Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom kulturväsendet

INVÅNARE

Understöd inom kulturväsendet

Princip

Nämnden skaffar kultur- och fritidsservice för stadsborna och/eller skapar förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet genom att bevilja understöd för organisationer, föreningar, fria grupper och privatpersoner med hemort eller verksamhet i Lojo.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Principer och grunder för beviljande

Nämnden kan bevilja verksamhetsunderstöd för sådana föreningar och sammanslutningar i Lojo som har inlett verksamheten senast under föregående år och som bedriver verksamhet enligt 2 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet.

Verksamhetsunderstöd beviljas sökande som ska bedriva en viss konkret verksamhet. Vid prövningen prioriteras stöd till scenkonst och kulturpedagogik för ungdomar.

Avsikten med verksamhetsunderstöden är att göra utbudet av kulturtjänster både större och mångsidigare för stadens invånare. Ett annat syfte är att åstadkomma ett kulturutbud året om.

När nämnden beviljar verksamhetsunderstöd undviker man att splittra anslaget på väldigt små summor som inte nämnvärt gagnar verksamheten.

Understöden delas ut enligt alterneringsprincipen och efter prioritering av verksamheterna så att de resurser som fördelas har betydelse för arrangörens produktion av en produkt och så att stadsborna upplever sig få den bästa möjliga utdelningen för anslaget. Understödstagaren har också möjlighet att med resultatet av verksamhetsåret finansiera sin kommande verksamhet.

Verksamhetsunderstödet kan uppgå till högst 50 procent av kostnaderna för verksamheten enligt bokslutet för föregående år.
Den sökande kan få verksamhetsunderstöd av bara en verksamhetssektor som lyder under kultur- och fritidsnämnden. Kulturväsendets understöd beviljas inte
• idrotts-, nykterhets- och ungdomsorganisationer
• organisationer och föreningar som inte har hemort i Lojo
• sådana organisationer och föreningar som har beviljats verksamhetsunderstöd av någon annan förvaltning inom staden.

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Ansökan om understöd lämnas in på understödsblanketten senast den 31 mars. Understöd beviljas enbart på ansökan. Ansökningsblanketter finns på stadens webbsidor på www.lohja.fi under rubriken Webbärenden och -kontakter samt på stadens kundservicecenter. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Med sin underskrift på ansökningsblanketten förbinder sig föreningen att återbetala beviljat understöd till Lojo stad, ifall beslutet om beviljande upphävs eller föreningen bryter mot understödsvillkoren.

Till ansökan bifogas bestyrkta kopior av följande:

1) Föreningens stadgar.
2) Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande över föregående period. I revisorernas utlåtande ska konstateras om understödet använts i enlighet med understödsvillkoren. Intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten ska specificeras efter verksamhetsområde i resultaträkningen eller noterna.
3) Budget och verksamhetsplan för den period ansökan gäller.

Beslut om verksamhetsunderstöd

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om understöd på föredragning av bildningsdirektören på sitt möte i maj eller juni.

Följande beaktas då beslutet om utdelning av understöd fattas:

1) Verksamhetens omfattning, syfte och kvalitet
– antalet aktiva medlemmar
– antalet aktörer av olika slag
– verksamhetens regionala omfattning
2) Den sökandes ekonomiska ställning
– tillgångar
– egen medelsanskaffning
3) Understöd som beviljats den sökande från annat håll och användningen av sådant
4) Verksamhetens betydelse inom kultursektorn i Lojo
– aktivering och förstärkning av den lokala kulturen i Lojo

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Utbetalning av verksamhetsunderstöd

 Understödet betalas in på den sökandes konto.

Uppföljning av användningen av verksamhetsunderstöd

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

SÄRSKILT UNDERSTÖD

Understöd för föreningshus och folkets hus

I budgeten för år 2013 finns inte anslag för understödet.

Syftet med understödet för reparation av föreningshus och folkets hus är att bevara, upprätthålla och förbättra byggnadernas värde i stadsbilden och/eller deras kulturhistoriska värde, byggnadstekniska skick och funktionalitet.

Principer och grunder för beviljande av understöd för föreningshus och folkets hus

Understöd beviljas för sanering, grundlig reparation och ombyggnad av föreningshus och folkets hus.

