Omaishoidon tuki ja hakeminen

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Lohjan kaupungissa noudatetaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamia Omaishoidon tuen myöntämisperusteita.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin C-lausunto. Tilanteissa, joissa asiakas on yli 65-vuotias, omaishoidon tukea haetaan Ikääntyneiden palveluista. Lasten ja työikäisten omaishoitotilanteissa hakemus osoitetaan Vammaispalveluihin. Osoitetiedot löytyvät hakemuslomakkeesta. Voit lähettää hakemuksen tietoturvallisesti myös Suomi.fi-viestinä. Omaishoidon tuen hakemuksen ja myöntämisperusteet saa pyydettäessä myös paperiversiona.

Hakemuksen saapuessa omaishoidon koordinaattori ottaa yhteyttä omaishoitajaksi hakeutuvaan henkilöön ja sopii omaishoidon tuen arviointikäynnin kotiin. Tuen myöntäminen perustuu omaishoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä toimintakyvyn arvioinnista. Tarvittaessa päätöksen tueksi voidaan pyytää muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden arvioita perheen tilanteesta. Päätös omaishoidon tuesta tehdään kokonaistilanteen arvioinnin perusteella ja se lähetetään postitse kotiin.

Lisätietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat