Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 5 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 6 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  Elektroniska blanketter

Elektroniska blanketter

Stadsstyrelsen drog den 19 mars 2001 i § 119 upp de principiella riktlinjerna för elektronisk kommunikation bl.a. på följande sätt: ”Tills vidare erbjuder Lojo stad bara service som inte förutsätter elektronisk identifikation och underskrift.”

Bildningssektorn

Barndagvård

Anmälan till förskoleundervisning

Elektronisk anmälan till förskoleundervisning

Ansökan om barndagvård

Elektronisk ansökan om barndagvård

Ansökan om avgiftsfri skjuts till och från förskolan

Avbrott i dagvården

Företagares inkomstutredningsblankett

Meddelande om personer som bor i hushållet

Inkomstutredningsblanket

Elektronisk ansökan om dagvårdens servicecheck

Grundskolan

Ansökan om skolskjuts
Ansökan om ledig plats

 Hiisi-Institutet

Hiisi-Institutets kursutvärderingsblankett (på finska)

 Kulturväsendet

Kommunens understöd till sammanslutningar/föreningar

Reparationsbidrag för föreningshus och Folkets hus

Stadga för utdelning av kultur-, ungdoms- och idrottsunderstöd

 Museet

Ansökan om utställning på museet

 Musikinstitutet

Sirkka Lyylikki Salos stipendiefond stipendieansökan 

Ungdomsarbetet

Kommunens understöd till sammanslutningar/föreningar


Centralförvaltningen

Ansökan om ordningsnummer för bostadsrätt

Begäran om omprövning av felparkeringsavgift
Ansökan om parkeringsnummer för företag
Ansökan om parkeringsnummer för arbetsbil
Ansökningsformulär för veterantillstånd

Använd responskortet om servicen inte fungerar (språkförbindelse).

Grundtrygghetssektorn

Pdf-formulär som fylls i på skärmen är bäst tillgängliga med webbläsaren Internet Explorer och den avgiftsfria pdf-läsaren Adobe Acrobat Reader DC.

Förvaltning

Ansökan om att antas som producent av städ- och fastighetsservice för veteraner i våra krig som är bosatta i Lojo (PDF)

Verksamhetsbidrag för sammanslutning (PDF) + Kriterier

Handikappservice

Ansökan om öppet arbete (PDF)

Ansökan om färdtjänst (PDF)
Ansökan om handikappservice (PDF)

Ansökan om stöd för närståendevård (PDF)

Hälsovårdsservice

Anmälan om farlig situation (för patienter / anhöriga) 

Anmälan om patientskada i fyllbar (PDF)

Anmälan om val av vårdplats för icke-brådskande vård (PDF)

Anmärkning som gäller vård eller bemötande av patient (PDF)

Blankett för förhandsuppgifter till talterapin (PDF)

Förvaltningsklagan (Regionförvaltningsverket)

Seniorservice

Anmälan om farlig situation (för patienter / anhöriga)

Ansökan om stöd för närståendevård (PDF)

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om seniorservice

Inkomstutredning för avgift som bestäms enligt betalningsförmåga (PDF)
Fastställande/justering av avgift för långvarig institutiosvård (på finska)

Socialservice

Ansökan om utkomststöd (PDF)        

Tilläggsbilaga till studerandes ansökan om utkomststöd gällande sommarperioden (PDF)          

Elektronisk ansökan om utkomststöd
(Anvisningar för elektronisk ansökan om utkomstöd)

Anmälan om en person som behöver socialvård (PDF)

Barnskyddsanmälan till socialmyndigheten (PDF)  
Tandvård
Förhandsuppgifter för tandvård (PDF)

Tekniska sektorn

Ansökan om ledig båtplats
Grävningstillstånd
Grävningstillstånd, tillståndsvillkor

Ansökan om längre tömningsintervall
Ansökan om tillstånd att inleda arbeten reparations- och energiunderstöd
Begäran om handräckning för att flytta bort övergivet fordon eller skrotfordon från privat område
Ansökan om ersättning för skador som orsakats trafikant på gata

Vatten- och avloppsverket

Anmälan om vattenmätarställiningen
Ansökan om anslutning till vattentjänstverket
Anmälan om ny förbrukare (företag)
Anmälan om ny förbrukare (privatperson)
FVA-arbetsledare, ventilationsarbetsledare
Utlåtande on anslutningspunkt / ansökan
Enskilda vägar
Inloggningssida för bidragsansökningar, på finska (underhålls-, grundförbättrings- och hyvlingsbidrag) på finska

Miljösektorn

Byggnadstillsyn

Anmälan/ansökan om ansvarig/annan arbetsledare

Ansökan om bygglov (bygglov, åtgärdstillstånd och anmälan)

Ansökan om förlängning av tillstånd

Bostadslägenheter RH 2

Byggprojektanmälan RH 1

Hörande av grannar

Markanvändning
Ansökan om detaljplaneändring

Ansökan om undantag och avgörande om planeringsbehov

Anvisningar om hur man ska fylla i ansökan om undantagslov och avgörande om planeringsbehov hittar du via länken här.

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet

Miljöenheten

Anmälan om lagring av gödsel i stackar

Avloppsvattenblanketter (Sammandrag av plan för avloppssystemet, Utredning över avloppssystemet och Avloppssystemets granskningsprotokoll). Blanketterna finns på adressen http://www.jatevesi.fi.

Avvikande från miljöskyddsbestämmelserna
Bulleranmälan

Muddringsanmälan, pdf

Rivningsanmälan, DEL 1

Rivningsanmälan, blankettanvisningar, DEL 1

Miljöhälsotjänster

Blanketter enligt livsmedelslagen (23/2006):

Anmälan om livsmedelslokal
Allmän ansökan för livsmedelslokal

Ansökan för livsmedelslokal, försäljning av livsmedel (butik, partiaffär)
Ansökan för livsmedelslokal, tillredning och servering av livsmedel (restaurang, centralkök, distributionskök)

Ansökan om agenturverksamhet
Anmälan om småskalig forsäljning av livsmedel vid sidan av annan verksamhet
Anmälan om tillfällig försäljning, servering eller framställning av livsmedel
Anmälan om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslokal
Anmälan om kontaktmaterial
Ansökan om godkännande av plan för egenkontroll
Registrering av första ankomstplats
Blanketter enligt hälsoskyddslagen (763/1994):

Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Daghem, skola
Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Frisersalong, skönhetssalong
Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Inkvartering, sociala inrättningar
Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Motionslokal
Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Samlingslokal
Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Solarium
Ansökan enligt 18 § i hälsoskyddslagen om godkännande av anläggning som levererar vatten
Anmälan enligt hälsoskyddslagen om byte av verksamhetsutövare samt nedläggning av och avbrott i verksamheten

Kontaktinformation

PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln 019 3690

Kundservicecentret
019 369 4300
fax. 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  Elektroniska blanketter
Upp