Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lapsen tapaamisoikeus

Vanhemmat voivat sopia tapaamisesta keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa. On hyvä sopia tapaamisoikeuden ajankohdasta, laajuudesta sekä käytännön järjestelyistä täsmällisesti myöhempien erimielisyyksien ehkäisemiseksi. Vanhemmat voivat tarvittaessa, halutessaan yhteisymmärryksessä poiketa kirjallisesta sopimuksesta. Ainoastaan lastenvalvojan vahvistama kirjallinen tapaamissopimus tai käräjäoikeuden antama päätös tapaamisoikeudesta on tarvittaessa täytäntöön pantavissa hakemuksesta oikeudessa.

Ennen lastenvalvojalle tuloa vanhempien on hyvä neuvotella etukäteen tapaamissopimuksen sisällöstä. Tapaamisella vanhempien tulee asioida yhdessä. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, eikä heillä ole mahdollista tämän vuoksi asioida yhdessä, molemmat asioivat oman kotikuntansa lastenvalvojan luona.

Lastenvalvojan luona tehtävät sopimukset edellyttävät vanhempien yksimielisyyttä. Jos vanhemmat ovat eri mieltä, lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden järjestämisestä, on asiaan mahdollisuus hakea päätös oikeudelta. Yhteyttä voi ottaa suoraan käräjäoikeuteen tai yleiseen oikeusaputoimistoon.

 

Tapaamissopimuksen täytäntöönpano

Molempien vanhempien on lähtökohtaisesti noudatettava  lastenvalvojan vahvistamaa tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä tapaamisoikeudesta.  

Täytäntöönpanoa voi hakea

  • Tapaajavanhempi, mikäli lähivanhempi estää tapaamiset
  • Lapsen lähihuoltaja, joka vaatii lapsen palauttamista luokseen

Sen sijaan lähihuoltaja ei voi vahvistetusta tapaamisoikeudesta huolimatta vaatia toisen vanhemman velvoittamista tapaamaan lastaan.

Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa haetaan käräjäoikeudesta toimittamalla tätä koskeva kirjallinen hakemus käräjäoikeuden kansliaan, jossa pääsääntöisesti asia viedään ensin täytäntöönpanosovitteluun. Sovittelun avulla pyritään saamaan asianosaiset noudattamaan vapaaehtoisesti päätöstä tai sopimusta. Jos asia ei ratkea täytäntöönpanosovittelussa, täytäntöönpano toteutetaan antamalla täytäntöönpanomääräys, jolla hakijan vastapuoli velvoitetaan luovuttamaan lapsi hakijalle (huollon täytäntöönpano) tai sallimaan lapsen ja tapaavan vanhemman väliset tapaamiset (tapaamisoikeuden täytäntöönpano). Lisäksi täytäntöönpano-oikeudenkäynnissä vahvistetun tapaamisoikeuden ehtoja voidaan muuttaa tai täsmentää joko väliaikaisesti tai vähäisissä määrin myös pysyvästi.

Käytettävissä olevia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja nouto. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 12-vuotias tai sitä nuorempi, mutta riittävän kehittynyt lapsi sitä vastustaa.

 

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Lapsen ja vanhemman välisiä valvottuja tapaamisia tulee harkita silloin, jos lapsen ja vanhemman väliseen tapaamiseen liittyy lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Tilanne voi olla huolestuttava, jos tapaava vanhempi ei kykene hoitamaan lasta tai kohtelee lasta hänen etunsa vastaisella tavalla. Perusteena voi myös olla lapsen psyykkisen turvallisuuden vaarantuminen. Lapsi voi olla esimerkiksi pelokas ja traumatisoitunut, koska on joutunut näkemään vanhempien välistä väkivaltaa. Tapaavalla vanhemmalla voi olla päihteiden, huumeiden, lääkkeiden käyttöä, mielenterveysongelmia, väkivaltaista käyttäytymistä tai lapsi on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Valvottuja tapaamisia voidaan käyttää myös sellaisessa tilanteessa, jossa on pelättävissä, että lapsi viedään luvatta pois maasta. On myös sellaisia tilanteita, jolloin tapaamisiin ei liity varsinaista huolta tai uhkaa lapsen kannalta, vaan lapsi ei ehkä ole tavannut vanhempaansa lainkaan aikaisemmin tai yhteydenpito on ollut erittäin vähäistä. Tilanteen taustalla voi olla vanhempien välisiä ristiriitoja tai lähivanhemman negatiivinen myötävaikuttaminen lapseen.

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti.

Valvottu tapaaminen on viimesijaisin keino ja sillä siinä valvonta on intensiivistä valvojan ollessa koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan ja tukee lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan.

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot voidaan toteuttaa vanhempien tekemällä, sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot ovat sosiaalihuoltolain mukaisia kunnan tuottamia palveluja, joista tehdään päätös vahvistetun tapaamissopimuksen tai oikeuden päätöksen pohjalta. Tapaamiset järjestää lapsen kotikunta. Lohjalla palvelua toteuttaa ensisijaisesti Ojamon perhetukikeskus sekä tarvittaessa ostopalveluna yksityiseltä tuottajalta.