Anmälan till grundskolans första klass, förskoleundervisning, skoltransport och eftermiddagsverksamhet i Lojo

Anmälan till grundskolans första klass i Lojo

Anmälan till skolan lämnas in via Wilma elektroniskt under tiden 11. – 25.1.2023.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2016 eller tidigare får anmälningsanvisningar 11.1.2023 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än Lojo stad skickas ett anmälningsbrev vecka 1. Om ni inte fått något brev före 13.1.2023, kontakta närskolan.

Skolplatsen bestäms i första hand på basis av bostadsområde. Det är möjligt att söka även till en annan skola än till den egna närskolan. https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/undervisning-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/att-borja-skolan/narskola-och-anvisande-av-narskola/ Principerna för elevantagning i andra hand finns på Lojo stads webbplats: https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2021/12/202121188-12.pdf 

 Mer information ges av undervisningschef Liisa Saarniniemi p. 044 374 3740

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2023–2024

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under tiden 11 – 25.1.2023
Undervisning erbjuds 4 h/dag under tiden 10.8.2023 – 31.5.2024 i daghem och förskolegrupper vid skolorna. Förskoleundervisningen följer skolornas tider för lov.

Anmälan ska i regel lämnas in på elektronisk väg. En blankett för elektronisk anmälan finns på Lojo stads webbplats https://www.lohja.fi/småbarnspedagogik och undervisning/undervisning och utbildning/förskoleundervisning/anmälan till förskoleundervisning/  Här finns också ansökan om småbarnspedagogik för dem som utöver förskoleundervisning behöver småbarnspedagogik.  För de barn som redan har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken, behöver man inte lämna in en ny ansökan. 

Blanketter på papper kan också hämtas på alla daghem och kundservicecentret i stadshuset (Karstuvägen 4, 08100 Lojo).

Mer information ges av chef för småbarnspedagogik  Anu Koivumäki p. 044 369 1290

Ansökan om skoltransport

Ansökan om skoltransport lämnas in i samband med anmälan på en skoltransportblankett i Wilma. Blanketten finns under punkten ansökningar och beslut. Man får mer information från logistikenheten eller den egna närskolan genom ett Wilma-meddelande.

De som behöver transport till förskoleundervisningen får Wilma-koder för att kunna ansöka om transport på adressen:

varhaiskasvatus@lohja.fi. Principerna för transport till förskola och skola finns på Lojo stads webbplats 

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan samt för elever i specialundervisning i alla årskurser ordnas områdesspecifikt enligt indelningen i närskolor. Var verksamheten ordnas fastställs utgående från det totala behovet. Om antalet sökande till verksamheten är fler än vad man kan ta emot fylls platserna genom lottdragning. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 12.00–17.00 på skoldagar. 

Skoltransport enligt skolreseförmånen ordnas inte till hemmet från skolelevernas eftermiddagsverksamhet. En gemensam transport hem ordnas kl. 16 för elever i specialskolan Jalava. Mer information om verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten:  https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2023/01/koululaisten-aamu-ja-iltapaivatoiminta-toimintasuunnitelma-3.pdf 

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Ansökningstiden börjar 11.1.2023 och slutar 15.3.2023. De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma före utgången av april. Mer information ges av planerare Joni Pitkonen p. 050-5675897.

 

Lojo stad

Service för barn, unga och familjer

Share This