La 14.00 -3 °C, Melkein selkeää ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här: 

Webbplatskarta


STADEN
Förvaltning och ekonomi
Budgeter och bokslut
Organisation
Stadens ledningsgrupp
Stadsdirektören
Beslutsfattande
Centralvalnämnden
Föredragningslistor och protokoll
Förvaltningskalender
Kommuninvånaren påverkar
Stadsfullmäktige 2013-2016
Stadsstyrelsen 2015 - 2016
Instruktioner
Beställning av specialdiet
Registerbeskrivningar
Stadsinfo
Foton
Centrum
Lojo sjö
Sevärdheter
Evenemang
Lojo i statistik
Befolkning
Levnadsförhållanden och miljö
Lojo i kommunjämförelse
Lojo i korthet
Sysselsättning
Lojos kommunvapen
Näringsliv
Stadsdelar och byar
Stenfötter
Strategier
Vänorter
Danmark
Island
Norge
Ryssland
Sverige
Äppelstaden
Lojo äppelflickor
Äppelgårdar i Lojo
Äppelkarneval
Äppelrecept
Ämbetsverk och inrättningar
Sektorn Välfärd
Social- och hälsovård
Hälsoservice
Seniorservice
Service för handikappade
Socialservice
Vikarieförmedling för vårdare
Småbarnsfostran
Grundläggande utbildning
Gymnasietutbildning
Hiisi-Institutet
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Ungdomsarbete
Museiväsendet
Kulturväsendet
Lojo stadsorkester
Biblioteksväsendet
Idrottsverksamhet
Förvaltning
Sektorn Livskraft
Stadsarkivet
Stadsutveckling & miljö
Aktuellt
Fastighets- och kartverksväsendet
Fastighetsväsendet
Markanvändning och miljö
Byggnadstillsyn
Markanvändning
Miljö
Mätningsservice
Västra Nylands miljöhälsa
Byggverksamhet & stadsteknik
Fastighetsservice
Fastighetsprojekt
Fastighetsunderhåll
Förvaltning
Kommunalteknik
Gator och allmänna områden
Vatten- och avloppsverket
Anslutning till vatten- och avloppsnätet
Avläsning av vattenmätare
Faktureringspediorer
Konsumenter som kunder vid vattenverket
Läckor i vattenarmaturen ger genast större vattenräkning
Vatten och avloppsverketstaxa och servicegifter
Kosthåll och städservice
Kosthåll
Städservice
Västra Nylands räddningsverk

INVÅNARE
Bibliotek
Dagvård och småbarnsfostran
Dagvårdsområden
Dagvård i Anttila skolområde
Dagvård i Harju skolområde
Dagvård i Järnefelts skolområde
Dagvård i det svenska dagvårdsområdet
Dagvård i Mäntynummi skolområde
Dagvård i Nummi-Pusulas skolområde
Att ansöka om dagvård
Elektronisk dagvårdsansökan
E-tjänster Småbarnspedagogiken
Dagvårdsavgifter
Garanti om dagvårdsplats
Alternativ till kommunal dagvård
Privat dagvård
Dagvårdens servicecheck
Specialdagvård
Morgon- och eftermiddagsklubbar för skolelever
Lekparker
Dagklubbar
Skiftvårdsenheter
Boende
Boendemiljö
Mattvättställen
Odlingslotter
Parker och grönområden
Torg
Trädfällning
Vattenförsörjning
Vatten- och avloppsverkets taxa
Fastighetsmäklare i Lojo
Hyresbostäder
Lojo stads hyresbostäder för äldre
Övriga arava- och räntestödsbostäder i Lojo
Bostadsrättsbostäder
Bostadsrättsobjekt i Lojo
Ansökan om räntestödslån
Reparationsbidrag och energiunderstöd
Handikappservicen
Aktuellt
Arbetsterapi och dagverksamhet
Blanketter för ansökan om handikappservice
Familjevård
Färdtjänst för gravt handikappade
Handikapprådet
Hjälpmedel
Närståendevård
Personlig assistans
Serviceboende
Servicehandledning
Stödpersonverksamhet
Ändringsarbeten i bostaden
Hälsovårdsservice
Aktuellt
Anmälan om incident eller tillbud
Avdelningarna
Att komma till avdelning
Besök
Fritid
Klientavgifter för institutionsvård
Kontakter och förfrågningar
Sjukhuspastor
Vård i livets slutskede
Byte av vårdenhet
Diabetesrådgivning
Utdelning av vårdtillbehör
Elektronisk egenvård
Familjecentret
Familjerådgivning
Förebyggande familjearbete
