Idéväggen Barnvänligt Lojo samlar idéer

Barns och ungas åsikter samlas in i stor omfattning från barn och unga i olika åldrar och olika områden, till exempel i daghem, skolor och inom ungdomsväsendet. Enkäten syftar till att på en bred plattform göra varje barns och en ung persons röst hörd och uppmuntrar deltagande av olika grupper.

I synnerhet hoppas man att enkäten når utsatta barn och unga och ger rum för deras synpunkter, till exempel personer med funktionsnedsättning, personer som placerats utom hemmet, personer med invandrarbakgrund och personer som hör till sexuella eller religiösa minoriteter i sina olika miljöer.

Vi utmanar Lojoborna att planera och komma med idéer om hur vi kan främja barns och ungas välbefinnande i Lojo. Förutom att lägga till en egen idé kan du bläddra bland idéerna som andra lämnat på väggen. De publicerade idéerna finns på idéväggen.

Hur kan vi öka barns och ungas välbefinnande i Lojo? Din idé eller dina tankar kan till exempel hänföra sig till följande teman:

  • Hur kan kulturen bättre bidra till varje barns och en ung persons välbefinnande? Hurdan kultur ger glädje och inspirerar? Hur gör man kultur tillgänglig för alla?
  • Hur kan barns och ungas fysiska aktivitet främjas, få dem att prova på nya grenar och öka pulsen i vardagen med glädje? 
  • Hur kan alla barns och ungas hobbyer stödjas?
  • Hur bygger man säkra miljöer för uppväxt, lärande och fritid? Hur kan gemenskapen främjas för att stödja välbefinnandet hos varje barn och ung person i vardagen och känslan av att höra till en grupp?
  • Hur kan vi trygga barns och ungas entusiasm att lära sig och inse saker i framtiden i Lojo? 
  • Hur kan varje barns och ung persons röst och åsikter höras?
  • Andra idéer

Vi är öppna för alla möjliga idéer så kör på!  Idéerna publiceras på väggen med några dagars fördröjning, eftersom alla idéer gås igenom först. Osakliga idéer eller idéer med förtalande innehåll kommer inte att publiceras. 

Idéer som underlag för beslutsfattande

I november kommer idéerna för alla evenemang och på idéväggen att föras samman som beslutsunderlag och publiceras 19.11.2021 vid ett evenemang för Internationella barndagen. Idéväggen är också öppen för kommuninvånarna efter evenemanget för att utnyttjas i barns och ungas vardag samt i beslutsfattandet!