Miten tasapainotusohjelmaa laaditaan?

Talouden tasapainoon voidaan vaikuttaa tuloja nostamalla ja menoja karsimalla.

Lisää tuloja kaupunki voi saada:

 • Veroja korottamalla
 • Yhden kokonaisen kunnallisveroprosentin korotus lisää kaupungin tuloja n. 9,2 miljoonaa euroa
 • Kiinteistövero koostuu erilaisten kiinteistöjen erilaisista veroprosenteista, joiden korottamisella kaupunki voi saada joistain sadoista tuhansista joihinkin miljooniin lisää tuloja
 • Maksuja korottamalla
 • Myyntituottoja lisäämällä

 

Veroprosentit

 • Verotulot
  • Tuloveroprosentin noston vaikutus / %-yks. on 9,2 miljoonaa euroa
  • Kiinteistöverossa paljon erilaisia verokohtia, joiden tuotto vaihtelee (ks. Oheinen taulukko)
  • Kalliit palvelut voidaan kattaa verotusta kiristämällä lyhyellä tähtäimellä, mutta korkeammat verot heikentävät Lohjan houkuttelevuutta asuinpaikkana

Menojen alentaminen

Palvelutason arviointi

 • Kuinka paljon ja mitä palveluita kaupungilla on mahdollisuus tarjota?’

Palveluiden tuottamisen tapa

 • Kuinka tarjottavat palvelut voitaisiin tuottaa taloudellisemmin?
 • Palveluverkko
 • Oma palvelu vai ostopalvelu?

Henkilöstömenot

 • Korkea palvelutaso ja laaja palveluverkko johtavat korkeaan henkilöstön määrään
 • Kuinka henkilöstön osaaminen ja kokemus saadaan mukaan säästöjen etsimiseen?

Investoinnit

 • Nykyistä investointiohjelmaa tarkasteltava investointien pitkän tähtäimen kannattavuuden näkökulmasta
  • Jaksotettava pidemmälle tulevaisuuteen
 • Sisäilmaongelmista johtuen investointipaineen merkittävä vähentäminen ei näytä mahdolliselta

Tasapainotusohjelma loppuvaalikaudeksi

Lohjan taloutta on tasapainotettava n. 15 miljoonalla eurolla vuosina 2018-2021

 1. Menosäästöt
  • Palveluiden kustannustason alentaminen
   • Selvät tavoitteet eri tulosalueittain
   • Henkilöstömenot: yhteistoiminta henkilöstön kanssa
 2. Tulojen kasvattaminen
  • Kiinteistöveropohjan paikkaaminen, maksutuotot
  • Veronkorotuksia on syytä välttää

Suuret valinnat

 • Kuinka paljon veroja halutaan nostaa 15 miljoonan tasapainotustavoitteen saavuttamiseksi?
  • Haaste vastaa 1,50-1,75 veroprosentin korotusta
 • Kuinka suuri osa säästöstä toteutetaan menoleikkauksin?

 

Tasapainotuslistojen tavoite

 • Kerätä poliittisen päätöksenteon pohjaksi mahdollisimman kattava kokoelma tasapainottamisen vaihtoehtoja: ”kaikki palat pöydälle”
 • Sekä isoja että pieniä ehdotuksia
 • Kaikilta toimialoilta
 • Mukana niin menoleikkauksia kuin tulojen lisäyksiä
 • Luoda pohja keskustelulle siitä, mihin halutaan panostaa rahaa ja mihin ei

Lautakunnan tehtävä tasapainotusehdotusten osalta

 1. Käydä läpi oman alueensa tasapainotusehdotukset ja tarvittaessa täsmentää niitä
 2. Arvioida, onko lautakunnan alalta löydettävissä lisää tasapainotusehdotuksia
 3. Asettaa tasapainotusehdotukset paremmuus-/huonommuusjärjestykseen omien prioriteettiensa mukaan
 4. Antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle

Huom! Tässä vaiheessa ei vielä tehdä ehdotusten karsintaa, vaan täsmennetään ja priorisoidaan ehdotukset.

 

Tuotettavien vaihtoehtojen valintaprosessi

Lautakuntien lausuntojen perusteella kaupunginhallitus koordinoi tasapainottamisehdotuksen pohjaesityksen laadintaa. Pohjaesityksessä valitaan, miten paljon eri aloilta tasapainotetaan. Samalla luodaan esitys siitä, mitkä tasapainotusehdotukset toteutetaan ja mitä ei toteuteta.

 

Tasapainotusohjelmaprosessin vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuudet:

 • Avoimmuus ja osallistavuus: Tasapainotusehdotusten laadintaan on osallistunut koko henkilöstö ja työpaikat, talouden näkökulma ollut kaikkialla esillä
 • Ehdotuksia on saatu erittäin paljon eri puolilta
 • Ehdotusten kirjo kuvaa, millaisista hyvin konkreettisista asioista talous lopulta rakentuu
 • Eri tasapainotusmahdollisuudet pöydällä yksityiskohtaisemmin kuin aikaisemmissa talouden tasapainotusehdotuksissa
 • Mahdollisuus priorisoida eri vaihtoehtoja konkreettisella tasolla

Heikkoudet/haasteet:

 • Asioiden suuresta määrästä johtuen yksittäisten ehdotusten tarkka analysointi kevyellä tasolla
 • Isot ja pienet asiat ovat listoilla sekaisin ja kokonaisuus vaikeasti hahmotettava
 • Eri ehdotusten yhteisvaikutus osin ennakoimatonta
 • Riskinä, että keskustelu keskittyy liikaa yksittäisiin, pieniin asioihin
 • Pelko ja epävarmuus saavat jalansijaa, kun ”uhan alla” on niin suuri joukko asioita ja työpaikkoja