Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Termer i anslutning till enskilda vägar

INVÅNARE

Termer i anslutning till enskilda vägar

Enskild väg:
Andra vägar än landsvägar och gator som underhålls av stat eller kommun är enskilda vägar. Enskilda vägar är såsom namnet antyder vägar som ägs och underhålls av privata fastighetsägare. Huvudregeln för en enskild väg är att endast vägens delägare eller personer som färdas till en vägdelägares fastighet i lovliga ärenden får nyttja vägen – om den enskilda vägen däremot får statligt eller kommunalt bidrag tillåter lagen om enskilda vägar (358/1962) i allmänhet även annan tillfällig trafik.

Vägrätt:
Vägrätt är rätten att nyttja en del av en annan fastighet eller ett samfällt område för att komma till den egna fastigheten. Vägrätt ska beviljas om det är viktigt för ett ändamålsenligt nyttjande av en fastighet och inte åsamkar någon fastighet betydande olägenhet. Vägrätten kan också beviljas för viss tid eller begränsas på något sätt. Vägrätten hänför sig alltid till fastigheten – aldrig till en person – varför den nya ägaren efter ett fastighetsköp inte separat behöver ansöka om vägrätt om fastigheten har en sådan från förut.

Väghållnings- och betalningsskyldighet:
Rätten till väg medför även skyldighet till väghållning i enlighet med den andel man har. Väghållningen – att följa lagar och bestämmelser, att svara för vägens ekonomi, säkerhet och underhåll – gäller var och en som är delägare i vägen. Vanligtvis ordnas väghållningsskyldigheten genom att fördela vägenheter mellan vägdelägarna, en andel av vägen som grundar sig på delägarens användning, och fastställa vägavgifter på grundval av vägenheterna. Utöver vägdelägarna är alla som använder vägen skyldiga att delta i kostnaderna för väghållningen genom att betala bruksavgifter.

Vägdelägare:
Ägaren till en fastighet med vägrätt kallas vägdelägare. Denna person är den som nyttjar och svarar för fastighetens vägrätt, utnyttjar rätten att delta i beslutsfattandet om vägen samt fullgör väghållnings- och betalningsskyldigheten. Alla vägdelägare är tillsammans ansvariga för skador som uppkommer vid en olycka som beror på vägens dåliga skick.

Bruksavgift:
Den som använder vägen och inte är vägdelägare kan åläggas en bruksavgift som motsvarar användningen av vägen – en skyldighet att delta i väghållningens kostnader. Bruksavgiften medför dock inte ansvar på grund av väghållning, och inte heller rätt att delta i beslutsfattande som gäller vägen.
Staden kan inte förbjuda konstituerade väglag att ta ut bruksavgift av tillfälliga användare. Däremot kan staden rekommendera att bruksavgifter inte tas ut av tillfälliga användare som bärplockare och liknande. Debiteringen skulle i värsta fall kunna leda till godtycke och besvär.

Väglag:
Ett väglag är en sammanslutning av vägdelägare som vid en officiell förrättning grundats för vägförvaltning och väghållning. En enskild väg för vilken det inte har bildats ett väglag är en icke-konstituerad enskild väg – vägdelägarna är på samma sätt ansvariga för väghållningen och fördelningen av kostnaderna sinsemellan, men för att fatta beslut ska alla i princip alltid vara eniga. I fråga om icke-konstituerade väglag är delägarnas beslut bindande endast för dem som har deltagit i beslutet och som vill förbinda sig till beslutet. Ett väglag är en så kallad juridisk person som kan ingå avtal, förvärva lös egendom och sköta juridiska och administrativa frågor i vägdelägarnas namn. I nästan alla beslut som väglaget fattar iakttas majoritetsprincipen. Ett väglag är också bokförings- och skattskyldigt. Vägens längd, antalet vägdelägare och deras inbördes förhållanden avgör om det är ändamålsenligt att grunda ett väglag eller inte.

Bestyrelse och syssloman:
Om en enskild väg har ett väglag ska det väljas antingen en bestyrelse eller en syssloman som i praktiken utövar de rättigheter och uppfyller de skyldigheter som hör ihop med väghållningen. Väglaget håller vanligtvis en årsstämma samt vid behov extraordinarie stämmor. Det är dock inte värt att sammankalla till extraordinarie stämma för att behandla enbart småsaker, utan nödvändiga beslut och åtgärder sköts av ”vägstyrelsen”, dvs. bestyrelsen, eller sysslomannen inom ramen för lagar och andra bestämmelser samt anvisningar från väglagets stämma.

Vägnämnden:
Vägnämnden är den kommunala myndigheten för enskilda vägar. I Lojo stad är tekniska nämndens sektion för enskilda vägar vägnämnd. Sektionen för enskilda vägar har hand om de uppgifter som lagen om enskilda vägar anger. Till dessa hör bland annat att besluta om bildande av väglag för befintliga vägar och att fungera som besvärsmyndighet i frågor som gäller väglagens beslut.

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Termer i anslutning till enskilda vägar
Upp