Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Kemikalieövervakning

INVÅNARE

Kemikalieövervakning

Reviderade författningar om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier trädde i kraft den 1 juli 2005. I och med reformen ändras verksamheten vid en del anläggningar från liten till omfattande. Samtidigt får en del anläggningar som redan tidigare har omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier en skyldighet att upprätta en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten eller utarbeta en säkerhetsrapport. En anläggnings verksamhet kan också bli mindre omfattande, varvid skyldigheterna kan minska. Räddningsmyndigheterna övervakar från och med den 1 juli anläggningar med liten industriell hantering och upplagring, medan omfattande verksamhet fortfarande övervakas av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Tillstånds- och anmälningsförfarandena har ändrats och de primära kraven på verksamheten har preciserats på lagnivå.

Ändringarna i författningarna omfattar den nya lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och ändringsförordningen (484/2005), som kompletterar förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999). Ändringarna i författningarna beror till största delen på ändringarna i SEVESO II-direktivet (ändringsdirektiv 2003/105/EG), som gäller åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Kemikalielagen 6 a §

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska, för avvärjning av kemikalieskador på miljön, utöva tillsyn över efterlevnaden av REACH-förordningen i samband med tillsynen enligt miljöskyddslagen. Den kommunala miljövårdsmyndigheten har vid fullgörandet av denna uppgift de befogenheter som anges i 13 kap. i miljöskyddslagen.

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till de myndigheter som nämns i 5 § för behandling.

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Kemikalieövervakning
Upp