Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Servicehandledning

INVÅNARE

Servicehandledning

Servicehandledning avseende barn under 16 år

Serviceplaneringen är en process där en handledare och socialarbetare inom öppenvården tillsammans med klienten och dem han eller hon vill att ska delta går igenom livssituationen för utvecklingsstörda och gravt handikappade barn och deras familjer och den hjälp och det stöd de behöver. Detta görs i form av hembesök, nätverksmöten och besök på byrån. Samarbetet med barnets nätverk är viktigt. Handledaren och/eller socialarbetaren inom öppenvården deltar efter behov i de nätverksmöten som ordnas av rådgivningsbyråerna, dagvården, skolorna, familjecentren och barnskyddet och även i elevvårdsverksamheten på Jalavan koulu.

Serviceplanen görs med klienten i fokus och uttrycks med hjälp av dels serviceplanen enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp, dels specialomsorgsprogrammet enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Handledaren och socialarbetaren inom öppenvården arbetar i par.
I handledarens uppgifter vid hembesök ingår även att ge den första informationen och stödja föräldrar och syskon. Det psykosociala stödet till föräldrarna i samband den första informationen är viktigt. Information och stöd ges, känslor tas emot och hoppet upprätthålls samtidigt som man blickar framåt. Tidig rehabilitering stöds och tillsammans med familjen görs ett program för tidig rehabilitering upp (Portaat) och hithörande lärandemål. Eftersom den egna familjen är barnets bästa stöd, blir lärandet effektivare då familjemedlemmarna tas med i planeringen, bedömningen och undervisningen och kan förkorta den tid det krävs för att lära in en färdighet.

Föräldragruppsverksamhet

Stödet familjerna emellan är också till stor hjälp. Informationsutbyte och ömsesidigt stöd förbättrar växelverkan mellan familjerna och främjar beslutsfattande som grundar sig på kunskap. Föräldragrupperna inom handikappservicen är handledarledda. Gruppens verksamhet planeras tillsammans med föräldrarna.

I livets bergochdalbana – småskrift av föräldragruppen i Lojo 2012 (på finska)

Du är här:  INVÅNARE / Handikappservicen / Servicehandledning
Upp