Hemservice för barnfamiljer
Företagshälsovård
Hälsostationer
Bilddiagnostik
Förnyande av recept
Hälsosocialarbete
Klientavgifter
Avgiftstak för klientavgifter
Frikort
Laboratorium (HUSLAB)
Läkarjour
Patientombudsmannen
Tidsbokning till hälsostationen
Vårdarnas mottagningar
Lungsjukskötare
Rådgivning för vuxna
Rådgivning om smittsamma sjukdomar
Vaccinationsrådgivning
Vårdarna på hälsostationerna
Hälsostationernas områdesindelning
Jour
Mentalhälsovård- och missbrukarservice
Drogkliniken
Alkoholproblem
Spelberoende
Helppi
Rehabiliteringshemmet Männikkö
Sjukskötare med psykiatrisk inriktning
Patientsäkerhet
HaiPro
Kompetens i läkemedelsbehandling
Anmälan om incident eller tillbud
Säker läkemedelsbehandling
Preventionsrådgivning
Rådgivning för unga
Rehabilitering
Ergoterapi
Fysioterapi
Att söka sig till fysioterapi
Fysioterapi för patienter på avdelningarna
Familjeträning
Fysioterapi för barn
Gruppverksamhet
Gymgrupperna för seniorer
Motorikgrupp för barn
Neurogrupp
Skuldergrupp
Handledning och rådgivning
Hembesök
Klientavgifter
Individuella behandlingar
Hjälpmedelsservice
Service och reparation av hjälpmedel
Neuropsykologen
Rehabilitering för veteraner
Rehabiliteringsarbets grupper
Talterapi
Rådgivningar
Blanketter inom rådgivningen
Erkännande av faderskap
Mödra- och barnrådgivning
Förlossningssjukhus
Hälsokontroll
Rådgivningarnas kontaktinformation
Rådgivningsbyråns psykolog
Screening och granskningar
Hälsogranskningar för uppbådspliktiga
HPV-screening
Mammografiundersökningar
Instruktioner för självundersökning
Screening av cancer i livmoderhalsen
Service för veteraner
Skol- och studenthälsovård
Skolhälsovården
Egenvård
Hälsoundersökningar
Kontaktinformation
Vaccinationer
Elevvårdsgrupp
Hälsointyg och -kort för ungdomar
Skolhälsovårdens tjänster
Blanketter inom skolhälsovården
Studenthälsovårdare
Studenthälsovård i Lojo
Blanketter inom studenthälsovården
Survival Kit
Survival Kit - adressuppgifter
Tandvård
Administration
Att söka sig till vård
Klientavgifter
Tandkliniker
Tandläkarjour
Tidsbeställning
Tidsbeställning på webben och sms-service
Vårdformer
Uttfallet av vårdgarantin
Utdelning av vårdtillbehör
Vaccinationer
Hälsoskydd och veterinärvård
Aktuellt
Aktuellt, arkiv
Avgifter och taxor
Tillsynsplan 2012
Bilaga till tillsynsplan
Tillsynsplan 2013
Bilaga tillsynsplan 2013 (på finska)
Veterinärvård
Hittedjur
Veterinärjour
Miljöhälsotjänster
Idrott och friluftsliv
Andra idrottstjänster
Badstränder
Fiske
Friluftsleder
Föreningarnas verksamhet
Idrottsinstruktion
Idrottsplatser och -lokaler
Simhallar
Understöd
Juridisk service
Intressebevakning
Konsumentrådgivning
Patientombudsmannen
Skuldrådgivning
Socialombudsmannen
Trafik, kartor och geografisk information
Båtliv
Båtplatsavgifter
Båtplatser
Hastighetsbegränsningar
Enskilda vägar
Närmare information
Råd för verksamheten i väglag
Stadens bidrag till enskilda vägar
Statliga bidrag till enskilda vägar
Staden som vägdelägare
Termer i anslutning till enskilda vägar
Vägnämnden
Gator och allmänna områden
Gatuplan/trafikplanering
Gatuunderhåll
Hyrning av gatuområde
Reklamplatser
Torg
Trafikarrangemang
Trafiksäkerhet (plan på finska)
Kartor och geografisk information
Kollektivtrafik
Parkering
Anslutningsparkering
Företags- och arbetsparkering
Hyrning av gatuområde för parkeringsbruk
Parkeringsområde för tung trafik i Pappilankorpi
Parkeringsplatser - avgifter
Parkeringstillstånd för veteraner
Parkeringsövervakning
Begäran om omprövning av felparkeringsavgift
