Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Stöd för lärande och skolgång

INVÅNARE

Stöd för lärande och skolgång


Lagen om grundläggande utbildning och de nationella grunderna för förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens läroplan har reviderats i fråga om stöd till eleverna. Den 26 maj 2011 godkände utbildningsnämnden i Lojo den läroplan som utarbetats för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Lojo enligt den nya lagen och de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den reviderade läroplanen har införts från början av läsåret 2011–2012.

Syftet med översynen är att alla barns och ungdomars behov ska upptäckas så tidigt som möjligt, och att de ska få det pedagogiska eller övriga stöd som de behöver genast när behovet uppdagats. I praktiken innebär detta att den tidigare indelningen i allmän undervisning och specialundervisning överges. I det nya systemet indelas stödet till eleverna i allmänt, intensifierat och särskilt stöd, vilket medger att man kan sätta sig in i behovet av stöd i ett tidigt skede, medan det ännu är litet, och ge eleven systematiskt intensifierat stöd.


Allmänt stöd


Det allmänna stödet ingår i det dagliga skolarbetet, och grunden för det är varje elevs rätt att få högklassig undervisning, vägledning och stöd varje dag i skolan.


Under tiden för allmänt stöd observeras elevernas färdigheter och starka sidor. Undervisningen och eventuella stödåtgärder planeras och genomförs därefter. Till de olika stödformerna för lärande och skolgång hör bland annat stödundervisning, specialundervisning på deltid, vägledning och handledning, elevvårdsarbete och elevvårdsstöd, differentiering av undervisningen, kompanjonundervisning och flexibel indelning av undervisningsgrupper. De olika stödformerna används på ett flexibelt sätt. Man kan även utarbeta en individuell plan för elevens lärande.


Klassens interna kultur för interaktion är en viktig del av det allmänna stödet. En välfungerande interaktion främjar alla elevers lärande.

 
Intensifierat stöd


Om inlärningen trots de allmänna stödsystemen inte framskrider som väntat, kan man tillgripa intensifierat stöd för eleven. Denna stödform har en intensivare och långsiktigare karaktär än det allmänna stödet. De till buds stående stödformerna är de samma som under allmänt stöd.


Innan man sätter in intensifierat stöd ska man tillsammans med vårdnadshavarna göra upp en pedagogisk bedömning för eleven. Den innehåller en beskrivning av elevens starka sidor, helhetssituationen i fråga om elevens skolgång och lärande, det allmänna stöd som eleven har fått, de viktigaste svårigheterna med skolgång och lärande samt en bedömning av vilka stödsystem som man ska sätta in för att stödja eleven.


Det primära målet för det intensifierade stödet är att vägleda och undervisa eleven så att hon eller han efter insatsen kan återgå till det allmänna stödet. Avsikten är att man med det intensifierade stödet ska hindra att svårigheterna ökar, blir mer komplexa och hopar sig.

 

Särskilt stöd


Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Syftet med det särskilda stödet är att stödja eleven på ett övergripande och planmässigt sätt så att hon eller han kan fullgöra läroplikten och få behörighet för fortsatta studier.


Vanligen får eleven särskilt stöd först efter att hon eller han har fått allmänt och intensifierat stöd. Innan beslutet om särskilt stöd fattas utarbetas en pedagogisk utredning av framstegen i elevens lärande. Då utredningen sammanställs ska man utnyttja den pedagogiska bedömning och plan för elevens lärande som tidigare gjorts upp.


Det särskilda stödet organiseras inom Lojo stad i första hand enligt principen om regionala närskolor. De gemensamma specialklasserna inom staden och stadens specialskola (Jalavan koulu) utgör komplement till närskolorna. En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas ska utarbetas för alla elever som har getts beslut om särskilt stöd.


Utgående från den pedagogiska utredningen utarbetar man i samarbete med vårdnadshavarna en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), som styr den undervisning och det övriga stöd som ges eleven.


Nödvändigheten av det särskilda stödet ska alltid ses över när elevens behov av stöd ändras. Beslutet om särskilt stöd ska i varje fall ses över på årskurs 2 och 6.

 

Kontaktinformation

Välfärd
Serviceområdet för barn, unga & familjer

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola.

Växeln *019 3690
fax 019 369 4327

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
måndag-torsdag 8–16
fredag 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Stöd för lärande och skolgång
Upp