Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo-oikorata)

 


Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Lohjan kaupungin entisen Sammatin kunnan alueelle, moottoritien lähiympäristöön. Kaava-alue rajautuu luoteessa kunnan rajaan. Alueen koillisosasta alueen itäreunaan saakka pohjoispuolta myöten rajaus myötäilee voimassaolevien osayleiskaavojen rajauksia. Alueen lounais- ja eteläpuoli on rajattu meluvaikutusten mukaan.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on Espoo–Salo-oikoradan toteutumisen edistäminen. Väylävirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo–Salo-oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa. ESA-oikorata on osa Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä eli ns. Tunnin juna -hanketta. Osayleiskaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus ja huomioida radasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan alueelle on määrätty rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Sivuston alaosassa lisätietoja rakennuskiellosta.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-374 4419
Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma | tiitus.kuisma(at)lohja.fi | p. 044-374 0148


Hyväksymisvaihe valmisteilla

Kaavan ehdotusvaiheen aineistosta saapuneet lausunnot ja mielipiteet ovat käsittelyssä. Valmistelemme kaavaa parhaillaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnitelmaan liittyvien liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä koskevien poikkeuslupahakemusten käsittely.


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 (183 §) hyväksyä Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja -määräykset, kaavaselostus) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon 9.1.–7.2.2020 nähtävillä olleesta osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä.

Osayleiskaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 17.8. – 15.9.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Osayleiskaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suosittelemme ensi sijaisesti sopimaan neuvonnasta ja mahdollisista tapaamisista kaavoittajan kanssa erikseen. Lisäksi kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa torstaina 20.8 klo 17.00 – 18.30.

Osallistujia pyydetään varautumaan erityisjärjestelyihin ja odottamaan omaa vuoroaan.

Kaavan ehdotusvaiheen ratkaisuihin voi tutustua myös videolla kaupungin nettisivuilla. 

Lisätiedot ja ajanvaraukset: yleiskaavasuunnittelija Kaisa Leppikangas kaisa.leppikangas(at)lohja.fi, p. 044 374 4419

Y8 Kuulutus 12.8.2020
Y8 Kaavakartta, ehdotus (8.6.2020)
Y8 Kaavaselostus, ehdotusvaihe (3.6.2020)
Y8 Yhteenveto osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet (19.5.2020)
Y8 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe)
Y7 ja Y8 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (28.5.2019)

Osayleiskaavamuutoksen ehdotusvaiheessa valmistunut selvitys:
Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)

Tutustu ehdotusvaiheen kaavaratkaisun esittelyvideoon tästä linkistä.

Osayleiskaavan ehdotusvaiheessa valmistuneet selvitykset:


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta on kokouksessaan 18.12.2019 § 191 on päättänyt asettaa Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutoksen (Espoo–Salo-oikorata) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §). Suunnittelualue sijaitsee entisen Sammatin kunnan pohjoisosassa, E18-moottoritien lähiympäristössä.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on ESA-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Muutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus sekä huomioida radan aiheuttamat vaikutukset. Muutosalue on rajattu siten, että se sisältää varsinaisen rata-alueen lisäksi alueen, jolla on radasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja sitä kautta maankäytölle aiheutuvia rajoituksia.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.1.-7.2.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Valmisteluaineistosta voi antaa nähtävilläoloaikana palautetta kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

Yleiskaavasuunnittelija on tavattavissa kolmena torstaina 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 9–11 ja 12–15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Aineistoon ja kaavaluonnokseen voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 28.1.2020 klo 17:30–19:00. Kaavaillan esitys (28.1.2020)

Y8 Kuulutus 8.1.2020
Y8 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 18.12.2019)
Y8 Kaavaselostus (18.12.2019)
Y8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.12.2019)


Rakennuskielto

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 18.12.2019 § 192 päättänyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavamuutoksen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella vetovoimalautakunnan päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020


Selvitykset

Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys (Envibio 2003)
Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi. (Henrik Wager 15.12.2003.) (otteet)
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. (Mikroliitti Oy 2003)

Väyläviraston selvityksiä:

Helsinki–Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset (Sito 15.11.2017)
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden saukkoselvitys (Sitowise 5.3.2018)
Vuollejokisimpukoiden kartoitus Espoo–Turku nopean junayhteyden linjauksella (Alleco Oy 7.8.2019)
Espoo–Lohja–Salo oikorata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset ratajaksoilla OT2–OT3 (Ramboll 30.9.2019)
Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys (Sitowise 11.11.2019)
ESA-radan yleissuunnitelma, Liikennemeluselvityksen menetelmän kuvaus – Lohja, tekninen raportti (Sitowise 30.3.2020)


Linkkejä

Espoo–Salo-oikorata (Väylä) https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Espoo–Salo-oikoradan läpilento (Väylä) https://www.youtube.com/watch?v=z3uND81hkQc