Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Utkomststöd

INVÅNARE

Utkomststöd

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt. (Lagen om utkomststöd 1412/1997).

Var och en är skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle samt i den omfattning som bestäms i äktenskapslagen, lagen om underhåll för barn och i andra lagar dra försorg om sin makes samt sina minderåriga barns och adoptivbarns uppehälle.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Det tryggar utkomsten då pensions- eller sjukförsäkring, utkomststöd för arbetslösa eller löneinkomster och andra inkomster inte räcker till för nödvändiga levnadskostnader. Utkomststödet hjälper också om man är tvungen att vänta på beslut om pensions- eller arbetslöshetsförmån eller någon annan förmån.

Utkomststödet beviljas av vistelsekommunen (Lag om utkomststöd 14 §). Utkomststödet fastställs på basis av skillnaden mellan de utgifter som berättigar till stöd och inkomsterna och tillgångarna.

Som inkomster beaktas:

den sökandes/familjemedlemmarnas disponibla inkomster till nettobelopp, t.ex. lön, företagarinkomst, pension, sjukförsäkrings-, moderskaps- och arbetslöshetsdagpenning, hemvårdsstöd, underhållsstöd och -bidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och avkastning av tillgångar.
Också besparingar och förmögenhet (egendom som inte är nödvändig för att trygga den kontinuerliga utkomsten) beaktas, bl.a. värdepapper och aktier.

Som inkomster beaktas inte:

 Som utgifter beaktas:

Till de utgifter som täcks med grunddelen hör utgifter för kost och kläder, tv-licens, dagstidningar, telefon, årsavgiften på hälsocentralen och receptfria mediciner samt utgifter för hobbyer och rekreation.

Grunddelen år 2016

Stödtagaren € / månad € / dag
Ensamboende 485,50 16,18
Ensamförsörjare 534,05 17,80
Annan som fyllt 18 år
Makar och samborvardera, båda

412,68

13,76
Person som fyllt 18 år och bor med sin
förälder eller sina färäldrar

354,42

11,81
Barn 10 - 17 år
- " - , 1:a barnet 339,85 11,33
- " - , 2:a barnet 315,58 10,52
- " - , 3:a barnet osv. 291,30 9,71
Barn under 10 år
- " - , 1:a barnet 305,87 10,20
- " - , 2:a barnet 281,59 9,39
- " - , 3:a barnet osv. 257,32 8,58

Den nedsatta grunddelen tillämpas på alla vars behov av utkomststöd beror på vägran att utan motiverad orsak ta emot ett arbete eller en arbetskraftspolitisk åtgärd som erbjudits. Nedsättningen kan vara högst 40 procent.

Utöver grunddelen beaktas följande utgifter till rimligt belopp:

Utgifter för boende : Hyra, bolagsvederlag, uppvärmningskostnader, vattenavgifter, avfallshanteringsavgifter,  brandförsäkring, fastighetsskatt och räntor på bostadslån. Dessutom konsumtionsel, bastuavgift och hemförsäkring.

Utgifter för hälso- och sjukvård : Mediciner som ordinerats av läkare, sjukhusavgifter samt utgifterna för nödvändig tandvård. I regel förutsätts att offentliga hälsovårdstjänster utnyttjas.

Kostnader för arbetsresor : Reskostnaderna beaktas enligt den billigaste taxan.

Utgifter som beror på den sökandes/familjens särskilda behov eller omständigheter: t.ex. barnvårdsartiklar, utgifter för att bilda hem, hyresgarantier samt utgifter för flyttning och begravning.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas för att främja en persons eller familjs sociala trygghet och möjligheter att klara sig på egen hand samt för att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Kontaktinformation

Välfärd
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Kalevagatan 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690
Fax 019 369 1141

E-postadress
kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16,
ti 9–17
fr 9–15
dag före söckenhelg 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Socialservice / Utkomststöd
Upp