Den sökande ska vara en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga (stiftelse, bolag, andelslag e.d.). Lojo stad ska ha option att använda lokalen i fråga. Den sökande ska ensam eller tillsammans med någon liknande sammanslutning äga den byggnad som ska repareras samt ha ägande- eller besittningsrätt till den mark byggnaden står på. En förutsättning för att staden ska bevilja bidrag är att sammanslutningen deltar i reparationskostnaderna med en summa som motsvarar bidraget.

Då bidrag beviljas fästs särskild uppmärksamhet vid byggnadens värde för stadsbilden och/eller dess kulturhistoriska värde samt vid invånarnas behov av en samlingslokal i området för bildnings-, hobby- och annan medborgarverksamhet under fritiden.

När organisationen eller föreningen sätter igång med reparationsprojektet ska den försäkra sig om att planeringen och byggandet blir ändamålsenligt och kompetent utförda. Reparationsprojektet ska planeras omsorgsfullt och på ett sådant sätt att miljön, byggnaden och verksamheten betraktas som en helhet och att byggnadens värde för stadsbilden och/eller dess kulturhistoriska värde bevaras.

Reparationsplanerna ska utarbetas av kompetenta projekterare. En kompetent person ska bära helhetsansvaret för planeringen av reparationen och för dess kvalitet och sörja för att projektbeskrivningarna och specialbeskrivningarna utgör en helhet. Behörighetsvillkoren för projekterare fastställs i 48 § i markanvändnings- och byggförordningen. Därutöver har miljöministeriet givit närmare föreskrifter och anvisningar i avsnitt A2 i Finlands byggbestämmelsesamling. Om projektet kräver bygglov kontrollerar staden projekterarnas kompetens i samband med ansökan om lovet. Även om projektet inte kräver byggnadslov, ska behörighetskraven betraktas som riktgivande. Stadens byggnadsinspektör ger råd i ärenden som gäller projektplaneringen och -övervakningen och kravet på tillstånd. I fråga om reparationsprojekt som gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader rekommenderas att man också vänder sig till landskapsmuseet eller Museiverket.

Utgångspunkten för reparationen är den existerande byggnaden och reparationsåtgärderna ska planeras och genomföras på dess villkor.

Planeringen ska utgå ifrån en utredning av de ursprungliga och nuvarande konstruktionerna och en bedömning av byggnadens kondition. Då reparationen planeras ska också nödvändiga åtgärder för att förbättra byggnadens omgivning beaktas och ytterligare ska önskemål och behov bland dem som använder huset utredas.

En helhetsplan ska utarbetas över reparationen och den ska innehålla alla reparationsarbeten som byggnaden kräver. Helhetsplanen omfattar en byggnadsbeskrivning och vid behov ritningar. Ritningarna är nödvändiga om reparationsåtgärderna ändrar byggnadens interiör eller exteriör. Helhetsplanen kan ha karaktären av utkast.

Tillräckligt detaljerade planer och specialbeskrivningar ska utarbetas för reparationen (såsom konstruktions- och VVS-planer). Dessa behöver inte fogas till ansökan om reparationsbidrag.

Beräkningen av de totala kostnaderna för reparationen ska inbegripa tillräckliga planeringskostnader eller en utredning över hur planeringen genomförts. Penningvärdet av talkoarbete och mervärdesskatteandelen ska medräknas i kostnadsberäkningen.

Målet för reparationen ska vara att byggnadens ursprungliga exteriör och i mån av möjlighet också den ursprungliga interiören bevaras.

Reparationsplanerna godkänns av Stadsplaneringscentret i Lojo. Tillsyn över reparationsarbetet utövas av byggnadsinspektören vid Lojo stads byggnadstillsyn.

Sökande som tidigare har fått bidrag av staden betraktas i senare ansökningsomgångar som sekundära bidragssökande.

