Selvitykset

Täältä löytyy Lohjan kaupungin kaavoitukseen liittyvät selvitykset. Aineistoa päivitetään jatkuvasti.

Arkeologia 
Asukaskyselyt
Energiatehokkuus 
Hulevedet ja vesihuolto 
Kaupalliset selvitykset
Liikenne ja pysäköinti
Luonto, ilmasto ja ympäristö
Maisema
Palvelut 
Pohjatutkimukset
Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö
Sosiaaliset vaikutukset 
Ympäristöhäiriöt 
 

Tiedostojen avaaminen onnistuu parhaiten Chrome tai Firefox selaimella


 

Arkeologia

L71 Esiselvitys Alueen Arkeologisen perinnön huomioimisesta maankäyttöprosesissa 2016
L71 Tontin 444-28-800-1 eteläosan tarkkuusinventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2016
Muinaisjäännösinventointi 2016, Mikroliitti Oy
Y4, Lieviö-Pauni, Arkeologinen inventointi (28.-31.7.2014)
Paloniemen osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2014
L71 Lohja Haukilahti, Rautakautisen asuinpaikan kaivaus, Kelola ja Koivisto 2008
L71 Kasvimakrofossiilitutkimus Lohja Haukilahti, Vanhanen 2008
L71 Lohja Haukilahti, Moniperiodisen asuinpaikan koekaivaus, Vuoristo 2007
Vohloisten arkeologinen selvitys, 2007 
Paloniemen, Nummenkylä ja Gunnarlan osayleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Museivirasto, 2006

Arkeologisia selvityksiä löytyy myös kulttuuriympäristön palveluikkunasta 

 

Asukaskyselyt

L65 Lempola Asukaskyselyn tulokset 6/2017 
Y4 Lieviö-Pauni asukaskyselyn 9.4.-8.5.2014 tulokset:  Karttavastaukset teemoittain   Monivalintakysymykset_koonti     Tiivistelmä vastauksista
Lohjan keskustan rantakyselyn tuloksia, Terhikki Vaarala, maisema-arkkitehti yo. Lohjan kaupunki 2014
Keskustakysely
Taimisto-Tennari
Taajamaosayleiskaavan asukaskyselyn tulokset 16.8.2007, Lohjan kaupunki

 

Energiatehokkuus

Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelu, 29.8.2014, Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen KEKO-B-laskelma 2016

 

Hulevedet ja vesihuolto

L63 Laurentiustalo, Hulevesisuunnitelma. 2018
Maisema- ja hulevesiselvitys 22.6.2016, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Paloniemen OYK Vesihuollon yleissuunnitelma 2015,24.9.2015, Sweco Ympäristö Oy
Paloniemen OYK Hulevesiselvitys 2015
Taimisto-Tennarin alueen hulevesiselvitys 17.12.2015
Taimisto-Tennari, Liite 1 Valuma-aluekartta
Taimisto-Tennari, Liite 2 Yleissuunnitelmakartta
Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys 28.10.2011, Lohjan kaupunki

 

Kaupalliset selvitykset

L65 Lempola, kaupallinen selvitys 9.11.2017
Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016, WSP
Keskusta OYK Kaupallinen selvitys
N3 Kaupallinen selvitys (Santasalo, 19.4.2012)
E18 käytävän kehittäminen Lohjalla, loppuraportti 2.6.2015
L6 Ojamo, K-Citymarketin laajennus. Kaupallisten vaikutusten arviointi, 2014
Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011, Santasalo
Taajamaosayleiskaava, Kaupallinen selvitys 22.2.2007, Tuomas Santasalo Ky
Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006, Tuomas Santasalo Ky

Liikenne ja pysäköinti

L16 Liikenneselvitys, Sitowise 11.1.2018
L63 Liikennesevitys
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys
Y4 Lieviö-Pauni, Liikenneselvitys, raportti (2.10.2017, täyd. 24.10.2017)
L65 Lempola, alustava liikenneselvitys 12.10.2017
Liikenneselvitys Trafix 30.1.2017
L42 Keskilohjan asemapaikan asematoimintojen tilavaraussuunnitelma 10.11.2015
Autopaikkojen mitoitusperiaatteet, 21.10.2014
Paloniemen OYK Liikenneselvitys 2014
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2007
Pysäköintiselvitys ja tiivistelmä- teksti

Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 (2011)
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09

Espoo-Lohjan taajamaradan asemavaihtoehdot Lohjalla, Maankäyttötarkastelut, 6.10.2008 (tark. 10.11.2008)
Espoo-Lohja taajama-liikenneradan asemapaikkojen selvitys Lohjalla, 15.12.2008
Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys, 2009

Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2007
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003

Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys
N3 Liikenneselvitys 2011

 

Luonto, ilmasto ja ympäristö

Vohloisten ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys, 2017
Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan luontoselvitys. 2016
Y4 Lieviö-Pauni, Liito-oravaselvitys (31.5.2016)
Y4 Lieviö-Pauni, Lepakkoselvitys (15.11.2016)
Y4 Lieviö-Pauni, Luontoselvitys (1.10.2014)
Paloniemen osayleiskaavan vaikutus Paloniemen Natura-alueen luontoarvoihin
Paloniemen OYK Luontoselvitysraportti liitteineen 2014
Paloniemen OYK Liito-oravaselvitys 2015
Paloniemen OYK Lepakkoselvitys 2015, täydennys 2016
L37 Hiidensalmen lepakkoselvitys, Lumotron 2015
L37 Hiidensalmi. Liito-oravaselvitys. 2015
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
L37 Hiidensalmi, Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälät

