Ajankohtaista

Alle kouluikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyn keinojen kehittäminen nousi Lohjan neuvolapalveluiden tavoitteeksi

Lohjan neuvoloissa tartuttiin tärkeään aiheeseen, sillä alle kouluikäisten lasten ylipainoluvut ovat Lohjan alueella kansallista tasoa korkeammat TEKSTI: ANNIKA KENENOUNIS

Lähtökohtana kehittämisprojektille toimi alueella havaittu tarve lasten ylipainon hoitopolun ja ennaltaehkäisyn keinojen kehittämiseen neuvolassa. Tarve perustuu THL:n FinLapset -rekisteristä saatuihin alueellisiin tilastotietoihin, joista selviää 2–6-vuotiaiden ylipainoisten lasten määrän olevan alueella hiukan kansallista tasoa suurempi (Kuvio 1).  Koko maassa alle kouluikäisistä lapsista ylipainoisia oli vuonna 2019 tytöistä joka viides ja pojista joka neljäs.

Kuvio 1. Lasten ylipainotilasto Lohja 2019 ja 2020. (THL 2021, FinLapset- rekisterin mukaan.)

Lohjalla ylipainoisten lasten määrä on lisääntynyt viime vuosina reilusti. Erityisen huolestuttavaa on se, että määrä on edelleen nousussa. Esimerkiksi vuonna 2020 2–6-vuotiaiden ylipainoisten poikien osuus nousi vuodessa neljällä prosenttiyksiköllä ja tyttöjen kahdella prosentilla.

Tärkeää on tiedostaa etenkin poikien lisääntyvä ylipainoriski alakoulu- ja murrosiässä, sekä tutkimusnäyttö siitä, että pojilla ylipaino on kansallisestikin yleisempää kuin tytöillä. Lasten ylipaino on usein melko pysyvää ja siksi ennaltaehkäisyn keinoihin on puututtava yhä varhemmin. Lasten ylipaino on merkittävä riskitekijä myös lapsen sosiaalisen elämänlaadun heikentymiselle. Ylipaino altistaa yksinäisyydelle, syrjäytymiselle ja kiusaamiselle.

Uusimman lasten lihavuutta koskevan käypähoitosuosituksen mukaan päävastuu lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisystä ja hoidosta kuuluu perusterveydenhuollolle. Perusterveydenhuollossa 2–6-vuotiaat ja heidän perheensä tavataan vuosittain neuvolassa. Neuvolassa keskustellaan laajasti koko perheen elintavoista ja arjessa jaksamisesta, ruokailutottumuksista, liikunnasta ja unesta, sekä seurataan lasten fyysistä kasvua, pituus- ja painokäyrien avulla.

Kehittämisprojektia pidettiin tärkeänä, koska neuvolaterveydenhoitajat kokivat tarvetta kehittää ja uudistaa lasten ylipainon hoitopolkua neuvolassa. Terveydenhoitajat kokivat tarvitsevansa lisää selkeyttä ja suuntaviivoja koskien neuvolaikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyä. Toiveena oli saada lisää työtä helpottavia ja aikaa säästäviä työvälineitä ylipainon puheeksi ottoon ja elintapaohjaukseen. Lähtötilanne kehittämisprojektille oli suotuisa. Neuvolaterveydenhoitajat olivat innokkaita ja sitoutuneita löytämään uusia toimivia työtapoja ja halukkaita työskentelemään kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

Kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa ja lisätä ylipainoisten lasten ja perheiden saamaa entistä oikea-aikaisempaa ja ennalta ehkäisevämpää elintapaohjausta ja neuvontaa Lohjan neuvolapalveluissa. Hoitopolun kehittämisen avulla pyrittiin luomaan neuvolaan yhtenäisiä ja sensitiivisiä työtapoja ylipainon puheeksi ottoon ja koko perheen elintapaohjantaan.

Tarkoituksena oli myös luoda hoitopolun sisään varhaisen puuttumisen malleja ja lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin ohjauskäynteihin. Kehittämisprojekti tehtiin yhteistyössä neuvolapalveluiden sisällä ja samanaikaisesti alueen avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lihavuudenhoidon kehittämisprojektien kanssa vuosina 2020–2022.