Felparkeringsavgift
Parkering av mopeder och motorcyklar
Parkering på privat område
Parkeringstillstånd för handikappade
Kulturtjänster
Arkiv
Biljetter till evenemang
Forna tiders julmarknad
Föreställning-, övnings- och utställningslokaler
Grundläggande konstundervisning
Konferenslokaler
Konserter
Kulturevenemang
Lohjan Teatteri
Lojo stadsorkester
Museer
Gruvmuseet
Lojo museum
Musikevenemang
Orkestrar
Teatrar
Tenordagarna i Lojo
Understöd
Understöd för boendeföreningar
Understöd för föreningshus och folkets hus
Understöd inom idrottsverksamheten
Understöd inom kulturväsendet
Understöd inom ungdomsarbetet
Utställningar
Lediga lokaliteter och tomt
Miljö och natur
Avfall och återvinning
Avfall från gårdsstädning
Avfallsbränning
Längre intervall för tömning av sopkärl
Miljöfarligt avfall
Rivningsanmälan
Återvinning och returavfall
Återvinningscentralen
Hållbar utveckling
Miljöhälsa
Buller
Anmälningsskyldighet vid verksamhet som orsakar buller
Anvisningar om bulleranmälan
Inomhusluft
Kemikalieövervakning
Livsmedelskontroll
Sund boendemiljö
Miljöns tillstånd
Förorenade markområden
Kontroll av luftkvaliteten
Lojo miljönämnds publikationer
Luftvård
Vattenvård
Avloppsvatten
Muddringsanmälan
Miljöskyddsföreskrifter
Anvisningar för den som bygger ett tankställe
Cisterner för eldningsolja
Natur
Djur
Fågelskådning på gården 2008
Fågelskådning på gården 2009
Fågelskådning på gården 2010
Naturen i Lojo
Parker och grönområden
Utflykter och friluftsliv
Tillstånd och anmälningar
Tillståndsmyndigheter
Närdemokrati
Planer och byggande
Byggande
Byggnadstillsyn
Anvisningar om bygglov
Blanketter
Byggnadsordningen
Byggnadstillsynstaxa
Tillstånd
Anvisningar om bygglov
Byggförbud och åtgärdsbegränsningar
Byggförbud
Grävningstillstånd
Tillstånd inom miljöväsendet
Undantagslov och avgöranden om planerigsbehov
Fastighetsväsendet
Kartverksservice
Adressförteckning
Kartverk
Kundservice
Mätningsservice
Utmärkande av byggplats
Planläggning
Tomter
Vattenförsörjning
Seniorservice
Aktuellt
Ikähelppi
Anmälan om incident eller tillbud
Att söka till servicen
Avdelningarna
Boendeservice för seniorer som köptjänst
Dagverksamhet för seniorer
Dagverksamhet i Pusula och Nummi
Klubben Juolukka
Rentukkaklubben
Ulpukkaklubben
Hemvård
Avgifter
Serviceområden
Tjänster som stöder hemmaboendet
Butiksservice
Färdtjänst
Måltidsservice
Trygghetstelefon
Korttidsvård på institution
Kötider till service
Lojo ålderdomshem
Avgifterna för institutionsvård
Niilonpirtti
Pusula åldringshem
Minnespolikliniken
Serviceboende
Avgifterna för serviceboende
Grupphemmen Kotola och Tupala
Lojo seniorservicecenter
Rekreation
Niilonpirtti
Servicehemmet Kaisankallio
Servicehuset Petäjäkoti
Serviceproducenter
Socialarbete inom seniorservicen
Stöd för närståendevård
Äldreåret i Lojo
Service till barn, unga och familjer
Familjecentret
Familjerådgivning
Stöd till barn och familjer
Medling i familjefrågor
Socialservice
Barnatillsyningsmannen
Faderskapsutredning
Underhålls-, vårdnads- och umgängesrättsärenden
Familjeinriktat socialarbete och barnskydd
Hemservice för barnfamiljer
Upptagningshem och stödtjänster
Invandrararbete
Socialjour
Socialombudsmannen
Sysselsättningsservice
Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte
Mahishuset
Sysselsättningsfrämjande samservice i Västra Nyland/Lojokontoret
Underhållstrygghet
Utkomststöd
Anvisningar för elektronisk ansökan om utkomstöd
Behandlingstider
Tidsbeställning- och telefonrådgivning
Hur ansöka om utkomststöd?
