Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Polisen kan bevilja parkeringstillstånd för en person med svår funktionsnedsättning eller för transport av en person med svår funktionsnedsättning.

Med detta tillstånd får ett fordon parkeras

1. på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs
2. på områden där parkering är förbjuden genom vägmärken
3. för längre tid än begränsningen tillåter på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärke (d.v.s. utan parkeringsskiva på parkeringsplatser som kräver det).

Parkeringstillståndet skall för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, till exempel innanför vindrutan i bilar så att framsidan av tillståndet syns i sin helhet utifrån. Också taxibilar och invalidtaxibilar får stannas på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, om en passagerare med funktionssättning ska stiga på eller av. Om parkering enligt det ovan nämnda medför uppenbar olägenhet, skall fordonet på polisens uppmaning flyttas till en lämplig plats som polisen anvisar.

Parkeringstillstånd för handikappade ger således inte rätt att parkera på exempelvis trottoarer eller cykelvägar eller underlåta att iaktta trafikmärket Parkering förbjuden. Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning ger inte heller rätt att på privat område parkera på andra platser än märkta invalidplatser.

Om en förare med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning har avvikit från förbud att stanna eller andra parkeringsförbud än de som nämns i punkt 1–3 ovan, är det fråga om felparkering, för vilken polis- eller parkeringsövervakningsmyndigheten kan påföra felparkeringsavgift.