Ansökan om understöd för föreningshus och folkets hus

Ansökan om bidrag lämnas in till kultur- och fritidsnämnden i Lojo stad vid en tidpunkt som utannonseras separat. Bidraget beviljas året efter ansökan, om fullmäktige avsätter anslag för ändamålet. Ansökningsblanketter finns på stadens kundservicecenter (adress Karstuvägen 4, Lojo) och på internet på www.lohja.fi under rubriken Webbärenden och -kontakter/Elektroniska blanketter.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

– sammanslutningens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande samt verksamhetsplan och budget
– intyg över ägande- eller besittningsrätt till marken
– fotografier över byggnadens exteriör och interiör, speciellt festsalen
– helhetsplan/projektplan över reparationen: 
– sanerings-, renoverings- eller ombyggnadsplan, vid behov ritningar
– byggnadsbeskrivning
– kostnadsberäkning
– utredning över sammanslutningens bidrag till reparationskostnaderna
– utredning över byggnadens kulturhistoriska värde

De sökande informeras skriftligt om beslutet.

Beslut om understöd för föreningshus och folkets hus

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om understöd på föredragning av bildningsdirektören.

Utbetalning av understöd för föreningshus och folkets hus

Bidraget betalas in på den sökandes bankkonto i två rater vartefter som arbetet framskrider. Den första bidragsraten (50 procent) betalas i samband med att bidraget beviljas. Resten (50 procent) betalas i två rater, av vilka den första (25 procent) betalas då 80 procent av reparationsåtgärderna har genomförts och den senare raten (25 procent) betalas då byggnadsinspektionen har utförts och slutrapporten har lämnats in till kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget ska användas för godkända utgifter som uppstått under det år bidraget har beviljats.

Uppföljning av understödet för föreningshus och folkets hus

Den sökande ska lämna in en slutrapport över projektet till kultur- och fritidsnämnden i Lojo innan staden betalar ut den sista bidragsposten. Slutrapporten ska redogöra för de genomförda reparationsåtgärderna och kostnaderna för reparationen.

PROJEKTUNDERSTÖD

Principer och grunder för beviljande

Nämnden kan bevilja projektunderstöd till sådana föreningar och sammanslutningar samt privatpersoner i Lojo som har inlett sin verksamhet senast under föregående år och som bedriver verksamhet enligt 2 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet.

Projektunderstöd beviljas sökande som ska bedriva en viss konkret verksamhet. Vid prövningen prioriteras stöd till scenkonst och kulturpedagogik för ungdomar.

Avsikten med projektunderstöden är att göra utbudet av kulturtjänster både större och mångsidigare för stadens invånare. Ett annat syfte är att åstadkomma ett kulturutbud året om.

När nämnden beviljar projektunderstöd undviker man att splittra anslaget på väldigt små summor som inte nämnvärt gagnar verksamheten.

Understöden delas ut enligt alterneringsprincipen och efter prioritering av verksamheterna så att de resurser som fördelas har betydelse för arrangörens produktion av en produkt och så att stadsborna upplever sig få den bästa möjliga utdelningen för anslaget.

Projektunderstödet kan uppgå till högst 50 procent av kostnaderna för verksamheten enligt bokslutet för föregående år.

Den sökande kan få projektunderstöd av bara en verksamhetssektor som lyder under kultur- och fritidsnämnden. Kulturväsendets understöd beviljas inte
• idrotts-, nykterhets- och ungdomsorganisationer
• organisationer och föreningar som inte har hemort i Lojo
• sådana organisationer och föreningar som har beviljats projektunderstöd av någon annan förvaltning inom staden.

Ansökan om projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas året om. Ansökan om projektunderstöd lämnas i regel in på samma blankett som ansökan om verksamhetsunderstöd.

Ansökan om projektunderstöd ska innehålla en summarisk redogörelse för arbetsplanen. Den ska också ange vad sökande tänker arrangera samt var och när. Ansökan ska också innehålla en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet.

Ansökan lämnas in till kulturväsendets projektsekreterare. Ansökningar som gäller mer än 1 000 euro ska lämnas in för behandling i kultur- och fritidsnämnden minst 21 dygn före evenemanget eller mötet.

Beslut om projektunderstöd

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om projektunderstöd på mer än 1 000 euro på föredragning av bildningsdirektören på första möjliga möte. Bildningsdirektören fattar beslut om bidrag under 1 000 euro inom en månad från att ansökan har lämnats in.