Utkomststödsräknare
Vuxensocialarbete
Säkerhet
Jour
Akutvård och sjuktransport
Apoteksjour
Drogklinikens jour
Gatuunderhåll, jour
Läkarjour
Polisen, ämbetsverksservice
Tandläkarjour
Vattenförsörjning, jour
Veterinärjour
Nödnummer
Teatrar
Undervisning och utbildning
Förskoleundervisning
Ansökan om förskoleplats
Anttila området
Harju området
Järnefelt området
Mäntynummi området
Nummi-Pusula området
Svensk förskoleundervisning
Grundläggande utbildning
Anttila skolområde
Jalavan koulu (specialskola)
Karstun koulu (åk 1-6)
Roution koulu (åk 1-6)
Sammatin koulu (åk 1-6)
Tytyrin koulu (åk 1-6)
Anttilan koulu (åk 7-9)
Harju skolområde
Metsolan koulu (åk 1-6)
Ojamon koulu (åk 1-6)
Ojaniitun koulu (åk 1-6)
Harjun koulu (åk 7-9)
Järnefelts skolområde
Karjalohjan koulu (1-6 lk)
Maksjoen koulu (åk 1-3)
Rauhalan koulu (åk 1-6)
Ristin koulu (åk 1-6)
Järnefeltin koulu (åk 7-9)
Mäntynummen yhtenäiskoulu -skolområde
Asemanpellon koulu (åk 1-6)
Lehmijärven koulu (åk 1-6)
Muijalan koulu (åk 1-6)
Nummenkylän koulu (åk 1-6)
Perttilän koulu (åk 1-6)
Pullin koulu (åk 1-6)
Mäntynummen yhtenäiskoulu (åk 1-9)
Nummen yhtenäiskoulu -skolområde
Ikkalan koulu (åk 1-6)
Pusulan koulu (åk 1-6)
Nummen yhtenäiskoulu (åk 1-9)
Det svenska skolområdet
Solbrinkens skola (åk 1-6)
Virkby skola ( åk 1-6)
Källhagens skola - åk 7-9)
Stöd för lärande och skolgång
Invandrarundervisning
Elevvård
Skolkuratorn
Skolpsykologen
Grundläggande konstundervisning
Käsityökoulu Helmi
Lohjanseudun kuvataidekoulu
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
RytmiOmena
Tanssistudio Funka
Tanssiopisto Vinha
Tanssikoulu Un Dos Tres
Teatteri Aploodi
Gymnasieutbildning
Lohjan Yhteislyseon lukio
Vuxenlinjen vid Lohjan lukio
Virkby gymnasium
Morgon- och eftermiddagsklubbar för skolelever
Skolresor och -skjutsar
Småbarnsfostran
Utbildningsservice
Vuxenutbildning
Hiisi-Institutet
Luksia
Kanneljärven Opisto
Karis Medborgarinstitut
Kvällslinjen vid gymnasiet
Laurea
Yrkesutbildning
Ungdomsarbete
Ungdomsarbete
Klubbar
Läger
Ungdomsverkstaden (på finska)
Linkki, stöd- och informationscenter för unga (på finska)
Rusmedel och droger

FÖRETAGARE
Företagarens tillstånd
Företagshälsovård
Avgifter
Prislistan
Avtalskund
Elektroniska blanketter
Personal
Företagsfysioterapeut
Företagspsykolog
Grundande av företag
Lediga lokaliteter och tomter
Lojo som placeringsort
Näringslivslänkar
Näringsstruktur
Lantbruksväsendet

BESÖKARE

STADEN INFORMERAR
Elektroniska blanketter
Evenemang
Föredragningslistor och protokoll
Jobba i Lojo
Lediga jobb
Kungörelser och meddelanden fr.o.m. 15.2.2018
Kungörelser och meddelanden till 15.2.2018
Du är här:  Webbplatskarta
Upp