La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd för föreningshus och folkets hus

INVÅNARE

Understöd för föreningshus och folkets hus

I budgeten för år 2013 finns inte anslag för understödet.

Syftet med understödet för reparation av föreningshus och folkets hus är att bevara, upprätthålla och förbättra byggnadernas värde i stadsbilden och/eller deras kulturhistoriska värde, byggnadstekniska skick och funktionalitet.

Principer och grunder för beviljande av understöd för föreningshus och folkets hus

Understöd beviljas för sanering, grundlig reparation och ombyggnad av föreningshus och folkets hus.

Den sökande ska vara en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga (stiftelse, bolag, andelslag e.d.). Lojo stad ska ha option att använda lokalen i fråga. Den sökande ska ensam eller tillsammans med någon liknande sammanslutning äga den byggnad som ska repareras samt ha ägande- eller besittningsrätt till marken där byggnaden står. En förutsättning för att staden ska bevilja understöd är att sammanslutningen deltar i reparationskostnaderna med en summa som motsvarar understödet.

Då understödet beviljas fästs särskild uppmärksamhet vid byggnadens värde för stadsbilden och/eller dess kulturhistoriska värde samt vid invånarnas behov av en samlingslokal i området för bildnings-, hobby- och annan medborgarverksamhet under fritiden.

När organisationen eller föreningen sätter igång med reparationsprojektet ska den försäkra sig om att planeringen och byggandet blir ändamålsenligt och kompetent utförda. Reparationsprojektet ska planeras omsorgsfullt och på ett sådant sätt att miljön, byggnaden och verksamheten betraktas som en helhet och att byggnadens värde för stadsbilden och/eller dess kulturhistoriska värde bevaras.

Reparationsplanerna ska utarbetas av kompetenta projekterare. En kompetent person ska bära helhetsansvaret för planeringen av reparationen och för dess kvalitet och sörja för att projektbeskrivningarna och specialbeskrivningarna utgör en helhet. Behörighetsvillkoren för projekterare fastställs i 48 § i markanvändnings- och byggförordningen. Därutöver har miljöministeriet givit närmare föreskrifter och anvisningar i avsnitt A2 i Finlands byggbestämmelsesamling. Om projektet kräver bygglov kontrollerar staden projekterarnas kompetens i samband med ansökan om lovet. Även om projektet inte kräver byggnadslov, ska behörighetskraven betraktas som riktgivande. Stadens byggnadsinspektör ger råd i ärenden som gäller projektplaneringen och -övervakningen och kravet på tillstånd. I fråga om reparationsprojekt som gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader rekommenderas att man också vänder sig till landskapsmuseet eller Museiverket.

Utgångspunkten för reparationen är den existerande byggnaden och reparationsåtgärderna ska planeras och genomföras på dess villkor.

Planeringen ska utgå ifrån en utredning av de ursprungliga och nuvarande konstruktionerna och en bedömning av byggnadens kondition. Då reparationen planeras ska också nödvändiga åtgärder för att förbättra byggnadens omgivning beaktas och ytterligare ska önskemål och behov bland dem som använder huset utredas.

En helhetsplan ska utarbetas över reparationen och den ska innehålla alla reparationsarbeten som byggnaden kräver. Helhetsplanen omfattar en byggnadsbeskrivning och vid behov ritningar. Ritningarna är nödvändiga om reparationsåtgärderna ändrar byggnadens interiör eller exteriör. Helhetsplanen kan ha karaktären av utkast.

Tillräckligt detaljerade planer och specialbeskrivningar ska utarbetas för reparationen (såsom konstruktions- och VVS-planer). Dessa behöver inte fogas till ansökan om reparationsbidrag.

Beräkningen av de totala kostnaderna för reparationen ska inbegripa tillräckliga planeringskostnader eller en utredning över hur planeringen genomförts. Penningvärdet av talkoarbete och mervärdesskatteandelen ska medräknas i kostnadsberäkningen.

Målet för reparationen ska vara att byggnadens ursprungliga exteriör och i mån av möjlighet också den ursprungliga interiören bevaras.

Reparationsplanerna godkänns av Stadsplaneringscentret i Lojo. Tillsyn över reparationsarbetet utövas av byggnadsinspektören vid Lojo stads byggnadstillsyn.

Sökande som tidigare har fått bidrag av staden betraktas i senare ansökningsomgångar som sekundära bidragssökande.

Ansökan om understöd för föreningshus och folkets hus

Ansökan om bidrag lämnas in till kultur- och fritidsnämnden i Lojo stad vid en tidpunkt som utannonseras separat. Bidraget beviljas året efter ansökan, om fullmäktige avsätter anslag för ändamålet. Ansökningsblanketter finns att få på stadens kundservicecenter (adress Karstuvägen 4, Lojo) och på internet på adressen www.lohja.fi under rubriken Webbärenden och -kontakter.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

– sammanslutningens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande samt verksamhetsplan och budget
– intyg över ägande- eller besittningsrätt till marken
– fotografier över byggnadens exteriör och interiör, speciellt festsalen
– helhetsplan över reparationen/projektplan:
▪ sanerings-, renoverings- eller ombyggnadsplan, vid behov ritningar
▪ byggnadsbeskrivning
▪ kostnadsberäkning
– utredning över sammanslutningens bidrag till reparationskostnaderna
– utredning över byggnadens kulturhistoriska värde.

De sökande informeras skriftligt om beslutet.

Beslut om understöd för föreningshus och folkets hus

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om understöd på föredragning av bildningsdirektören.

Utbetalning av understöd för föreningshus och folkets hus

Bidraget betalas in på den sökandes bankkonto i två rater vartefter som arbetet framskrider. Den första bidragsraten (50 procent) betalas i samband med att bidraget beviljas. Resten (50 procent) betalas i två rater, av vilka den första (25 procent) betalas då 80 procent av reparationsåtgärderna har genomförts och den senare raten (25 procent) betalas då byggnadsinspektionen har utförts och slutrapporten har lämnats in till kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget ska användas för godkända utgifter som uppstått under det år bidraget har beviljats.

Uppföljning av understödet för föreningshus och folkets hus

Den sökande ska lämna in en slutrapport över projektet till kultur- och fritidsnämnden i Lojo innan staden betalar ut den sista bidragsposten. Slutrapporten ska redogöra för de genomförda reparationsåtgärderna och kostnaderna för reparationen.

 

Kontaktinformation

Stadsinnehåll

Kulturtjänsterna
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO

Växeln (019) 3690

Kultursekreterare
Kalle Ryökäs 044 362 1130

E-postadress
sivistystoimi(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16
ti 9–17, fr 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Kulturtjänster / Understöd / Understöd för föreningshus och folkets hus
Upp