Tuotoksena Lohjan neuvoloihin aikaansaatiin ylipainoisen lapsen hoitopolku, joka on prosessikuvaus siitä, kuinka ylipainoisen lapsen perhettä ohjataan neuvolassa. Prosessia sovelletaan silloin kun vanhemmilla tai neuvolan terveydenhoitajalla/lääkärillä herää huoli lapsen liiallisesta painon noususta. Hoitopolun rakentumisen taustalla vaikutti viimeisin teoreettinen tutkimustieto lasten ylipainon ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Työvälineeksi valmistui puheeksi ottoa madaltava ja perheen elintapoja kartoittava Hyvinvointikysely -lomake, joka toimii apuna perheen arjen rutiineista keskusteltaessa. Osana kehittämisprojektia koottiin myös yhteen terveydenhoitajien työtä nopeuttavaa ja helpottavaa, sekä perheille jaettavissa olevaa ohjausmateriaalia. Tämä materiaalipankki on organisaation hyödynnettävissä Lohjan kaupungin intran sivuilla.

Kehittämismenetelminä tässä projektissa käytettiin dialogista keskustelua, aivoriihimenetelmää sekä vertaiskehittämis- menetelmää. Kehittämisprojektia esiteltiin neuvolapalveluiden sektoripalavereissa ja koko Lohjan kaupungin neuvolasektori osallistui kehittämisprojektiin tuoden esiin kehittämisajatuksiaan, mahdollisia toimintatapaehdotuksia ja innovaatioita. Mallia on lisäksi otettu sieltä, missä toimintatavat ovat jo toimivia ja niitä on hiljattain kehitetty uusimman tiedon pohjalta. Kehittämisprojektia onkin vertaisesitelty mm. HUS: n Hyvä kierre lihavuusverkostopäivässä. Vertaiskehittämismenetelmän avulla on saatu arvokasta tietoa muista HUS alueen neuvoloista.

Tämän kehittämisprojektin mahdollisuutta vakiintua pysyväksi käytänteeksi parantaa projektin vahva työelämälähtöinen tarve ja kontakti neuvolatyön perustoimintaan. Projekti suunnattiin neuvolatyön perustehtävään ja siinä pyrittiin huomioimaan realistisesti käytössä olevat resurssit. Tavoitteena on, että neuvolapalveluissa onnistutaan pitämään kehittämisen tuloksia pysyvinä ja jatkuvasti päivittyvinä käytänteinä.

Se saadaanko projektilla aikaan haluttua muutosta ylipainoisten lasten ohjaukseen ja hoitoon jää kuitenkin nähtäväksi ja tarkasteltavaksi myöhemmin. Kokemus näiden kolmen tuotoksen käytöstä työvälineinä on vasta alussa. Kunhan uudet toimintatavat pääsevät vakiintumaan ja juurtumaan käytänteiksi olisikin otollista palata miettimään saatiinko uudistuksilla aikaan jotakin konkreettisia vaikutuksia, ja jos saatiin niin mitä, ja millaista näyttöä tästä voidaan esittää.

Artikkelin kirjoittaja toimi projektipäällikkönä kehittämisprojektissa, joka tuotettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun/YAMK terveydenedistämisen koulutusohjelman kanssa.

 

Leikki-ikäisten tarkastukset

Haastavan henkilöstötilanteen vuoksi pystymme toteuttamaan 2 & 5- vuotiaiden leikki- ikäisten tarkastuksia tällä hetkellä vain yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kesäkaudella 20.6.–14.8. neuvoloissa työtä painotetaan ensisijaisesti kiireellisten neuvolakäyntien toteuttamiseen.

Pyrimme palaamaan normaaliin neuvolatoimintaan haastavan henkilöstötilanteen helpottaessa.

Neuvoloiden ja nuorten neuvonnan aukioloajat kesällä 2022

Aurlahden neuvola: Avoinna koko kesän, puhelinaika ma- pe klo 12-13.

Mäntynummen neuvola: Avoinna koko kesän, puhelinaika ma- pe klo 12-13.

Virkkalan neuvola: Avoinna koko kesän, puhelinaika ma- pe klo 12-13.

Nummen neuvola: Avoinna koko kesän, puhelinaika ma- pe klo 12-13. Poikkeuksena päivät 7- 8. 7. 2022, jolloin neuvola kiinni.

Sammatin ja Karjalohjan neuvolat: Neuvolat kiinni 4- 31.7. 2022 välisen ajan.

Nuorten neuvonta: Avoinna koko kesän

20.6-14.8.2022 ei avoneuvolapalveluja

Neuvolassa asiointi

Koronatilanteen vuoksi toivomme asiointia neuvolassa toistaiseksi mahdollisimman pienellä henkilömäärällä. Vain yksi huoltaja lapsen mukana neuvolaan.

Koronarokotus 5-11-vuotiaille

Kaikille 5-11 –vuotiaillevain ajanvarauksellaluethan tarkasti alta ajanvarausohjeet!

