Lapsiystävällinen kunnan tiedotteet

14.9.2021 Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Suomen UNICEF on myöntänyt Lohjalle kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.  Ensimmäisen tunnustuksen Lohja sai vuonna 2018. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis,  vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Lohjalle nyt myönnettävä  tunnustus on voimassa neljä vuotta.   

Lohjan kaupunki haluaa edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten  arjessa ja kunnan hallinnossa.  YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet,  joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole. 

Kuntalaisille avataan tunnustuksen julkistamisen yhteydessä Lohjan kaupungin kotisivuille  ideaseinä, joka haastaa lohjalaiset lapset, nuoret ja aikuiset mukaan suunnittelemaan ja  ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Ideaseinää  hyödynnetään laajasti syksyn aikana järjestettävissä tapahtumissa ja Lohjan lapsiystävällisyyden  nykytilan kartoituksessa.  

Kuntalaisille ja päättäjille järjestetään 27.10.2021 kello 17-19 yhteinen tilaisuus, jossa tehdään  näkyväksi, millä tavalla Lohjalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja kuullaan ideoita  lapsiystävällisyyden edistämiseksi tulevaisuudessa. 

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevälle ja toimivalle henkilöstölle ja esihenkilöstölle toteutetaan Lapsiystävällinen Lohja-messut 13.-14. lokakuuta kello 14-18. 

Lasten ja nuorten ääni kuullaan ja heidän osallisuus oman hyvinvointinsa edistämiseksi toteutuu  ensisijaisesti luonnollisissa arjen ympäristöissä – varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa ajantoiminnan puitteissa, somessa. Erityisesti huomioidaan toimintarajoitteiset,  maahanmuuttajataustaiset, kodin ulkopuolelle sijoitetut ja muut ryhmät, joiden ääni halutaan  tuoda kuuluviin vahvemmin. Lapsen oikeuksien viikon 15.-21.11.2021 tavoitteena on edistää YK:n  lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikon aikana  Lohjalla järjestetään keskustelutilaisuuksia lapsille ja nuorille.

Lapsen oikeuksien päivän tapahtumana järjestetään 19.11. 2021 kaikille yhteinen seminaari – kuntalaisille, päättäjille, virkamiehille, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ja toimiville, kaikille lasten ja nuorten  hyvinvoinnista kiinnostuneille. Seminaariin kootaan tietoa Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilasta  sekä kuntalaisten näkemyksiä kehittämistarpeista mm. ideaseinän tuottamaa tietoa  hyödyntämällä.  

Lohja on Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen myötä sitoutunut jatkamaan lapsiystävällisyyden  kehittämistä. Nykytilan kartoituksella selvitämme kuntamme lapsenoikeustilanteen ja sen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma tunnustuksen 4-vuotiskaudelle, vuoteen 2025 saakka.  Toimintasuunnitelma sisältää Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet. 

Tammikuussa 2022 järjestetään päättäjille yhteinen tilaisuus.

www.lapsiystavallinenkunta.fi

05/2021 Valtuustoaloite selvityksestä resurssien lisäämiseen
Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöhön

05/2020 Lohjalle ei myönnetty toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta

– tunnustuksen uusiminen kuitenkin mahdollista

Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –ohjelmassa vuodesta 2016 ja sai lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen vuonna 2018. Lohjan kaupunki asetti vuosille 2018-2020 Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman päätavoitteina Lohjalla olivat

1) lapsia koskevissa päätöksissä ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu sekä

2) lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteeksi oli kirjattu lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, lasten osallisuuden kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen huomiointi yhä paremmin.

Tavoitteiden toteutumista arvioitiin arviointitapaamisessa toukokuussa 2020. Tapaamisessa käytiin läpi Lohjan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma, tavoitteet sekä koonti kuluneen kauden (2018–20) toteutuneesta toiminnasta ja tuloksista. UNICEFin edustajat tarkastelivat tavoitteita ja toimintaa mallin tavoitteiden ja tunnustuksen myöntämisen kriteerien näkökulmasta. Lohjan asettamat tavoitteet olivat laajat, ja toteutuessaan olisi vahvistanut vahvasti lapsenoikeusperustaisuutta erityisesti kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa.

Lohjan kaupunki ei kuitenkaan tällä kertaa yltänyt tavoitteisiin. Suomen UNICEF ei voi tässä vaiheessa myöntää Lohjan kaupungille toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta.

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä, josta Unicefkin antoi kiitosta. UNICEF kiittää koordinaattoria ja koordinaatioryhmää aktiivisuudesta sekä hyvästä tahtotilasta nivoa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä entistä vahvemmin osaksi kunnan strategista kehittämistä ja toimialojen arkea. Työstä välittyy myös reflektoiva ote; työssä nähdään niin onnistumisia kuin niitä teemoja ja toimintakäytäntöjä, joissa Lohjalla on edelleen kehitettävää.

Tunnustuksen uusiminen on kuitenkin mahdollista jälleen vuonna 2021. Tunnustuksen uusiminen edellyttää Lohjan kaupungilta UNICEFin ehdottamaan jatkotoimintaprosessiin sitoutumista. Lohjan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän ja kaupungin johtoryhmän tulee käydä keskustelua kehittämistyön jatkosta. Lohjan tulee lisätä koordinointiin tarvittavia resursseja ja sitoutua tavoitteiden toteuttamiseen uusiakseen lapsiystävällinen kuntatunnustuksensa.

Pääsihteerin videotervehdys

 

Lohja on ansainnut tunnustuksen, koska on parantanut lasten oikeuksia ja ottanut huomioon lapsinäkökulman kunnan kehittämisessä. Lohjan lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen eteen tehty työ lähti liikkeelle Birgit Aittakummun valtuustoaloitteesta 2014. Vuonna 2016 Lohja pääsi mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta – ohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista, huomioida lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa ja lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta.

Lohjalla lasten ja nuorten osallisuus on painopisteenä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, jossa lapset saavat eri tavoin vaikuttaa oman arkensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lohjalla pidetään tärkeänä oppilaskuntien, nuoriso- ja varttivaltuuston toimintaa ja heidän aloitteistaan on tullut esimerkiksi salaattibaari lukiolle ja hidaste koulun eteen turvallisuutta lisäämään. Lohjan kaupungin työntekijöiden tietoisuutta lasten oikeuksista on lisätty pitämällä koulutustilaisuuksia aiheesta. Lapset ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi Routionmäen kirjaston valikoimaa ja Metsolan koulun lähiliikuntapaikkaa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Lohja on aloittanut ja sitoutunut jatkamaan tästä eteenpäin suunnitelmallista lasten oikeuksien eteen tehtävää työtä.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa.

  • UNICEFin mallissa kehitetään koko kuntaa: päätöksenteon valmistelua, hallintoa sekä lasten ja perheiden palveluita ja tukea.
  • Kehittäjiä ovat luottamushenkilöt, valmistelevat viranhaltijat ja lasten ja perheiden parissa toimivat – sekä lapset ja nuoret itse.
  • Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen hakea UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta marraskuussa 2014.
  • Toukokuussa 2015 kaupungin hallitus päätti, että Lohja hakee mukaan Lapsiystävällinen kunta ohjelmaan.
  • Koordinaatioryhmä eri toimialoilta yhdessä Unicefin edustajan kanssa kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa 2016.
  • Alkukartoituksen jälkeen koordinaatioryhmä valitsi rakennuspalikan 3 ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi.
  • Lohja sai tunnustuksen tammikuussa 2018
  • UNICEFin tunnustus ei ole palkinto valmiista työstä vaan kiitos joka velvoittaa jatkamaan.