Pe 14.00 -4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 2 m/s.
La 14.00 -5 °C, Puolipilvistä ja poutaa, n 1 m/s.
Su 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Fredag 19.01.2018
Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom ungdomsarbetet

INVÅNARE

UNDERSTÖD INOM UNGDOMSARBETET

Princip

Lojo stads kultur- och fritidsnämnd beviljar årligen understöd av de medel som avsatts i dess budget till organisationer, föreningar, fria grupper och privatpersoner i Lojo som utför ungdomsarbete.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Principer och grunder för beviljande

Ungdomsföreningar i Lojo beviljas verksamhetsunderstöd till stöd för verksamhet som bygger på stadgar och verksamhetsplan.

Verksamhetsunderstödet beviljas sådana ungdomsföreningar i Lojo som inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår.

Understöd kan beviljas följande:
• riksomfattande ungdomsorganisationers lokala föreningar som bygger på personmedlemskap eller regionorganisationer eller jämförbara, där minst 2/3 av medlemmarna är yngre än 29 år
• andra, lokala, registrerade eller oregistrerade ungdomsföreningar som bygger på personmedlemskap och där 2/3 av medlemmarna är yngre än 29 år. Av en oregistrerad ungdomsförening förutsätts emellertid att den har stadgar och att dess förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Till oregistrerade ungdomsföreningar hänförs också sådana ungdomsavdelningar eller -sektioner inom vuxenorganisationer, som bokföringsmässigt kan särskiljas från huvudorganisationen.

Verksamhetsunderstöd för ungdomsarbete beviljas inte
• idrotts-, nykterhets- och kulturorganisationer
• för att stödja ungdomsverksamheten i sammanslutningar med beskattningsrätt
• föreningar som inte har hemort i Lojo
• lagstadgade elevkårer
• sådana föreningar som har beviljats verksamhetsunderstöd av någon annan förvaltning inom staden.

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd ska sökas senast den 31 mars på blanketten för ansökan om understöd. Verksamhetsunderstöd beviljas enbart på ansökan. Blanketter finns på Lojo stads kundservicecenter och på stadens webbsidor (www.lohja.fi) under Webbärenden och -kontakter/Elektroniska blanketter. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Med sin underskrift på ansökningsblanketten förbinder sig föreningen att återbetala beviljat understöd till Lojo stad, ifall beslutet om beviljande upphävs eller föreningen bryter mot understödsvillkoren.

Följande uppgifter ska framgå av understödsansökan:

1) föreningens namn, postadress (också personens namn) och bankkontots nummer
2) det belopp som söks (enligt budgeten) och användningssyftet
3) föreningsfunktionärerna, styrelse-/direktionsmedlemmarna
4) redovisning för användningen av understöd som beviljats föregående år (belopp enligt bokslutet, godtagbara utgifter)
5) medlemskap i organisationer och andra sammanslutningar
6) medlemsantal, särskilt antalet Lojobor under 29 år
7) verksamhetsställen och deras läge
8) bidrag av staten, kommunen, församlingen eller andra sammanslutningar

Till ansökan bifogas bestyrkta kopior av följande:

1) Föreningens stadgar.
2) Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande över föregående period. I revisorernas utlåtande ska konstateras om understödet använts i enlighet med understödsvillkoren. Intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten ska specificeras efter verksamhetsområde i resultaträkningen eller noterna.
3) Budget och verksamhetsplan för den period ansökan gäller.
Föreningar som fått understöd tidigare meddelar om eventuella ändringar i stadgarna (särskilt om ändringar i firmateckningssättet).

Beslut om verksamhetsunderstöd

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om verksamhetsunderstöden utgående från ungdomsarbetschefens förslag och bildningsdirektörens föredragning på nämndens möte i maj eller juni.