 • Rokotettavan tulee olla täyttänyt 5 vuotta rokotettaessa.
 • Lapsen saattajan tulee tuoda täytetty ja allekirjoitettu Huoltajan suostumus (PDF) -lomake mukana rokottajalle. Huoltajan suostumus-lomake tulee olla allekirjoitettu molempien huoltajien osalta.
 • Eri ikäiset 5-11 –vuotiaat sisarukset voidaan rokottaa huoltajan valinnan mukaan samanaikaisesti joko neuvolassa tai Tennarissa. Varaa molemmille oma aika.
 • Lisätietoa: 5—11-vuotiaiden lasten koronarokotukset – THL

5 – 6 -vuotiaiden rokotukset neuvoloissa, ajanvaraukset puhelimitse 3.1.2022 alkaen.

 • Aurlahden neuvola, p. 044 369 2231, ma–pe kello 12-13.
  • Rokotuspäivät keskiviikkona 2.3 ja keskiviikkona 9.3.
 • Mäntynummen neuvola, p. 044 374 2731, ma–pe kello 12-13.
  • Rokotuspäivät torstaina 24.2. klo 10-17 ja keskiviikkona 2.3. klo 10-17
 • Virkkalan neuvola, p. 044- 374 2520, ma- pe klo 12-13.
  • Rokotuspäivät keskiviikkona 2.3 klo 9-16 ja torstaina 3.3 klo 9-11

7 – 11 -vuotiaiden rokotukset Tennarissa, ajanvaraukset sähköisesti koronarokotusaika.fi

 

Poikkeusajan vuoksi mahdollisia muutoksia neuvoloiden toiminnassa

01.04.2021

Koronapandemian ja siihen liittyvien väestön koronarokotusten toteuttamisen vuoksi neuvoloiden terveydenhoitajien resurssit saattavat ajoittain olla vähäisemmät kuin normaalioloissa. Työntekijöiden poissaolojen ja koronatyön haasteiden vuoksi kiireettömiä käynti- ja/tai tarkastusaikoja saatetaan joutua siirtämään myöhempään ajankohtaan. Pop-up neuvotoiminta joudutaan myös toistaiseksi tauottamaan koronatyön turvaamiseksi.

Pahoittelemme poikkeustilanteesta johtuvia muutoksia neuvolatoiminnassa.

 

Influenssarokotukset neuvoloissa

11.10.2021

Kausi-influenssarokotuksia tarjotaan viikosta 43 eli 25.10 alkaen:

 • raskaana oleville ja heidän puolisoilleen
 • alle 6kk ikäisten lasten vanhemmille
 • 6kk – 6v ikäisille lapsille

Yli 2- vuotiaat saavat rokotteen nenäsumutteena. Influenssarokotukset toteutetaan tänä vuonna ajanvarauksella . Rokotteen saa myös normaalien neuvolakäyntien yhteydessä ja avoneuvolasta. Kysy lisää ja varaa aika omalta terveydenhoitajaltasi, yhteystiedot karttapalvelu

Toiminta neuvolassa syksyllä 2021

11.10.2021

Mikäli lapsesi tarkastus on jäänyt väliin, otathan yhteyttä perheen omaan terveydenhoitajaan ajan varaamiseksi. Voit tarkistaa terveydenhoitajan ja puhelinnumeron tästä karttapalvelu

Suositeltavaa on, että neuvolaan saavutaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla. Molemmat vanhemmat ovat kuitenkin tervetulleita käynneille normaaliin tapaan. Neuvolatyöntekijöillä on käytössä suu-nenäsuojaimet. Kerrothan leikki-ikäiselle lapsellesi etukäteen, että tutuilla työntekijöillä on nyt suojaimet käytössä tartuntariskin vähentämiseksi. Pyydämme myös aikuisia asiakkaitamme pukemaan kasvoilleen suu-nenäsuojaimen heti sisään tullessa. Maskeja ja käsidesiä löytyy sisäänkäynnin lähettyviltä.

Ethän tule sairaana neuvolaan! Jos sinulla on lieviäkin hengitystieoireita, ota yhteyttä puhelimitse. Ajan voit peruuttaa tai jättää yhteydenottopyynnön myös sähköpostitse neuvolat.lohja(a)lohja.fi. Älä liitä postiisi sosiaaliturvatunnusta, yhteys ei ole suojattu.

 

Web-ajanvaraus eAsioinnin kautta Aurlahden neuvolan asiakkaille on tällä hetkellä korona-tilanteen vuoksi pois käytöstä

 

 

.