Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo-oikorata)

 


Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Lohjan kaupungin entisen Sammatin kunnan alueelle, moottoritien lähiympäristöön. Kaava-alue rajautuu luoteessa kunnan rajaan. Alueen koillisosasta alueen itäreunaan saakka pohjoispuolta myöten rajaus myötäilee voimassaolevien osayleiskaavojen rajauksia. Alueen lounais- ja eteläpuoli on rajattu meluvaikutusten mukaan.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on Espoo–Salo-oikoradan toteutumisen edistäminen. Väylävirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo–Salo-oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa. ESA-oikorata on osa Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä eli ns. Tunnin juna -hanketta. Osayleiskaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus ja huomioida radasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Kaavasuunnittelija: Essi Vento | essi.vento(at)lohja.fi | p. 044-3744414


Sivua päivitetään

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 (183 §) hyväksyä Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja -määräykset, kaavaselostus) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon 9.1.–7.2.2020 nähtävillä olleesta osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä.

Osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville osallisten kuulemista varten elo–syyskuussa 2020.  Nähtävilläolosta kuulutetaan tarkemmin elokuussa. Kaava-aineistoon voi tutustua to 20.8.2020 järjestettäväksi suunnitellussa kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefeltin salissa klo 17.00–18.30.

Lausunnonantajille varataan lausuntoaikaa 15.9.2020 saakka. Lausunnonantajien edustajille (1–2 henk.) järjestetään vireillä olevista osayleiskaavoista erillinen esittelytilaisuus to 6.8.2020 klo 18–20 Lohjan kaupungintalo Monkolan valtuustosalissa (Karstuntie 4), ilmoittautumiset tilaisuuteen 4.8. mennessä osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi.

Osayleiskaavan muutosehdotusta koskevat lausunnot tulee toimittaa 15.9.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Y8 Kaavakartta, ehdotus (8.6.2020)
Y8 Kaavaselostus, ehdotusvaihe (3.6.2020)
Y8 Yhteenveto osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet (19.5.2020)
Y8 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe)
Y7 ja Y8 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (28.5.2019)

Osayleiskaavamuutoksen ehdotusvaiheessa valmistunut selvitys:
Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta on kokouksessaan 18.12.2019 § 191 on päättänyt asettaa Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutoksen (Espoo–Salo-oikorata) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §). Suunnittelualue sijaitsee entisen Sammatin kunnan pohjoisosassa, E18-moottoritien lähiympäristössä.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on ESA-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Muutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus sekä huomioida radan aiheuttamat vaikutukset. Muutosalue on rajattu siten, että se sisältää varsinaisen rata-alueen lisäksi alueen, jolla on radasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja sitä kautta maankäytölle aiheutuvia rajoituksia.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.1.-7.2.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Valmisteluaineistosta voi antaa nähtävilläoloaikana palautetta kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

Yleiskaavasuunnittelija on tavattavissa kolmena torstaina 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 9–11 ja 12–15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Aineistoon ja kaavaluonnokseen voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 28.1.2020 klo 17:30–19:00. Kaavaillan esitys (28.1.2020)

Y8 Kuulutus 8.1.2020
Y8 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 18.12.2019)
Y8 Kaavaselostus (18.12.2019)
Y8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.12.2019)


Rakennuskielto

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 18.12.2019 § 192 päättänyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavamuutoksen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella vetovoimalautakunnan päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020


Selvitykset

Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys (Envibio 2003)
Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi. (Henrik Wager 15.12.2003.) (otteet)
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. (Mikroliitti Oy 2003)

Väyläviraston selvityksiä:

Helsinki–Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset (Sito 15.11.2017)
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden saukkoselvitys (Sitowise 5.3.2018)
Vuollejokisimpukoiden kartoitus Espoo–Turku nopean junayhteyden linjauksella (Alleco Oy 7.8.2019)
Espoo–Lohja–Salo oikorata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset ratajaksoilla OT2–OT3 (Ramboll 30.9.2019)
Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys (Sitowise 11.11.2019)
ESA-radan yleissuunnitelma, Liikennemeluselvityksen menetelmän kuvaus – Lohja, tekninen raportti (Sitowise 30.3.2020)


Linkkejä

Espoo–Salo-oikorata (Väylä) https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Espoo–Salo-oikoradan läpilento (Väylä) https://www.youtube.com/watch?v=z3uND81hkQc