Hälsoskydd

Tillsyn enligt hälsoskyddslagen

Syftet med hälsoskyddslagen 763/1994 är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa. Syftet med lagen är också att förebygga, minska och undanröja sådana faktorer i miljön som kan innebära sanitära olägenheter. Hälsoskyddet omfattar hälsoförhållandena för bostäder samt dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, åldringshem och andra liknande offentliga lokaler. Badstränder och badvattnen i övrigt samt hushållsvattnet övervakas enligt hälsoskyddslagen. Hälsoskyddslagen förutsätter ett tillstånd- eller anmälningsförfarande på basis av vilket ett tillsynsobjekt omfattas av tillsynen.

Anmälningsskyldighet och väsentlig ändring

En anmälan enligt hälsoskyddslagen ska göras enligt 13 § i hälsoskyddslagen till tillsynsmyndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds.  Anmälningsskyldigheten gäller också en väsentlig ändring av verksamheten och byte av verksamhetsutövare.  Om underlåtelse att göra anmälan föreskrivs i strafflagen (44 kap. 2 §). I anmälan ska ges en utredning om arten av den verksamhet som ska utövas samt om verksamhetlokalerna inklusive bl.a. en planritning, inredningsplan och en redogörelse för VVS-lösningarna. Hälsoskyddstillsynen omfattar ett brett spektrum av olika utövare så det är befogat att kontrollera de lagar och förordningar som gäller verksamhetsutövare innan verksamheten inleds.  Information om verksamhet som lyder under hälsoskyddslagen finns på www.valvira.fi.

Anmälningsplikt

Verksamhetsutövaren ska senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om

1) ibruktagande av en inkvarteringsrörelse som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006),

2) ibruktagande av en för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, siminrättning och badstrand,

3) ibruktagande av ett daghem eller en klubb eller av en läroanstalt eller undervisningsplats för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning,

4) ibruktagande av en verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt en flyktingförläggning,

5) ibruktagande av en solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling,

6) ibruktagande av en sådan annan lokal eller inrättning eller inledande av sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet.

En motsvarande anmälan ska göras också när en i 1 mom. avsedd verksamhet ändras väsentligt. När verksamhetsutövaren byts ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken. Anmälan behöver inte göras, om verksamheten kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Anmälan ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten samt de uppgifter som behövs för bedömningen av sanitära olägenheter som är förknippade med verksamheten. Närmare bestämmelser om anmälan och de utredningar som ska fogas till den utfärdas genom förordning av statsrådet.

Anmälningsblanketter

Hälsoskydd

Kuuntele

Hälsoskyddet har som mål att förebygga, minska och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön.

Hälsoskyddstillsyn utövas bland annat i inrättningar som levererar hushållsvatten, bassänglokaler, på badstränder, i bostäder, daghem, skolor, vårdinrättningar, barnskyddsenheter, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, tatueringsstudior och solarier, idrotts- och motionslokaler och allmänna bastur.

Hälsoskyddstillsyn utövas genom att inspektera objekt, analysera prov (hushålls- och bassängvatten samt vatten på badstränder) samt genom att behandla upplysningar från invånare och kunder.

Planerad hälsoskyddstillsyn (bl.a. inspektioner) är i regel avgiftsbelagd (länk till taxan). Även tagning av vattenprov är avgiftsbelagt för företagaren. Då är det i regel laboratoriet som tar och undersöker proven som fakturerar för provtagningen och analysen.

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

Kuuntele

En anmälan enligt hälsoskyddslagen ska göras om ibruktagande av följande lokaler, ändring av verksamheten eller byte av företagare:

Verksamheten registreras i miljötjänsternas register utifrån anmälan. Registreringen är avgiftsbelagd (miljöhälsovårdens taxa)