Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Råd för verksamheten i väglag

INVÅNARE

Råd för verksamheten i väglag

Om kallelsen till väglagsstämma:
En väglagsstämma sammankallas med en kallelse, där det i fråga om årsstämmor ska framgå vilka för väghållningen viktiga ärenden som behandlas på stämman. I kallelsen till en extraordinarie stämma ska det nämnas vilka ärenden som behandlas på stämman.

Väglagets stämma sammankallas av sysslomannen eller bestyrelsens ordförande eller vid behov av en suppleant för dessa.

Kallelsen ska sändas per post till vägdelägarna eller tillhandahållas på något annat sätt (t.ex. genom att sammankallaren delar ut kallelsen i postlådorna). Ett annat sätt att sammankalla stämman är att sätta in en annons i en tidning på orten och underrätta vägdelägare från andra kommuner genom brev. Kallelsebreven ska postas eller tillställas vägdelägarna minst 14 dagar före stämman.

Om väg- och bruksavgifterna för innevarande eller följande år ska fastställas på stämman, ska detta nämnas i kallelsen. Debiteringslängden ska hållas framlagd för vägdelägarna och andra under 14 dagar före stämman. Platsen där längden finns framlagd ska också meddelas i kallelsen till stämman. Försummelser med kallelsen till stämman blir lätt en grund för överklagande av stämmans beslut, vilket innebär att stämman måste ordnas på nytt.

Väglagets stämma
Väglaget ska hålla stämma varje år före utgången av juni, om inte vägdelägarna har beslutat om något annat på en väglagsstämma. Vägdelägarna beslutar om frågor som gäller väglaget på väglagets stämma. Väglaget ska i regel hålla stämma en gång om året. Lagen om enskilda vägar ger vägdelägarna möjlighet att besluta att stämma inte hålls varje år. Beslutet fattas på en väglagsstämma med enkel majoritet. Majoriteten avgörs utifrån det antal enheter de delägare som är företrädda på stämman har. Stämman ska dock hållas åtminstone vart fjärde år. Villkoren för att få kommunalt bidrag kan kräva att väglaget håller årsstämma varje år.

För enskilda vägar där delägarna har bildat väglag finns bestämmelser och anvisningar för beslutsfattandet i lag.

En viktig utgångspunkt är att vägdelägarna beslutar om väghållningen och andra ärenden som gäller väglaget på stämman. Väglaget kan ändå inte besluta självständigt om alla sina angelägenheter. Frågor som till exempel gäller upplösning eller delning av väglaget och ändring eller upphävande av en vägdelägares rättigheter och skyldigheter mot dennes vilja avgörs av vägnämnden.

Å andra sidan kan besluten i väldigt många av väglagets angelägenheter, utöver av väglagets stämma, även fattas av den bestyrelse eller syssloman som väglaget har valt. Endast väglagets stämma kan fatta beslut (enligt 64 § i lagen om enskilda vägar) i ärenden som gäller

beviljande av extra vägrätt
beviljande av nyttjanderätt till näringsidkare
upphävande av vägrätt och befrielse från väghållningsskyldighet som följer av vägrätten
beslut om fastställelsegrunderna för vägenheter och bruksavgifter samt fastställelse och ändring av dem
beslut om att ålägga den som fått extra vägrätt att delta i kostnaderna för byggandet av vägen (inom 15 år från byggandet)
att utföra behövliga åtgärder för att underhålla en anslutning på anslutningsägarens bekostnad
fastställandet av budget för följande räkenskapsperiod
fastställande av debiteringslängd för väg- och bruksavgifter
upptagande av penninglån
förvärvande av rätter och rättigheter samt ansökan om förrättningar som gäller väghållningen
beslut om att väglaget övertar underhållet av en väg som ansluter sig till väglagets väg
val av syssloman och suppleant för denne eller medlemmar i bestyrelsen och suppleanter för dessa.
beslut om huruvida vägavgifter eller bruksavgifter ska uppbäras på skogsbilväg, beslut om avgifter som ska uppbäras och ändringar av dessa
fastställande av väglagets räkenskapsperiod
beslut om granskning och godkännande av väglagets redovisning
beviljande av tillstånd till utomstånde för regelbunden användning av väglagets vägområde.

Beslut på väglagets stämma fattas enligt majoritetsprincipen och som underlag för detta konstateras i början av stämman vilka som är närvarande och vilket antal vägenheter de företräder. Om ärenden går till omröstning, bör följande grundläggande saker beaktas:

En vägdelägares röstetal motsvarar antalet vägenheter.
I lagen om enskilda vägar föreskrivs ett tak för användningen av rösträtten – röstetalet får inte för någon vägdelägare överstiga 30 procent av de röster som är företrädda på stämman.
Som vägenheter räknas endast enheter som vunnit laga kraft – om stämman har ändrat fördelningen av enheter träder förändringen i röstetalen i kraft först på följande stämma.
Lagen om enskilda vägar känner inte till praxisen med slutna omröstningar, även personval avgörs genom omröstning enligt antalet vägenheter.
Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som omfattas av stämmans ordförande.

Vid väglagets stämma ska föras protokoll som undertecknas av ordföranden. Protokolljusterarna granskar protokollet och fastställer granskningen genom att underteckna protokollet. Det justerade och undertecknade protokollet ska senast 14 dagar efter stämmans slut hållas tillgängligt för de berörda.

Utdrag ur protokollet ska ges på begäran. Om väglaget inte på stämman särskilt har beslutat om ta ut en avgift ska utdraget ges avgiftsfritt.

Väglagets organ
Väglagets syssloman eller medlemmarna av bestyrelsen samt suppleanterna för dessa väljs för högst fyra år i sänder. Bestyrelsen ska ha tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Även andra än vägdelägarna kan väljas till dessa uppgifter. Ingen får väljas till ett uppdrag utan sitt samtycke.

Bestyrelsen utser bland sina ordinarie medlemmar ordförande och vice ordförande.

Bestyrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller viceordföranden och är beslutför, då ordföranden eller vice ordföranden och två ledamöter eller suppleanter är närvarande. En förteckning över uppgifterna för ett väglags organ ingår i 67 § i lagen om enskilda vägar.

Rätt att teckna väglagets namn
Väglagets namn tecknas av sysslomannen eller i hans eller hennes ställe av suppleanten eller, om en bestyrelse tillsatts för skötseln av väglagets angelägenheter, av två av bestyrelsens ordinarie medlemmar tillsammans.

Väglagets verksamhet och lagen:
Väglag och deras organ behandlas i 7 kap. i lagen om enskilda vägar (58–70 §). Utöver de frågor som behandlas i det föregående bör även följande nämnas:
ärenden som väglagets stämma ska fatta beslut om i § 64
sysslomannens eller bestyrelsens uppgifter i § 67.

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar / Råd för verksamheten i väglag
Upp