Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Vägnämnden

INVÅNARE

Vägnämnden

I det följande redogör vi för ett antal frågor som är viktiga för enskilda vägar och väglagens verksamhet. Redogörelsen är inte tänkt som ett heltäckande informationspaket om allt man bör veta om enskilda vägar, men varje ansvarig vägdelägare bör åtminstone känna till det som tas upp här. I avsnittet om rådgivning hittas ytterligare råd om var man kan hitta mer information om enskilda vägar och hur man sköter sådana ärenden.

Vägnämnden och dess uppgifter

Staden ska för de uppgifter som fastställs i lagen om enskilda vägar ha ett kollegialt organ, en vägnämnd, som inte kan utgöras av stadsstyrelsen. I Lojo stad fungerar tekniska nämndens sektion för enskilda vägar som vägnämnd. Sektionen har tre medlemmar. I huvudsak fastslås sektionens uppgifter i 52 § i lagen om enskilda vägar (358/1962). Uppgifterna är följande, om ärendet inte avgörs vid en förrättning av lantmäteriverket eller parterna inte har kunnat avtala om något annat:

Ansökningsärenden:
1. Bildande av väglag för befintlig väg (50 § i lagen om enskilda vägar).
2. Anslutning av en befintlig väg eller vägdel till ett väglag samt sammanslagning, delning eller indragning av väglag (69 §).
3. Beviljande av vägrätt till en befintlig väg (9 § 1 mom. och 10 § 1 mom.).
4. Fastställande av vägenheter för en befintlig väg (9 § 1 mom., 10 § 1 mom., 23 och 64 §).
5. Fastställande av bruksavgifter och ändringar av sådana för skogsväg (25 §, 26 § och 30 §).
6. Beslut om att en ny vägdelägare ska ersätta väglaget för kostnader för byggandet av en väg inom femton år från det att vägen byggdes (24 §).
7. Fastställande av ersättningar för kostnader för användning i strid med vägenheterna eller nyttjanderätten (31 §).
8. Fastställande av ersättningar för kostnader för försummelse av underhåll av en anslutning (32 a §).
9. Fastställande av ersättningar för skada som åsamkats ägaren av en fastighet till följd av en åtgärd enligt lagen om enskilda vägar (33 §).
10. Fastställande av ersättningar till innehavaren av en bruksrätt för förlust av rätten till följd av en åtgärd enligt lagen om enskilda vägar (34 §).
11. Fastställande av ersättningen för tillfällig användning eller färdsel på väg eller för olovlig användning av väg eller av något annat område som väg (83 §).
12.  Indelning av vägen i väglotter för underhåll (32 §).
13. Upphävande av vägrätt och befrielse från väghållningsskyldighet (28 § 2 mom.)
14. Förordnande av medlemmar eller suppleanter till väglagets organ (58 § 3 mom.).
15. Utfärdande av byggförbud inom en högst 12 meter bred zon från vägens mittlinje. Avlägsnande av naturhinder som äventyrar trafiksäkerheten utanför vägområdet (19 § 1 mom. och 20 § 1 mom.).
16. Utfärdande eller upphävande av förbud mot grind eller bom (18 § och 20 § 1 mom.).
17. Avlägsnande av naturhinder som äventyrar trafiksäkerheten utanför vägområdet (17 § 2 mom.).
18. Avgörande av meningsskiljaktigheter om huruvida en väg har byggts enligt vägrätten eller om vägrätten används på rätt sätt (52 §).
19. Beviljande av tillstånd för tillfällig användning av väg (80 § 2 mom.). 
20. Beslut om förbud mot användning av väg för alla eller vissa slag av motor- eller hästfordon (80 § 3 mom.).
21. Beviljande av tillstånd för tillfällig användning av något annat område som väg (81 §).
22. Beviljande av temporär rätt att på väg eller annars färdas över annans område (82 §).
23. Beviljande av temporär vägrätt under den tid som vägförrättning eller utredning av annan bestående nyttjanderätt pågår (8 §, 9 §, 10 § 1 mom., 82 a §).
24. Avgörande av meningsskiljaktigheter om väghållningen, om vägdelägarna inte bildar ett väglag (71 §).
25. Förpliktande av delägare att delta i kostnader för åtgärder inom väghållningen, om delägarna inte bildar ett väglag (71 §).

Besvärsärenden
1.  Besvär över beslut av väglagsstämman (70 §).
2. Besvär över olaglig debitering (så kallat grundbesvär) (88 §).

Beslut om Lojo stads bidrag till enskilda vägar fattas av sektionen för enskilda vägar.

Förrättning av sektionen för enskilda vägar

Sektionen för enskilda vägar sammanträder oregelbundet enligt den tidtabell som behandlingen av ärendena kräver. För att minimera förrättningskostnaderna försöker sektionen behandla icke-brådskande ärenden under samma mötesdag.

Kallelsen till sektionens förrättning ska tillställas parterna så att den lämnas in på posten minst 10 dagar före förrättningen.

Sektionens förrättningar är öppna för alla, men endast parterna och deras ombud har talerätt. Sektionen kan vid behov kalla in experter som hörs vid förrättningen. I motsats till detta är själva beslutsfattandet hemligt. Avgörandena vid förrättningen läggs fram för parterna och samtidigt meddelas hur man ansöker om ändring.

Sektionen för enskilda vägar ska i sitt avgörande meddela beslut om alla framförda yrkanden som hör till sektionens behörighet. Beslutet ska dessutom motiveras. Om beslutet inte kan meddelas på förrättningsmötet, ska förrättningen skjutas fram till en tidpunkt som bestäms på mötet, och då vet parterna när beslutet finns att tillgå.

Protokoll ska föras över sektionens förrättningar.
Tiden för att söka ändring i de beslut som ingår i protokollet börjar när beslutet offentliggörs. Parterna i en vägförrättning anses ha tagit del av beslutet på det förrättningsmöte då beslutet avkunnades.
Sektionens förrättningsbeslut är i allmänhet alltid verkställbara genast när beslutet fattats oavsett eventuella besvär. Ett undantag till detta utgör de ärenden som räknas upp i 90 § i lagen om enskilda vägar, av vilka följande berör sektionen:
– Rätten att avlägsna träd och buskar
– Anslutning och indragning av vägdelar

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Vägnämnden
Upp