Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Undantagslov och avgöranden om planerigsbehov

INVÅNARE

Undantagslov och avgöranden om planeringsbehov

När behövs beslut om undantagslov och planeringsbehov

Detaljplaneområde
Undantagslov behövs på detaljplaneområden, då man vill avvika från planbestämmelserna eller bestämmelserna i byggnadsordningen.

Glesbygdsområde
Avgörande om planeringsbehov för byggande behövs i glesbygdsområde. Ett byggprojekt kan dessutom förutsätta beslut om avvikande, t.ex. från byggförbud eller kommunens byggnadsordning.

Områden med planeringsbehov på karta, pdf (på finska)

Behandling av ansökan om undantagslov och avgörande om planeringsbehov
I regel beslutar miljönämnden om undantagslov och träffar avgörande om planeringsbehov. I vissa fall görs avgörandet av Nylands miljöcentral, och i så fall ger miljönämnden ett utlåtande i saken.

Den sökande skall reservera 1–3 mån. behandlingstid.

Dokument som krävs
Ansökan i ett exemplar
• Fastighetsregisterutdrag: Stadsplaneringscentret i Lojo, kartservice (Monkola, Karstuvägen 4, 4:e våningen,
C-flygeln), tfn (019) 369 4456 (Raija Nurmi)
• Utredning om ägande och besittning av byggplatsen:
lagfartsbevis, som inte får vara äldre än 3 månader (köpebrev e.d. om fastigheten inte har lagfarits). Lagfartsbeviset får man på kartservicen vid stadsplaneringscentret i Lojo, tfn (019) 369 4456.
• Utredning om hörande av granne gällande ägarna till samtliga angränsande lägenheter (också fastigheter på andra sidan vägen). Det går att använda t.ex. sista sidan i ansökningsformuläret för detta ändamål. Ytterligare krävs grannarnas underskrifter på en av situationsplanerna.
• Situationsplan i fem (5) exemplar i skalan 1:500 (vid behov 1:1 000). Om situationsplanen är större än A3 skall till handlingarna fogas ett (1) exemplar i formatet A3 eller A4.
• Kartor finns att få på kartservicen vid stadsplaneringscentret. Kartkopiorna skall vara verifierade av kartservicen. Gårdens eller det utbrutna områdets gränser skall anges med rött på kartorna.
– lägeskarta (ämbetskarta eller grundkarta
– baskarta (1:500, 1:1 000 eller 1:2 000) eller fastighets-indelningskarta (1:1 000) 5 st.
– generalplan + planbestämmelser (för område med planeringsbehov) 1 st.
– på planlagt område utdrag ur planen (detalj- eller stranddetaljplan) samt ur eventuell anhängig plan 1 st.

Ansökan skall absolut inkludera en redogörelse för avvikelsen och motiveringar till ansökan samt en uppskattning om konsekvenserna av projektet (punkterna 4 och 5 i ansökan).

Den sökandes eller ombudets telefonnummer skall anges i ansökan.

Beslut om undantagslov och/eller avgörande om planeringsbehov söks båda på samma blankett. Ansökan med bilagor skall lämnas till kartservicen vid stadsplaneringscentret, Monkola, 4:e våningen, C-flygeln, eller skickas per post under adressen Stadsplaneringscentret i Lojo, markanvändning, PB 71, 08101 LOJO.

KOM IHÅG ATT VÅNINGSYTAN SKALL VARA TILLRÄCKLIG!
Ekonomibyggnader o.d. byggnader skall också anges i ansökan. Våningsytan i ett fritidshus kan emellertid vara högst 130 v-m² och den sammanlagda våningsytan i anknytande ekonomibyggnader högst 50 v-m². Av särskilda skäl får ett fritidshus till byggas på samma byggplats. Det kan i så fall ha en våningsyta på högst 50 v-m² och den sammanlagda våningsytan i fritidshusen får inte vara större än 130 v-m².

Kontaktpersoner
Blanketter för ansökan om tillstånd finns på kundservicecentret och på kartservicen vid stadsplanerings-
centret, tfn (019) 369 4456. Blanketten kan dessutom skrivas ut på stadens sidor för webbärenden och -kontakter.

Förhandsrådgivning erbjuds på kartservicen vid stadsplaneringscentret, tfn (019) 369 4456 och av miljöingenjör Pertti Piirilä, tfn 050 543 9357

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Byggande / Tillstånd / Undantagslov och avgöranden om planerigsbehov
Upp