Då utdelningsbeslutet om projektunderstöd fattas beaktas följande:

1) Verksamhetens omfattning, syfte och kvalitet
– antalet aktiva medlemmar
– antalet aktörer av olika slag
– verksamhetens regionala omfattning
2) Den sökandes ekonomiska ställning
– tillgångar
– egen medelsanskaffning
3) Understöd som beviljats den sökande från annat håll och användningen av sådant
4) Verksamhetens betydelse inom kultursektorn i Lojo
– aktivering och förstärkning av den lokala kulturen i Lojo
Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Användning av projektunderstöd

Understödet får används enbart för det syfte det beviljats för.

Utbetalning av projektunderstöd

Projektunderstöd betalas ut mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enlig avtal. Understödet betalas in på den sökandes konto.

Uppföljning av användningen av projektunderstöd

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

STIPENDIER OCH PRISER

Lojo stads kultur- och fritidsnämnd kan dela ut två konstpriser varje år: ett finskspråkigt (Lohjan kulttuuripalkinto) och ett svenskspråkigt (Lojonejdens kulturpris) efter egen prövning. Det finska kulturpriset är värt 1 500 euro och Lojonejdens kulturpris 600 euro. En kungörelse om priserna publiceras i augusti i stadens officiella annonseringsorgan och på stadens webbsidor.

Principer och grunder för beviljande

Förslag till mottagare av priset Lohjan kulttuuripalkinto ska lämnas till projektsekreteraren vid kulturväsendet senast den 30 september; endera per brev eller e-post. Förslag till mottagare av Lojonejdens kulturpris framställs av en särskild svenskspråkig kommitté.

Priset delas i första hand ut till en konstnär eller meriterad amatör som bor och/eller är verksam i Lojo eller en annan person som på ett allsidigt sätt gör/har gjort staden känd på kulturens område.

Priset kan delas av flera personer. Priset kan också delas ut till en sammanslutning.

Beslut om pristagare

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagarna utgående från inlämnade förslag. Priset Lohjan kulttuuripalkinto överräcks i samband med självständighetsfesten i Lojo. Lojonejdens kulturpris överräcks på Svenska Dagen-festen.

Utbetalning av stipendier/priser

Priserna betalas in på pristagarens konto.

ÖVRIGA UNDERSTÖD

Understöd för boendeföreningar

Principer och grunder för att bevilja understöd till boendeföreningar

Understöd för boendeföreningar kan beviljas registrerade boendeföreningar med hemort i Lojo. Understödet uppgår till 200 euro/boendeförening/år.

Ansökan om understöd för boendeföreningar

Boendeföreningar kan ansöka om understöd året runt. Ansökan om understöd lämnas i regel in på samma blankett som verksamhetsunderstöd. Ansökningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter och på stadens webbsidor under Webbärenden och -kontakter/Elektroniska blanketter.

Sökande ska i ansökan redogöra för vad de tänker arrangera samt var och när. Ansökan ska också innehålla en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet.

Ansökan lämnas in till kulturväsendets projektsekreterare.

Beslut om understöd för boendeföreningar

Bildningsdirektören fattar beslut om understödet inom en månad från att ansökan har lämnats in.

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Utbetalning av understöd för boendeföreningar

Understödet betalas in på den sökandes konto mot kvitton.

Uppföljning av understöd för boendeföreningar

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.
 
Verksamhetslokaler

Principer och grunder för beviljande av understöd för verksamhetslokaler
Bildningsdirektören kan av särskild, grundad anledning bevilja nedsättning av eller befrielse från bruksavgifter för lokaler som är underställda bildningsväsendet.

Ansökan om understöd för verksamhetslokaler

Understöd för verksamhetslokaler kan sökas året om. Ansökan om understöd lämnas i regel in på samma blankett som verksamhetsunderstöd. Ansökningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter och på stadens webbsidor under Webbärenden och -kontakter.

Sökande ska i ansökan redogöra för vad de tänker arrangera samt var och när. Ansökan ska också innehålla en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet, samt motiveringar till att man ansöker om nedsättning eller befrielse.
Ansökan lämnas in till kulturväsendets projektsekreterare.

Beslut om understöd för verksamhetslokaler

Bildningsdirektören fattar beslut om understödet inom en månad från att ansökan har lämnats in.

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Kontaktinformation

Stadsinnehåll

Kulturtjänsterna
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO

Växeln (019) 3690

Kultursekreterare
Kalle Ryökäs 044 362 1130

E-postadress
sivistystoimi(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16
ti 9–17, fr 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom kulturväsendet
Upp