Vohloisten ranta-asemakaava


 

Ranta-asemakaava käsittää Lohjan Vohloisissa kiinteistöt Vohloisten kartano 444-460-1-1, Vohloisten ranta 444-460-1-244 ja Saarikko 444-460-1-225. Ranta-asemakaavan alue suunnitellaan pääosin loma- ja matkailukäyttöön voimassa olevan osayleiskaavan sekä alueelle aiemmin laaditun ja kumotun ranta-asemakaavan pääosin osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. Kumottuun ranta-asema-kaavaan nähden rannan tuntumaan sijoittuvan rakentamisen painopistettä siirretään olemassa olevien rakennusten viereen. Ranta-asemakaavan tavoitteissa on mahdollistaa alueelle ympärivuotista yhteisrantaista loma-asumista ja sitä tukevia vapaa-ajan palveluita.

Ranta-asemakaavaa laativa konsultti:
Pertti Hartikainen, Karttaako Oy | p. 09-1481943, 0400-425390 | phartikainen(at)kolumbus.fi 

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044 374 4418


Sivua päivitetään

Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 20.3.2019 § 47 asettaa Vohloisten ranta-asemakaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.


Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.3.-16.4.2018 kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.lohja.fi/kaavoitus.

Kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää 16.4.2018 mennessä kaavan laativalle konsultille osoitteeseen phartikainen@kolumbus.fi tai Karttaako Oy, Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki.

Lisätiedot: Pertti Hartikainen, 0400-425390, phartikainen@kolumbus.fi.

Kuulutus 15.3.2018
Kaavakartta 12.3.2018
Kaavaselostus 12.3.2018


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 11.5.2017 § 54. Vohloisten ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Ranta-asemakaavan Vohloinen osallistumis- ja arvioitisuunnitelma pidetään nähtävillä 31.5.-13.6.2017. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kuulutus 31.5.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017


Selvitykset

Luontoselvitys
Arkeologinen selvitys 
Helperin toimituskartta 1960