Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Fastighetsväsendet

INVÅNARE

Fastighetsväsendet

Markanskaffning

Staden strävar efter att bedriva en aktiv markpolitik för att trygga en tillräcklig råmarksresurs för planläggning för olika syften. I de nuvarande detaljplaneområdena inriktas markanskaffningen i första hand på gatu- och parkområden. I tidigare byggnadsplaneområden har vägar som omfattas av byggnadsplanen tagits i bruk genom inlösningsförfarande. De byggnadsplanevägområden som tagits i besittning enligt 218.4 § i markanvändnings- och bygglagen övergick i stadens ägo den 1 januari 2000.

De allmänna områden som anvisas i detaljplanen, såsom gator och parker omvandlas till allmänna områden med styckningsförrättning för allmänna områden. Om förrättningen gäller ett markområde som staden inte redan äger och som anges som gata i den första detaljplanen, övergår markområdet vid förrättningen i stadens ägo. Om förrättningen gäller annat område som i detaljplanen anges som allmänt område, måste staden först skaffa området i sin ägo.

Beredning av markanskaffninfsärenden:
Fastighetsingenjör Erkki Eskola, tfn (019) 369 4400

Gatuområdesanskaffningar och -ersättningar:
Lantmäteritekniker Toni Hägg, tfn (019) 369 4461

Styckning av allmänna områden:
Förrättningsingenjör Satu Törnroos, tfn 044 374 3792

Försäljning av tomter

Bostadstomter
Staden säljer höghus-, radhus- och egnahemstomter på detaljplaneområdet. Stadsfullmäktige fastställer försäljningspriserna för ett kalenderår i taget. Stadsstyrelsen beslutar om försäljning av höghus- och radhustomter och den har också rätt att sälja bostadstomter och byggplatser på basis av anbud. Miljönämnden beslutar om försäljning av egnahemstomter och -byggplatser.

Affärs- och industritomter
Staden säljer affärs- och industritomter på detaljplaneområdet. Stadsfullmäktige fastställer försäljningspriserna för ett kalenderår i taget. Stadsstyrelsens utvecklings- och näringslivssektion beslutar om försäljning av affärs- och industritomter och sektionen har också rätt att sälja tomter på basis av anbud.

Beredning av tomtförsäljningsärenden:
markanvändningsingenjör Riku Korhonen, tfn 040 369 4400

Arrendering av tomter
Affärs- och industritomter både säljs och arrenderas ut.

Beredning av tomtarrenderingsärenden:
markanvändningsingenjör Riku Korhonen, tfn 040 369 4400

Fakturering av tomtarrenden:
kartläggare Tiina Jukari, tfn (019) 369 4402

Tomtindelning

Enligt 78 § i markanvändnings- och bygglagen indelas ett område som ingår i ett byggnadskvarter i detaljplanen i tomter, om detta är nödvändigt för att reglera markanvändningen. Tomtindelningen kan vara bindande eller riktgivande. Tomtindelningen skall vara bindande när områdets centrala läge, kvarterets exploateringsgrad eller fastighetssystemets klarhet kräver det. Tomtindelningens bindande karaktär anges i detaljplanen.

Då en separat tomtindelning förbereds, skall ägarna och innehavarna till fastigheterna i tomtindelningsområdet och dessutom ägaren och innehavaren till fastigheten mittemot, om beslutet väsentligt kan påverka bebyggande och annan användning av den motsatta fastigheten.

Enligt 37 § i markanvändnings- och byggförordningen skall tomtindelningen göras så att

1. varje tomt gränsar till ett gatuområde; av särskilda skäl kan tomten dock gränsa till något annat allmänt område, via vilket en körförbindelse kan ordnas till tomten;
2. tomterna ges det format och den storlek som det med avseende på byggandet, användningen av tomterna och det tekniska underhållet av dem är ändamålsenligt.
Det som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten tillämpas inte, om körförbindelsen till tomten och dess tekniska underhåll kan ordnas via en sådan tomt som avses i 1 punkten i form av ett servitut som anvisas vid tomtindelningen och som vid fastighetsförrättningen stiftas för högst två tomter.
På ett område med tidigare byggnadsplan skall bindande tomtindelning anges om planen ändras och en bidande tomtindelning fastställs vid planändringen.

Enligt 81 § i markanvändnings- och bygglagen får en byggnad inte uppföras i strid med bindande tomtindelnint.

Bygglov får inte beviljas:

1.
för ett byggnadskvarter eller en del av det, där det i detaljplanen förutsätts att en bindande tomtindelning skall utarbetas, förrän tomtindelningen har godkänts,
2. för en tomt enligt en bindande tomtindelning förrän den har införts i fastighetsregistret, och inte
3. för ett kvarter för vilket det är nödvändigt att utarbeta eller ändra en separat tomtindelning
Om en privat markägare har ansökt om ändring av tomtindelningen, debiteras för utarbetandet en avgift enligt taxan, som från den 1 januari 2012 är 552 euro.

Utarbetande av tomtindelningar:
ledande mätningstekniker Leo Abrahamsson,
tfn (019) 369 4401

Godkännande av tomtindelningar: fastighetsingenjör Erkki Eskola.

Fastighetsförrättningar

Avstyckning av en tomt anhängiggörs på basis av lagfart över outbrutet område som tingsrätten beviljar. Om ägaren till tomtområdet äger en del av tomten enligt tomtindelningen och köper resten av tomtområdet, anhängiggörs tomtavstyckningen också i detta fall på basis av lagfart över outbrutet område. Tingsrätten levererar lagfarten till staden. Parten informeras om den anhängiggjorda avstyckningen och den uppskattade tidpunkten för verkställandet.

I andra fall anhängiggörs tomtavstyckning på ansökan av ägaren.

I fråga om tomter där detaljplanen har ändrats t.ex. för att bredda gatan eller runda ett gathörn är byggförbud i kraft tills tomten är avstyckad. Avgiften för avstyckningen är i dessa fall 25 procent av avgiften enligt taxan. I samband med en avstyckning av det här slaget försöker man i allmänhet komma överens om att staden skaffar gatuområdet i sin ägo.

Avgifterna för tomtavstyckning och andra fastighetsförrättningar fastställs i en taxa som stadsfullmäktige godkänt. Avgiften för tomtavstyckning är 965 euro i fråga om en tomt på under 2 000 m², 1 200 euro i fråga om en tomt på 2 001–10 000 m² och 1310 euro i fråga om en tomt på över 10 000 m². På egnahemstomter för högst två bostäder sänks priset med 10 procent. I fråga om avstyckning av två eller flera tomter med samma ägare i samma kvarter sänks avgiften med 20 procent.

Tomtavstyckningen på områden med bindande tomtindelning utförs av fastighetsingenjören eller en mätningstekniker som fastighetsingenjören utsett.

Tomtavstyckning och fastighetsregisteruppgifter:
kartläggare Tiina Jukari, tfn (919) 369 4402
förrättningsingenjör Satu Törnroos, tfn 044 374 3792

Lojoenheten vid Nylands lantmäteribyrå
utför fastighetsförrättningar på områden där bindande tomtindelning inte anges i detaljplanen. Lantmäteribyråns kundservice 020 541 5700.

Lojo lantmäteribyrå

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Fastighetsväsendet
Upp