Då utdelningsbeslutet fattas beaktas följande:

1) Verksamhetens omfattning, syfte och kvalitet
– antalet medlemmar under 29 år
– mängden funktioner av olika slag
– verksamhetens regionala omfattning
2) Den sökandes ekonomiska ställning
– tillgångar
– oproportionerligt liten egen medelsanskaffning (minskar understödet)
– oproportionerligt stor andel administrativa kostnader av totalutgifterna föregående räkenskapsperiod (minskar understödet)
3) Bidrag och understödslån av staten, kommunen och församlingen samt användning av bidragen och lånen
4) Betydelsen av det ungdomsarbete som utförs
– bevakning av ungas intresse
– samhällelig aktivering av unga
– unik organisation

Ytterligare tas fasta på betydelsen av den sökandes verksamhet med tanke på ungdomsarbetet och -fostran.

Godtagbara utgifter som berättigar till användning av verksamhetsunderstödet är utgifter för utbildning, läger och utflykter, fritidsaktiviteter och rekreation, internationell verksamhet samt löneutgifter och utgifter för information och administration.

Till godtagbara utgifter räknas inte utgifter för förmedling, medelsanskaffning och affärsverksamhet, kostnader för annonsanskaffning, amorteringar på skulder, mötesarvoden, medlemsavgifter, avskrivningar och reserveringar.

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Utbetalning av verksamhetsunderstöd

Understödet betalas in på den sökandes konto.

Uppföljning av användningen av verksamhetsunderstöd

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

SÄRSKILT UNDERSTÖD

Sommarsedel

Principer och grunder för beviljande av sommarsedel

Dispositionsplanen för ungdomsarbetet innehåller anslag som är fastslagna på årsnivå för sommarsedlar. Under 2010 står 10 500 euro till buds.

Syftet med sommarsedlarna är att hjälpa och förbättra möjligheterna för ungdomar på 15–17 år att få sommarjobb och att aktivera ungdomarna för arbetssökning på egen hand. Systemet med sommarsedlar ska ge ungdomarna bättre möjligheter till en första erfarenhet av arbetslivet och erfarenhet av arbetssökning. Principen är att den unga själv ska skaffa sig ett sommarjobb. Privathushåll, familjer, kommuner, staten och privatpersoner kan inte vara arbetsgivare.

Under 2010 utdelas 35 sommarsedlar och en sedel är värd 300 euro. Lojo stad betalar 300 euro till arbetsgivare som ger en ung person från Lojo anställning med sommarsedel i minst tre veckor under perioden 11.5–6.9. Den unga får motsvarande lön och semesterersättning för sitt arbete. Minimilönen är 300 euro netto för tre veckor.

Ansökan om sommarsedel

Sommarsedlarna är avsedda för ungdomar från Lojo i åldern 15–17 år.

Sommarsedlarna delas ut genom lottning. Anmälningsblanketter finns på Linkki, stöd- och rådgivningscentret för ungdomar, stadens kundservicecenter och webbsidor på adressen www.lohja.fi under Invånare/Ungdomsarbete/Linkki. Anmälningsblanketterna ska lämnas in till antingen Linkki eller stadens kundservicecenter.

Anmälningstiden löper ut i slutet av februari. Närmare datum meddelas årligen.

Utlottning och avhämtning av sommarsedlar

Sommarsedlarna lottas ut på Linkki i mars bland alla som har anmält sig. Resultatet av utlottningen publiceras i tidningen Länsi-Uusimaa och läggs fram på Linkki. De som har vunnit en sommarsedel underrättas även per brev.

De ungdomar som har vunnit i utlottningen kan lösa ut sommarsedeln på Linkki, när de har hittat ett sommarjobb. Vid avhämtningen ska den unga styrka sin identitet och ha med sig ett intyg över arbetsplatsen som är undertecknat av arbetsgivaren. Sommarsedlarna ska lösas ut senast i början av maj (datum fastslås separat varje år). Om den unga inte får arbete med hjälp av sommarsedeln, delas de sedlar som inte avhämtats ut i mitten av maj (datum fastslås separat varje år).

Utbetalning av sommarsedlar

Lojo stad betalar ut 300 euro till arbetsgivare som har anställt ungdomar från Lojo i minst tre veckor under sommarsäsongen. Arbetsgivarna lämnar in de numrerade sommarsedlarna, som fungerar som fakturor, till bildningscentret. Löneintyg eller lönekvitton för den anställda bifogas sommarsedeln. Sommarsedlarna ska lämnas in för utbetalning senast inom november under året i fråga.

