Kuntouttava työtoiminta

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN SULKU JATKUU AJALLA 14.-31.5.2020

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA ALKAA TIETYIN RAJOITUKSIN 1.6.2020 ALKAEN

Tiedote työtoimintapaikoille ja siellä oleville asiakkaille

Lohjan kaupunki jatkaa Suomen hallituksen koronavirustilanteen hoitamiseksi antaman linjauksen mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan keskeytystä. Keskeytys koskee sekä kaupungin omaa palvelutuotantoa että ostopalveluna hankittavaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua seuraavien toimijoiden osalta:

Mahistalo

Minitalkkarit

Lohjan kaupungin muut työyksiköt, joissa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa

Ostopalveluna järjestettävää toimintaa

Nuorisotyöpaja Tuuma järjestää Liikkuvaa pajatoimintaa 14.4.2020 alkaen.

Mahistalossa toimii liikkuva luontoryhmä 14.4.2020 alkaen.

Kuntouttava työtoiminta alkaa Mahistalossa, Minitalkkareissa, muissa kaupungin yksiköissä ja ostopalvelupaikoissa 1.6.2020 alkaen. Lohjan kaupungin ikäihmisten palveluissa sekä Lohjan seurakunnan toiminnassa aloittaa vain osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. Oma sosiaalialan työntekijä ilmoittaa henkilöille, jotka voivat palata kuntouttavaan työtoimintaan mm. vanhusten palvelukeskukseen.

Mikäli sinulla on kysyttävää omasta kuntouttavan työtoiminnan aloituksestasi ota yhteys omaan sosiaalityöntekijään/-neuvojaan.

Lohjan kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen ja aikuissosiaalityön yksikkö pyrkii kontaktoimaan kaikki kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja informoimaan tilanteesta mahdollisimman pian.

 

Mahdolliset asiaa koskevat lisätiedot:

Teija Ristaniemi

johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaali- ja erityispalvelut/Sosiaalinen kuntoutus

Lohjan kaupunki

puh. 044 374 89 10, e-mail: teija.ristaniemi@lohja.fi

 

Yleistä

Laki velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa aktivointiehtoisille työttömille, joiden osalta työvoimahallinnon normaalit palvelut ovat riittämättömiä työllistymisedellytysten vahvistamiseen tai työllistymiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelma on työvoimahallinnon ja perusturvatoimen aikuissosiaalityön ja asiakkaan yhteinen suunnitelma asiakkaan työllistymisen tai  työllistymisedellytysten parantamiseksi. Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on aina ensin selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä (normaalit työhallinnon palvelut). Jos Hyvinvointi-toimiala arvioi, ettei asiakas voi työ- ja toimintakyvystä johtuvien rajoitteiden vuoksi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, aktivointisuunnitelman tulee sisältää sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, jonka noudattamisesta vastaa työtoimintapaikka.
Kuntouttavaan työtoimintaan ei sovelleta työterveyshuoltolakia. Asiakkaat kuuluvat  kuntouttavan työtoiminnan aikana kunnallisen terveydenhuollon piiriin.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjaus ja työtoimintapaikat

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen. Lohjan perusturvatoimessa asiakasohjausta tekevät ja palvelusta päättävät aikuissosiaalityön sosiaalineuvojat ja sosiaalityöntekijät sekä työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijät.

Lohjan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan (Mahis, Nuorisotyöpaja ja kaupungin eri yksiköt) sekä ostamalla palveluja kolmannen sektorin toimijoilta. Laki kieltää kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostamisen yrityksiltä.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja sisältö

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa sekä parantaa asiakkaan elämänhallintaa.

Kuntouttavan työtoiminnan rinnalle voidaan sisällyttää muuta psykososiaalisista tai fyysistä kuntoutusta.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme (3) kuukautta .

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaalle 1-4 päivänä viikossa ja vähintään 4 h ja enintään 8 h / työtoimintapäivä.

Kuntouttavasta työtoiminnan perusteella ei synny lomaoikeutta.

Taloudelliset etuudet kuntouttavan työtoiminnan ajalta

Kaikki asiakkaat saavat kuntouttavan työtoiminnan aikana Kelan maksamaa työmarkkinatukea. Lisäksi Kela maksaa kulukorvauksen 9€/työtoimintapäivä. Matkakorvaukset  maksetaan tosiasiallisten matkakulujen mukaisesti halvimman matkustustavan mukaan sosiaalisen kuntoutuksen kautta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Nummentie 12 – 14, C-porras, 08100 Lohja

Palvelun järjestämiseen liittyvät yleiset asiat

johtava sosiaalityöntekijä Teija Ristaniemi, puh. 044 374 8910

Asiakasohjaukseen liittyvät asiat

sosiaalityöntekijä Piia Lindqvist-Suominen  (monialainen yhteispalvelu),  puh. 044 374 0441
sosiaalityöntekijä Sari Eriksson (monialainen yhteispalvelu), puh. 044 374 0442
sosiaalityöntekijä Tarja Saarinen, puh. 044 374 1132
sosiaalityöntekijä Marina Mustola, puh. 044 374 0050

Tilastointi, matka- ja toimintarahojen maksatus sekä valtionkorvaukset

toimistosihteeri Tiina Hedberg, puh. 044 369 1168.