La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Lojo i statistik

STADEN

Lojo i statistik

Lojo stads nuläge och utmaningar har granskats genom analyser av statistik, olika undersökningar och utredningar samt genom jämförelse av Lojo med andra kommuner i Helsingfors metropolområde: Träskända, Nurmijärvi, Vichtis, Hyvinge, Tusby, Kervo. I sammandrag är de centrala resultaten av analysen följande.

Lojo är en tillväxtkommun; folkökningen har under de senaste åren varit ungefär 1 procent per år. Med den tillväxttakten finns det inemot 40 000 invånare i Lojo vid visionsperiodens slut, dvs. år 2013.

Lojoregionen är en av de framgångsrikaste regionerna i Finland, regionen placerar sig i många statistiksammanställningar bland de 4–8 bästa, i samma grupp som bl.a. Salo-, Uleåborgs-, Helsingfors-, Tammerfors- och Jyväskyläregionerna. I fråga om forsknings- och produktutvecklingsinsatser placerar sig Lojoregionen däremot betydligt sämre. (Se t.ex. Finlands kommunförbunds översikt över strukturomvandlingen Rakennemuutoskatsaus 2004.)

Enligt rapporten Rakennemuutoskatsaus 2004 förutses antalet barn och personer i arbetsför ålder minska och antalet personer över 65 år fördubblas till år 2030. Seniorbefolkningen antas öka mest (mer än fördubblas) i områden med flyttningsvinst, av samma typ som Lojo.
Prognosen utgår ifrån att nativiteten, mortaliteten och omflyttningen utvecklas lika som under de senaste åren. Ytterligare antas att flyttningsvinsten är konstant på årsnivå (6 000 personer). Lojo är en kommun med omflyttningsvinst, och därmed är det tänkbart att antalet barn och unga ökar samtidigt som antalet personer över 65 år ökar.

Prognosen utgår ifrån att nativiteten, mortaliteten och omflyttningen utvecklas lika som under de senaste åren. Ytterligare antas att flyttningsvinsten är konstant på årsnivå (6 000 personer). Lojo är en kommun med omflyttningsvinst, och därmed är det tänkbart att antalet barn och unga ökar samtidigt som antalet personer över 65 år ökar.

I förhållande till kommuner i kontrollgruppen är Lojo industridominerad och självförsörjande i fråga om arbetsplatser; Lojo klarar sig inte lika väl i förhållande till kommunerna i kontrollgruppen då man ser på antalet personer med utbildning på högre nivå, arbetslöshetstalet, åldersstrukturen och medelinkomsterna.

Det kommunalekonomiska läget har i Lojo varit något bättre än i kommunerna i kontrollgruppen, men kommunekonomin i Lojo har under de senaste åren ansträngts av att skatteintäkterna upphört att öka. Bl.a. planläggningsprogrammet och de omfattande investeringsprojekten i Lojo avspeglar positiva förväntningar på framtiden och målen för tillväxt, men de anstränger den kommunala ekonomin.

Enligt en imageundersökning som Taloustutkimus gjorde år 2004 (Imagotutkimus) känner folk på annat håll till framför allt att Lojo erbjuder en god uppväxtmiljö för barn och trivsamma boendemöjligheter. Studiemöjligheterna känner folk från andra orter däremot dåligt till.

Källa: Lojos stadsstrategi 2005–2013 4.2 Lojo i statistik

Kontaktinformation

STADSHUSET MONKOLA
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4
08100 LOJO

Växeln (019) 3690

Kundservicecentret
019 369 4300, 369 4255
fax 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må - to 8–16
fr 8–15

Du är här:  STADEN / Stadsinfo / Lojo i statistik
Upp