Uppföljning av användningen av sommarsedlar

Stöd- och rådgivningscentret för ungdomar, Linkki, sköter om uppföljningen av sommarsedlarna. Vid uppföljningen av användningen av sommarsedlarna kontrollerar Linkki att ungdomarna har fått minst 300 euro netto för tiden i sommarjobb, att de har fått semesterpenning och varit anställda i minst tre veckor.

PROJEKTUNDERSTÖD

Principer och grunder för beviljande

Projektunderstöd kan sökas
1) av särskilda skäl av organisationer som får verksamhetsunderstöd och som genomför ett projekt som inte ingår i eller som kompletterar den normala verksamheten
2) av fria verksamhetsgrupper för unga där 2/3 av deltagarna är under 29 år
3) av organisationer som inleder verksamheten efter ansökan om verksamhetsunderstöd, för utgifter som föranleds av att verksamheten inleds, s.k. startbidrag
4) av samarbetsorgan för organisationer som sysslar med ungdomsarbete och som omfattar hela staden
5) av samarbetsgrupper som grundats av organisationer i olika branscher för bestämda ungdomsprojekt
6) av föreningar som inte är ungdomsföreningar eller bedriver egentligt ungdomsarbete eller andra verksamhetsgrupper, för projekt som är inriktade på verksamhet som är öppen för alla unga och som bedrivs i ungdomslokaler som lyder under kultur- och fritidsnämnden.

Projektunderstöden delas i första hand ut till egentliga ungdomsorganisationer.

Projektunderstöd för ungdomsarbete beviljas inte
1) idrotts-, nykterhets- och kulturorganisationer
2) organisationer och föreningar som inte har hemort i Lojo
3) sådana föreningar som har beviljats projektunderstöd av någon annan förvaltning inom staden.

Ansökan om projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas året om. Ansökan om projektunderstöd lämnas i regel in på samma blankett som ansökan om verksamhetsunderstöd.

Ansökan ska lämnas in till ungdomsarbetschefen för behandling och ansökningar på mer än 500 euro ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden för beredning minst 21 dygn före evenemanget eller sammankomsten.

Beslut om projektunderstöd

Kultur- och fritidsnämnden bemyndigar ungdomsarbetschefen att med iakttagande av de nämnda principerna fatta beslut om projektunderstöd om högst 500 euro till en och samma sökande.

Beslut om projektunderstöd på mer än 500 euro fattas av kultur- och fritidsnämnden.
Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Användning av projektunderstöd

Understödet får används enbart för det syfte det beviljats för.

Understöd som beviljats enligt punkt 6 ska användas för organisationens egentliga verksamhet (registrerade föreningar) eller för verksamhet som separat anmälts till kultur- och fritidsnämnden (oregistrerade föreningar).

Utbetalning av projektunderstöd

Understödet betalas ut mot godtagbara intyg eller retroaktivt enlig avtal. Understödet betalas in på den sökandes konto.

Uppföljning av användningen av projektunderstöd

Stadens myndigheter har rätt att granska mottagarens medelsanvändning och handlingar som berör användningen för att utreda om mottagaren har följt villkoren för understödet. Om mottagaren inte har följt villkoren kan staden kräva att mottagaren betalar tillbaka understödet.

STIPENDIER OCH PRISER

Priset för ungdomsarbete

Principer och grunder för beviljande av priset för ungdomsarbete

Förslag till mottagare av ungdomsarbetspriset ska lämnas till ungdomsarbetschefen endera per brev eller e-post senast den 30 september.

Syftet med att årligen premiera någon för ungdomsarbete är att sporra och tacka pristagaren för det positiva och förtjänstfulla arbete som pristagaren har utfört för ungdomsarbetet i Lojo.

Priset kan tilldelas en enskild ung person, en grupp av unga förgrundsfigurer, en grupp för fritidsaktiviteter eller sådana privatpersoner eller aktörer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat och understött ungdomars påverkansmöjligheter och ungdomsarbete i Lojo stad eller i övrigt har främjat eller ökat medvetenheten om eller berömmelsen för Lojoungdomarnas kunnande, aktiviteter och fritidsintressen.

