Palveluohjaus

Alle 16-vuotiaiden palveluohjaus

Palvelusuunnittelu on prosessi, jossa avohuollon ohjaaja ja sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen toivomiensa tahojen kanssa käy läpi kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten perheiden ja lasten elämäntilanteen sekä heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Toiminta toteutuu kotikäynteinä, verkostopalavereissa ja toimistokäynteinä. Yhteistyö lasten verkostojen kanssa on tärkeää. Avohuollon ohjaaja ja/tai sosiaalityöntekijä osallistuvat tarpeen mukaan neuvoloiden, päivähoidon, koulujen, perhekeskuksen ja lastensuojelun järjestämiin verkostopalavereihin ja myös Jalavan koulun oppilashuoltotoimintaan.

Palvelusuunnitelma tehdään asiakaslähtöisesti ja syntyvä suunnitelma palveluista ilmaistaan vammaispalvelulaissa säädetyn palvelusuunnitelman ja kehitysvammalain mukaisen erityisohjelman avulla. Avohuollon ohjaaja ja sosiaalityöntekijä tekevät parityötä.

Kotikäynneillä avohuollon ohjaajan tehtäviä ovat myös ensitietoasiat, vanhempien ja sisarusten tukeminen. Vanhempien psykososiaalinen tuki ensitietotilanteessa on tärkeää. Siinä annetaan tietoa, tukea, vastaanotetaan tunteita ja pidetään yllä toivoa ja katsotaan tulevaisuuteen. Varhaiskuntoutusta tuetaan ja tehdään perheen kanssa yhdessä Portaat -varhaiskuntoutusohjelmaa ja siihen liittyviä oppimistavoitteita. Koska oma perhe on lapsen paras tuki, perheenjäsenten ottaminen mukaan suunnitteluun, arviointiin ja opetukseen tehostaa oppimista ja saattaa lyhentää taidon oppimiseen vaadittavaa aikaa.