L48 Kullervonkatu

 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavamuutos


Suunnittelualue sijaitsee Anttilan kaupunginosassa Lohjanharjun reuna-alueella Lohjan keskustassa. Pohjoisessa ja idässä aluetta rajaa Kullervonkatu, lännessä Karjalohjankatu ja etelässä Lohjanharjun virkistysalue.

Korttelin 63 asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja määrittää myös sopiva sallitun rakennusoikeuden määrä. Suunnittelun lähtökohtana on alueen liittyminen kaupunkikeskustan täydennysrakentamiseen ja rakentamisen sovittaminen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaava-arkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Voimaantulo

Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Tästä johtuen asemakaavan muutosta ei ole kuulutettu lainvoimaiseksi.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 17.1.2018 § 7 1. kaupunginosan Anttilan korttelin 63 asemakaavan muutosehdotuksen L48 Kullervonkatu 22.11.2017 (L48 Kullervonkatu asemakaavan muutos).
Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. kaupunginosan Anttila, kortteli 63 sekä siihen liittyviä katualuetta.

L48 Kaavakartta
L48 Kaavaselostus
L48 Tiivistelmä ja vastineet
L48 Saapuneet lausunnot
L48 Havainnekuva


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 22.5.2017 § 183 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 11.5.2017laaditun asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L48 Kullervonkatu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.6.-30.6.2017 ja 3.8.-11.8.2017.

L48 Kuulutus 7.6.2017
L48 Kaavaehdotus, kartta 11.5.2017
L48 Kaavaselostus 11.5.2017
L48 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2015
L48 Vastineet 11.5.2017
L48 Saadut lausunnot 11.5.2017


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2016 § 126  asettaa 1. kaupunginosan Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRL 62 § ja MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L48 Kullervonkatu valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 30.11.2016-5.1.2017.

L48 Kuulutus 30.11.2016
L48 Kaavaselostus 17.11.2016
L48 Suunnitteluvaiheet 20.10.2015
L48 Valmisteluvaiheen luonnos 30.10.2016
L48 Maakuntamuseon lausunnon perusteella laadittu luonnos 17.11.2016


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 20.10.2015 L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosan Anttila osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 2.11.-30.11.2015.

L48 Kuulutus 27.10.2015
L48 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2015
L48 1. Suunnittelun lähtökohdat 20.10.2015


Selvitykset

L48 Rakennushistoriaselvitys 2016