Beslut om priset för ungdomsarbete

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagaren inom ungdomsarbete på grundval av ett förslag av ungdomsarbetet.

Överlåtande av priset för ungdomsarbete

Priset överlåts till mottagaren på självständighetsfesten. Priset för ungdomsarbete uppgår till 300–500 euro.

Utbetalning av priset för ungdomsarbete

Priset betalas in på pristagarens konto.

ÖVRIGA UNDERSTÖD

Startkapital för framgång: bidrag till ungdomar

Principer och grunder för beviljande av startkapital

Startkapital för framgång (fi. NAM-avustus, där NAM står för Nuorten alkupääoma menestykseen) kan sökas av alla 13–17-åriga Lojoungdomar eller grupper av unga, där 2/3 hör till åldersgruppen i fråga.

Bidraget ger ungdomar möjlighet att få ett ekonomiskt understöd för att genomföra egna projekt och idéer. Syftet är att stödja ungdomars delaktighet och möjligheter till lärande genom aktiviteter på eget initiativ och till ett större socialt kapital.

De ungdomar som deltar i ett projekt behöver inte eget startkapital, utan finansiering kan sökas i förväg. De behöver inte betala tillbaka startkapitalet och får inte eftersträva vinst med det. Eventuella inkomster, såsom biljettintäker och liknande, går tillbaka för att bli nytt startkapital. Ansvaret för att genomföra projektet vilar på ungdomarna själva, men ungdomsarbetet utnämner för varje projekt en ansvarig ledare bland sina anställda, som vid behov leder verksamheten.

Ansökan om startkapital

Startkapital kan sökas året om. Ansökan lämnas in elektroniskt till ungdomsarbetschefen (ansökningsblanketten finns på ungdomsarbetets webbsidor).

Beslut om startkapital

Ansökningar på högst 500 euro avgörs av ungdomsarbetschefen och ansökningar på mer än 500 euro avgörs av kultur- och fritidsnämnden utgående från ungdomsarbetschefens förslag.

Utbetalning av startkapital

Startkapital beviljas inte som egentligt ekonomiskt understöd, utan till anskaffningar enligt den godkända ansökan, där en anställd inom ungdomsarbetet medverkar tillsammans med gruppen eller den enskilda unga. Anskaffningarna betalas med medel för ungdomsarbetet.

Uppföljning av användningen av startkapitalet

Ungdomsarbetet övervakar användningen av startkapitalet så att det går till kostnader som ingår i ansökan.

Understöd för verksamhetslokaler

Principer och grunder för beviljande av understöd för verksamhetslokaler

Organisationer, läroinrättningar, daghem och institut i Lojo som bedriver ungdomsarbete kan avgiftsfritt reservera lokaler som står till ungdomsarbetets förfogande. Den sammankomst som de arrangerar ska vara avgiftsfri.

De lokaler som står till buds är ungdomskaféet Kolo i Tallbacka, ungdomsgården Mesta i Routio, ungdomskaféet Dixi i centrum, ungdomskaféet Kake i Virkby, ungdomsgården Klubi i Ojamo, ungdomsgården Kellari i Sammatti och allaktivitetshuset Harjula.

Lokalerna kan hyras och reserveras via allaktivitetshuset Harjula på tfn 050 553 2005.

De kan reserveras för regelbundna sammankomster eller enstaka evenemang.
Den sökande fyller i en ansökan om en tid, som bildningsdirektören godkänner. Den som använder lokalerna förbinder sig att följa gällande regler och anvisningar för lokalerna.

Ansökan om understöd för verksamhetslokaler

Understöd för verksamhetslokaler kan sökas året om. Blanketter för understöd fås på allaktivitetshuset Harjula.

Ansökan lämnas in till värdinnan på Harjula.

Beslut om understöd för verksamhetslokaler

Bildningsdirektören fattar beslut om understödet inom en månad från att ansökan har lämnats in.

Den sökande får ett meddelande om beslutet och har rätt att söka ändring (anvisningar för sökande av ändring bifogas ansökningsblanketten).

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola.

Växeln *019 3690
fax 019 369 4327

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
måndag-torsdag 8–16
fredag 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd inom ungdomsarbetet
Upp