Luontoselvitys eräillä Lohjan taajamaosayleiskaavan alueilla. Envibio Oy (2010)

Taajamaosayleiskaava, Natura 2000 – Verkostoon kuuluvat alueet
Luonto- ja maisemaselvitys Leskeläntien ympäristö ja selvityksen laajennus Mäntsälänmetsän alueelle

 

Maisema

L46 Maisemaselvitys, Essi Vento (2018)
Y4, Lieviö-Pauni, Maisemaselvitys ( 29.8.2014)
Paloniemen OYK maisemahistoriallinen selvitys 2006
Moision- ja Pappilanpellon alueen maisemaselvitys
Hiidensalmen maisemakuva- lähde?
Hiidensalmi, maisemarakenne

 

Palvelut

L42 Saajos Lähipalveluselvitys 18.6.2015

 

Pohjatutkimukset

L63 Rakennettavuusselvitys 30.4.2018
Perustamistapalausunto
Perustamistapa aluekartta
Ympäristötekninen maaperätutkimus / Golder Associates Oy 2007
Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys / Geotek Oy 2005

 

Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö

L63 Laurentiustalo. Kaupunkikuva- ja suojeluselvitys 14.5.2018
Åsvallan rakennushistoriaselvitys, 2018
Suojeluskuntatalon rakennushistoriaselvitys, 2018
L26 Vivamo, rakennusinventointi ja alueanalyysi, syksy 2017

L64 Amerikankatu, rakennusten ominaispiirteiden selvitys, Ark-byroo, 2017

Ventelän identiteetti- ja imagotekijöitä.
Lohjan keskustan kävelypainotteisen alueen ideasuunnittelu, Ida Fasching (2016)
Lohjan kävelykeskusta, Ida Fasching (2016)
L48 Kullervonkatu, rakennushistoriaselvitys 2016
Y4 Lieviö-Pauni, Rakennusinventointi, raportti (19.1.2016)
Y4 Rakennusinventointi, kohdekartat (19.1.2016)
Paloniemen OYK, Terveyttä kaikille B-Mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle, Selvitystyö Ahola 2015

L40 Suurlohjankatu. Seutu-Sokos, rakennushistoriaselvitys. ark-byroo (2015)

L11 Sundmanin keksitehdas, rakennushistoriaselvitys. ark-byroo (2015)

Moision- ja Pappilanpelto -tarkastelu 2013

Taimisto-Tennarin ideasuunnitelma, Lohjan kaupunki 2012

Harjulta rannalle, Harjun ja rannan välisten reittien kehittäminen 2012

Paloniemen OYK rakennusinventointi 2008
KOYK Keskustan rakennusinventointi 27.2.2008
Lohjan keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 8.9.2008
Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi 2008

Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008

Ideoita keskustaa- jaman rantojen kehittämiseksi 8.9.2008

Asuinalueiden typologia, 2007

Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, 2007
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen

 

Sosiaaliset vaikutukset

Taajamaosayleiskaava, sosiaalisten vaikutusten arviointi

 

Ympäristöhäiriöt

L63 Laurentiustalo, Ympäristömeluselvitys 11.5.2018

Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-2018
Suninhaka, Maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.5.2017
L42 Maaperän pilaantuneisuusselvitys 15.1.2015, päivitys 29.4.2016, Tapio Strandberg Oy
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys / rakentamisen vaiheistus 24.2.2016, Promethor Oy
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys / melutaso kaava-alueen ympäristössä 13.5.2016, Promethor Oy
L42 Saajos Liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys 19.7.2015
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys 26.11.2015, Promethor Oy
L13 Tieliikennemeluselvitys, Nahkurinraitti 27.11.2014, Promethor
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas ulkoilman hiukkaspitoisuusmittaukset, 2014
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas kiertouunin päästömittaukset, 2014

Ympäristömelumittaukset 6.-20.9.2013 Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa / Envimetria Oy 2013
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, täydennys, Sito 2013

Nordkalk Oy Ab Tytyrin tuotantolaitoksen kuilu-uunin päästömittaukset kierrätysöljyn polton aikana / Envimetria Oy 2013

Vt 25 meluselvitys 2012, A-Insinöörit
Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristömeluselvitys / WSP 2011
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, Sito 2011
Hiidensalmi, Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta 2011
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Hiidensalmi, Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Hiidensalmen saha-alue, tilanne 16.2.2010

Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009

Ympäristö koosteraportti, Hiidensalmi, Envimetria, 2005

Lohjan melutilanteen peruskartoitus, 2005
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004

 

 

Muut

Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma 24.5.2016

Taajamaosayleiskaava, Yhteenveto vaikutuksista

TOYK Nykytilanneanalyysit 2007

Katujen kunnossapitoluokitus
Liikenneverkko
Kevytliikenne
Viheralueet
Kaavatehokkuudet
Käyttötarkoitukset

Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995