Asiakasmaksut terveyskeskuksessa

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 §) (lasketaan maksukattoon)

 

Lääkärin käyntimaksu 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa.

 • Maksua ei peritä jos potilas on veteraani, erityisryhmään kuuluva veteraani, sosiaalihuoltolain mukaisen Lohjan kaupungin asumispalveluyksikön asukas tai alle 18- vuotias.

Hoitajan käyntimaksu 11,40€ viideltä ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa.

Hoitajan käyntimaksu peritään seuraavien kriteereiden mukaan:

 • 18 vuotta täyttäneiltä
 • sairaanhoidollisilta yksilökäynneiltä (ei ryhmäkäynneiltä).
 • kaikista päivystyksellisistä hoitajakäynneistä
 • jos lääkärin käynti on samana päivänä, laskutetaan vain lääkärissä käynti
 • ei psykiatrisen sairaanhoitajan käynneistä
 • ei peruuttamattomista käynneistä
 • ei sotiemme veteraaneilta
 • ei kaupungin omissa asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä asuvilta

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 §)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peritään:

15 vuotta täyttäneiltä 50,80€

Maksu lääkärintodistuksesta (23 §)

Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta peritään seuraavat maksut:

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Ryhmä A (50,80€) kuuluvat seuraavat todistukset ja lausunnot:

 • elintarviketodistus
 • tbc-todistus
 • terveys-todistus
 • C-lausunto
 • lausunnot työvoimaviranomaisia varten
 • pahoinpitelylausunnot
 • B-lausunnot eläkettä varten
 • laajat lausunnot oikeutta varten
 • stipendiaatti- ja muut laajat ulkomaita koskevat todistukset
 • E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit
 • muut hoitoon liittymättömät todistukset

Ryhmä B (61,00€) kuuluvat seuraavat todistukset ja lausunnot:

 • ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus
 • ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot
 • kansainvälinen rokotustodistus
 • ampuma-aselausunnot

Maksuttomat todistukset

 • sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB
 • sairaan lapsen hoitotodistus
 • sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot
 • lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
 • todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta
 • C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitoshoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä
 • B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
 • B-lausunto kuntoutusta varten
 • Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten