i klubbform i anslutning till skoldagen. Under läsåret 2020-2021 testades verksamheten på utvalda skolor. För läsåret 2021-2022 ansökte Lojo stad om projektbidrag för utveckling och utvidgning av verksamheten för att omfatta hela Lojo. Man ansökte om bidrag hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland och det är fråga om ett särskilt bidrag till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Projektets mål:

  • Att erbjuda de klubbar som elever önskat i alla skolor i Lojo.
  • Att se till att så många olika barn som möjligt kan delta i klubbverksamhet, dvs. att alla i första hand skulle få en plats i en klubb.
  • Att organisera klubbaktiviteter som en naturlig förlängning av skoldagen och se till att alla har möjlighet att delta (t.ex. transportelever).
  • Att få så många barn som möjligt med som inte redan har en ledd hobby och som av sociala skäl anses behöva klubbar som mest.
  • Att i samarbete med alla aktörer i områdena skapa lämpliga och mångsidiga klubbaktiviteter i olika områden.
  • Att få unga människor att engagera sig för frivilliga klubbar och stödja dem i att vara aktiva i klubbar.
  • Att hitta flera hobbyfaddrar för varje skolområde, det vill säga vuxna som hjälper barn att hitta den hobby de gillar.

Projektet genomförs i samarbete med de olika sektorerna i Lojo stad. Projektet förs vidare speciellt av följande anställda i Lojo stad. Kontakta oss om du har några frågor om verksamheten. E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@lohja.fi
Juha Koivuporras 044 3695032 (koordinering, ansökningar till klubbar)
Joni Pitkonen 050 5675897 (ekonomi, förvaltning, allmänna ärenden)
Sara Ertek 044 3621130 (kultur)
Anni Juntunen 050 3255169 (serviceproducenter)

Information om klubbar

Klubbarna följer den grundläggande utbildningens verksamhetsperiod så noga som möjligt. På hösten hålls klubbarna i veckor 37-50 om inte annat anges. På våren hålls klubbarna i veckor 2-21. Verksamheten är på paus under skolornas lovtider. Du kan kontrollera termins- och lovtiderna för Lojo stads skolor på denna sida (på finska).

Klubbarna kommer att hållas i lämpliga lokaler på skolan i fråga om inte annat anges. När du söker till klubben beakta platsen där klubben ordnas. Barnen ska kunna resa självständigt eller tillsammans med andra klubbmedlemmar till klubbplatsen.

Klubbarna är avgiftsfria, vilket innebär att inga klubb- eller säsongsavgifter tas ut. Klubbens medlemmar är försäkrade under klubbtiden med Lojo stads försäkring. Om avbokning av en klubbplats ska omedelbart meddelas till serviceproducents kontaktperson så att klubbplatsen kan ges till ett annat barn.

Klubbarna ordnas av en serviceproducent som väljs och godkänns av Lojo stad. Klubbledaren är anställd av serviceproducenten (t.ex. en förening eller ett företag) inte av Lojo stad. Klubbledaren är en utbildad ansvarig vuxen eller ung person. Serviceproducenterna ansvarar för ordnandet av klubbarna enligt Lojo stads anvisningar. Mer information till serviceproducent (på finska).

Skoltransporter

I kompletteringsansökan från och med 24.9 kan eventuella behov av skoltransport inte beaktas.

Ansökan till klubbar

Man söker till klubbar på en Webropol-blankett. En länk till blanketten kommer att visas på delsidorna på denna sida, alltså på skolspecifika sidor. Blanketten är skolspecifik, det vill säga vårdnadshavaren eller barnet söker till de klubbar i den egna skolan som är lämpliga för barnet. Barnet kan också söka till klubbar på en annan skola. I detta fall måste all sjutsar ordas av sig själv. Barnet måste ha tid att flytta in i klubben efter sin skoldag. Gå i det här fallet till den skolas delsida, vars klubbar du vill söka till och fyll i ansökningsblanketten. En del av klubbarna är planerade så att läsordningen inte utgör hinder för elever från andra skolor i området att delta i klubben.

Ansökan ska göras med hänsyn till barnets intresse för klubben, klubbens målgrupp (ålder eller klassnivå), tidpunkten för när lektionerna slutar samt barnets förmåga och möjligheter att ta sig till klubben. Innan man fyller i en ansökan rekommenderar vi att man läser klubbens beskrivningar med barnet och har barnets läsordning samtidigt framme. Den sökande ska se till att barnet inte har några andra aktiviteter samtidigt med klubben, till exempel en lektion, en eftermiddagsklubb eller någon annan hobby.

Ansökan till en klubb innebär att en plats i en klubb inte ges enligt principen snabbast först utan efter prövning. Vi valet beaktas jämlikhet, antalet deltagare i klubben i förhållande till antalet intresserade samt den motivering och bakgrundsinformationen man har fått. Så fyll i ansökningsblanketten noggrant. Man kan spara ansökningsblanketten för sig själv. När klubbdeltagarna har valts ut och man har säkerställt att klubbarna ordnas skickas ett svarsmeddelande till de utvalda om fått klubbplats. Man kan komma till klubben först efter att man fått bekräftelsemeddelandet!

För mer information om ansökan till klubbar eller ifyllning av ansökningsblanketten, kontakta Juha Koivuporras (kontaktinformation nedan).

Gå till skolans delsida via dessa ikoner. Den skolspecifika sidan har ett bord med klubbarna i den skolan, länken till en skolspecifiell ansökningsblanketten och allmänna beskrivningar av de klubbar.

Mer information

Information om verksamheten finns också på Facebook-sidan Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lojo. Vi informerar också via skolornas WILMA, så följ meddelanden regelbundet.

Lågstadieskolor

Mest av skolspecifika sidor och klubbarnas beskrivningar är på finska. Du kan fylla Virkby skolas ansökningsblankett på finska eller på svenska.

Enhetsskolor och högstadieskolor

Mest av skolspecifika sidor och klubbarnas beskrivningar är på finska. Du kan fylla Laurentius-skolas/Solbrinkens skolas och Källhagens skolas ansökningsblanketter på finska eller på svenska.